Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 juni 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/06/2008 numac 2008009418 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 1 juni 2008 is machtiging verleend aan ***** **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 1 juni 2008 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****,(...) type wet prom. -- pub. 23/06/2008 numac 2008009419 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 mei 2008 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens Bij koninklijk besluit van 21 mei 2008 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, ge(...) type wet prom. -- pub. 23/06/2008 numac 2008009430 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 juni 2008, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamd om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» (...) type wet prom. -- pub. 23/06/2008 numac 2008009439 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 juni 2008 is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, Bij koninklijk besluit van 5 juni 2008 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****, ****(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 23/06/2008 numac 2008054618 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** ****, geboren te **** **** op 8 ****(...) Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/06/2008 numac 2008000496 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 23/06/2008 numac 2008000525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit Regering. - Wijzigingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2008 numac 2008003261 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten : aanstelling van een college van revisoren en eervol ontslag van het uittredende college Bij koninklijk besluit van 8 april 2008 worden Mevr. Daniëlle VERMAELEN, en de heer Pierre AN type koninklijk besluit prom. 18/06/2008 pub. 23/06/2008 numac 2008003287 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 23/06/2008 numac 2008012470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaarsverdelers in geneesmiddelen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 23/06/2008 numac 2008012477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaarsverdelers in geneesmiddelen, betreffende premies en overlonen type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 23/06/2008 numac 2008012478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende opeenvolgende arbeidscontracten type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 23/06/2008 numac 2008012486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaarsverdelers in geneesmiddelen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 23/06/2008 numac 2008012547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot vaststelling voor 2007 van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 23/06/2008 numac 2008012564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaarverdelers in geneesmiddelen, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2001 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds voor de groothandelaarsverdelers in geneesmiddelen" genoemd en waarbij de statuten worden vastgelegd type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2008 numac 2008012774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008, wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold : De heer Jacques DA COSTA, ere-raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Antwerpen. Hij za Hij neemt vanaf 15 november 2000 zijn rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/06/2008 pub. 23/06/2008 numac 2008000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit waarbij delegatie van handtekening wordt verleend aan de Voorzitster van het Directiecomité in het kader van toekenning van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van overeenkomsten betreffende criminaliteitspreventie type ministerieel besluit prom. 05/05/2008 pub. 23/06/2008 numac 2008202158 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie over de beroepen ingediend tegen de beslissingen tot weigering of intrekking van de erkenning van de jachtraden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/04/2008 pub. 23/06/2008 numac 2008035618 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2008 pub. 23/06/2008 numac 2008202101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne naar aanleiding van het vaststellen van de zoneringsplannen voor de sanering van het afvalwater

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2008 pub. 23/06/2008 numac 2008202181 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 tot uitvoering van het decreet van 27 november 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de hulp- en zorgverleningsnetwerken en diensten gespecialiseerd in verslavingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/06/2008 pub. 23/06/2008 numac 2008000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 63 type omzendbrief prom. 18/06/2008 pub. 23/06/2008 numac 2008002073 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 546bis. - Wijziging van de omzendbrief nr. 546 houdende de maatregel inzake tegemoetkoming in gecombineerde treinkaarten voor de federale personeelsleden

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/06/2008 numac 2008000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 5 juni 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a

erratum

type erratum prom. 09/05/2008 pub. 23/06/2008 numac 2008202173 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, aangenomen in Straatsburg op 9 september 1996 door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, alsmede met zijn bijlagen 1 en 2 en de bij bijlage 2 horende aanhangsels I tot en met V. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 23/06/2008 numac 2008202178 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige vertalers (niveau B), voor het CDSCA (AFG08001). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. DE CLERCK AXELLE, 4000 LIEGE; 2. VANGOITSENHOVEN PHILIPPE, 5170 PRO(...) 3. LANCKBEEN KATIA, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN; 4. MORIS DOMINIQUE, 75116 PARIS (FRANCE). type document prom. -- pub. 23/06/2008 numac 2008202204 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige attaché inspectie provinciale controle-eenheid - plantaardige productie (m/v) (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (AFG07893). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde k(...) 1. COLSON MICHAEL, 4500 HUY 2. DELIRE FREDERIC, 5530 EVREHAILLES 3. PHALEG VERONIQUE, 5530 GO(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2008 numac 2008015090 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 wordt Mevr. Ann Frerotte, stadedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 15 februari 2008 met ranginneming op 1 maart 2007, in het Franse taalkader van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2008 numac 2008022340 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 juni 2008, dat in werking tr Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Lucet, C., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij voorno(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/06/2008 numac 2008009451 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het Beheerscomité informatica van de Rechterlijke Orde In het kader van de strijd tegen de gerechtelijke achterstand en de modernisering van justitie is krachtens de wet van 10 augustus Er dient te worden overgegaan tot de benoeming van een Franstalig vast lid van het Beheerscomité, l(...)

document

type document prom. -- pub. 23/06/2008 numac 2008018124 bron hoge raad voor de justitie Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage afgelegd in het Nederland(...) 1. Joke Rutten 2. Peter Coussement 3. Marjan Van Dingenen 4. Michel Van de Werf 5.(...)
^