Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 juni 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008041306 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand juni 2008 is samen Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 4,224 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 4(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008003142 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de door de Nationale Loterij ten gunste van de Lotto-deelnemers georganiseerde promotie-actie, genaamd « Zomerspeelpot 2008 » type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008003288 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 19, 23 en 50 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008007106 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 7051 van 9 april 2008 : Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold : De heren : De Coster, Wielfried, Hoofdaalmoezenier . Worden benoemd tot Ridder in de Le(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008007112 bron ministerie van landsverdediging Onderwijzend militair personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit nr. 7080 van 9 mei 2008, wordt luitenant van het vliegwezen H. Bruyninckx, op 28 januari 2008 aangewezen voor het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair pers type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008009446 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 juni 2008 zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Oostende, de heer Debruyne, T., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-griffier bij het vredeg(...) type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008011244 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de raad van bestuur en van het Bestendig Comité van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008012394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de rechthebbenden en modaliteiten van toekenning en van uitkering van aanvullende vergoedingen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren" type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008012556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van het koetswerk type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008012700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot vaststelling van de loonvoorwaarden van de uitzendkrachten inzake invoeginterim voor de periodes gedurende dewelke deze uitzendkrachten niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008012706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de elektriciens : installatie en distributie type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008012705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de terugwinning van metalen type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008012707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de metaalhandel type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008012708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het garagebedrijf type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008012843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 juni 2008 wordt aan de heer Jost, René, op het einde van de maand maart 2008, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008022275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de werkingsregels en het Procedurereglement van de Kamers van eerste aanleg en van de Kamers van beroep bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/06/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008011246 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008012846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen. - Vervanging van een adviseur. Bij ministerieel besluit van 10 juni 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2008, wordt de heer Philip type ministerieel besluit prom. 18/06/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008022349 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 21/05/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008202170 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van vergaderingsverslag betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van gas- en stroomonderbreking en tot opheffing van het ministerieel besluit van 24 april 2007

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008022326 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 181.377 uitgesproken door de Raad van State op 20 maart 2008 vernietigt het ministerieel besluit van 19 november 2003 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 200

arrest

type arrest prom. 24/01/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008031280 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 08/74 houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2007. - Uittreksel

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008031304 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 183.316 van 22 mei 2008 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, XVe kamer, de verordenende bestemmings(...) Hetzelfde arrest beveelt de publicatie bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad volgens dezelfde(...)

decreet

type decreet prom. 05/06/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008202169 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de beteugeling van milieuovertredingen en de herstelmaatregelen inzake leefmilieu

beschikking

type beschikking prom. 05/06/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008031283 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type beschikking prom. 12/06/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008031303 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 283, 3° van de nieuwe gemeentewet

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008031288 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april 2008, wordt ingesteld de procedure tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 1971 tot bescherming als monument van het Hotel van Eetvelde, Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008031287 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april 2008, wordt ingesteld de procedure tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1977 tot bescherming als monument van het Hotel Solvay, gelege Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/06/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008031307 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Oudergem tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 14, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 7 november 1950 en volledig gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 augustus 1955 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/06/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008031332 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Oudergem tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 43 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 25 mei 1951, volledig gewijzigd door het koninklijk besluit van 26 maart 1959 en gedeeltelijk gewijzigd door de koninklijke besluiten van 27 februari 1961 en 17 april 1962

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008011251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 88-2 Drukregelaars en bijbehorende veiligheidsvoorzieningen voor gasverbruikstoestellen -(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg Bericht. - Onderwerp : nationale afwijkingen De geldigheidsdatum van de hierondervermelde afwijkingen is beperkt tot 31 december 2008 : 6-82 : transport van vaste opslagtanks met propaan, butaan 2-85 : Transport van niet gereinigde opslagtanks met benzine of gasolie. (...) type bericht prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Financiering met projectbeheer in het licht van de wetgeving overheidsopdrachten. - Advies van de Commissie voor de overheidsopdrachten van 9 juni 2008 De Commissie voor de overheidsopdrachten heeft vastgesteld dat zich op het vlak van de studie 1. de operatie bestaande in de studie en/of de financiering en/of de opvolging van werken : in dat (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Erkenning Bij ministerieel bes type erkenning prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008014154 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008014155 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008014157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008014174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008014172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008014175 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008014176 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008202195 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalig diensthoofd Gezondheidszorgberoepen (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG08021) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangel(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008202196 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés Financiële Inspectie (niveau A) voor de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (ANG08046) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aa(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008202199 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Generieke test voor **** administratief en technisch personeel (niveau ****) voor de diensten van de **** overheid (****08018) **** deze selectie wordt een lijst van geschikten aangelegd, die onbeperkt geldig blijft. **** **** ****(...) **** : - Er zijn geen ****. De gedetailleerde ****(...) type lijst prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008202197 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken Ont- haal (niveau B) voor het RIZIV (ANG08048) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenni(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008202198 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden Beleid Acute, Chronische en Ouderenzorg (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG08842) Na deze selectie wordt een lijst met maximum(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008000532 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 4 juni 2008, wordt het ministerieel besluit v De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008000531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 10 juni 2008, wordt de vergunning tot het exp De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008000530 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunning Bij ministerieel besluit van 4 juni 2008 wordt de vergunning tot het exploi De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 15 januari 2008 wordt de vergunnin Bij ministerieel besluit van 13 februari 2008 wordt de vergunning voor het aanbieden van dienst(...)

document

type document prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008008008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Administrateur 'Opmetingen en Waarderingen' voor de FOD Financiën (ANG08718) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de ui(...) De functieomschrijving evenals de selectieprocedure zijn omstandig beschreven in het volledige sele(...) type document prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008008007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur 'Operationele Diensten' voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (ANG08719) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selecti(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder te zijn van een basisdiploma v(...) type document prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008008006 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur « Algemene Diensten » voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (ANG08720) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieproce(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder te zijn van een basisdiploma v(...) type document prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008008012 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal « Controlebeleid » voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG08714) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een sele(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder te zijn van een basisdiploma v(...) type document prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008008009 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal « PRE » voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANG08717) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een se(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder te zijn van een basisdiploma v(...) type document prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008008010 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal 'POST' voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANG08716) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectiepro(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder te zijn van een basisdiploma v(...) type document prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008008011 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal 'Inspectie' voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANG08715) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een select(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder te zijn van een basisdiploma v(...) type document prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008009447 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik De aanwijzing van de heer Van Brussel, J., raadsheer in het hof van beroep te Luik, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 6 juli 2008.

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008014158 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14.02.08, blz 9424 en 9425 betreffende « Car en Truck opleidingscentrum » dient in kolom 2, rij 7 en 8 gel

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008042006 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008043006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008202187 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW08802) attachés - functie : landbouwkundig ingenieur (optie : waters en bossen) (m/v) (niveau 1) voor het Ministerie en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest (...) Na deze selectie wordt een lijst opgesteld die minimum vier jaar geldig blijft. De selectie staa(...) type document prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008202186 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW08801) attachés - functie : landbouwkundig ingenieur, uitgezonderd waters en bossen (m/v) (niveau 1) voor het Ministerie en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gew(...) Na deze selectie wordt een lijst opgesteld die minimum vier jaar geldig blijft. De selectie staa(...) type document prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008202188 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW08803) attachés - functie : burgerlijk ingenieur (optie bouwkunde, urbanisatie) (m/v) (niveau 1) voor het Ministerie en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest (...) Na deze selectie wordt een lijst opgesteld die minimum vier jaar geldig blijft. De selectie staa(...) type document prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008202190 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW08805) attachés - functie : burgerlijk ingenieur, optie openbare werken en bouwkunde (m/v) (niveau 1) voor het Ministerie en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Ge(...) Na deze selectie wordt een lijst opgesteld die minimum vier jaar geldig blijft. De selectie staa(...) type document prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008202191 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW08806) attachés - functie : architect (m/v) (niveau 1) voor het Ministerie en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest Na deze selectie wordt een lijst opges(...) De selectie staat open voor personen met een handicap. Ze moeten een attest voorleggen waarin hun d(...) type document prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008202189 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW08804) attachés - functie : burgerlijk ingenieur (optie elektriciteit, mechanica, fysica, metaalbewerking, elektromechanica, elektronica en telecommunicatie) (m/v) (niveau 1) voor(...) Na deze selectie wordt een lijst opgesteld die minimum vier jaar geldig blijft. De selectie staa(...) type document prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008202194 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW08818) assistenten - beroep : natuur en bossen (m/v) (niveau 2) voor het Ministerie en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest Na deze selectie wordt een li(...) De selectie staat open voor personen met een handicap. Ze moeten een attest voorleggen waarin hun d(...) type document prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008202192 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW08807) attachés - functie : econoom (m/v) (niveau 1) voor het Ministerie en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest Na deze selectie wordt een lijst opgeste(...) De selectie staat open voor personen met een handicap. Ze moeten een attest voorleggen waarin hun d(...) type document prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008202193 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW08808) attachés - functie : jurist (m/v) (niveau 1) voor het Ministerie en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest Na deze selectie wordt een lijst opgestel(...) De selectie staat open voor personen met een handicap. Ze moeten een attest voorleggen waarin hun d(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008007114 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 7082 van 9 mei 2008 wordt de heer Pierre d'Argent, doctor in de rechten, van 1 september 2007 tot en met 31 december 2008 tot deeltijds docent aan de Koninklijke Militai type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008007115 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. -Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7083 van 9 mei 2008, wordt de **** ****. ****, benoemd in de graad van kapitein-commandant van het vliegwezen in type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008007113 bron ministerie van landsverdediging Onderwijzend militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 7081 van 9 mei 2008 wordt kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder P. Siscot benoemd in het ambt van deeltijdse militair docent van het organiek kader van het onderwijzen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008012844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 juni 2008 is de heer Balhan, Pierre, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Verviers-Eupen, ter vervanging van de heer Wintgens, Fernan type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008014166 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 wordt de heer Oswald Van Den Bussche vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008014167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 november 2007 wordt Mevr. Godelieve Vermoere vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008014168 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 wordt Mevr. Els Claeys vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in h Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008031267 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoemingen Niveau A - Directeur-generaal Bij beslissing van de raad van bestuur van 25 april 2008 werd de heer Philippe Antoine (Frans taalkader) met ingang van 1 mei 2008 benoemd tot directeur-generaal - niveau A (ran(...) Bij beslissing van de raad van bestuur van 25 april 2008 werd de heer Nicolas Joschko (Nederlan(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008009445 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het vierde kanton Gent : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008012786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Verviers-Eupen ter vervanging van de heer René Jost De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008018129 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Er zal worden overgegaan tot het aanwijzen van de mandaten van de externe leden van het Sectoraal comité van de Sociale Ze Deze externe leden zullen worden aangewezen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor een hern(...)

document

type document prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008012821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 8 april 2008 Koninklijke besluiten van 2 juni 2008 : Leopoldsorde Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heren : GROETEMBRIL, Raymond, adviseur-generaal bij het Departemen LENAERS, Etienne, bestuursdirecteur bij de Nationale Arbeidsraad. Zij zullen het burgerlijk eret(...) type document prom. -- pub. 20/06/2008 numac 2008014170 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanwijzing Bij ministeriële beslissing van 30 mei 2008, wordt de heer Frans Van Rompuy, directeur-generaal aangewezen om het voorzitterschap ad interim van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, te Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)
^