Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 juni 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/01/2007 pub. 17/06/2008 numac 2007015009 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belangen schaden, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 26 oktober 2004 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/03/2007 pub. 17/06/2008 numac 2008000493 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008000500 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 waarbij de stormwinden die op 18 en 19 januari 2007 schade hebben aangericht in talrijke Belgische gemeenten als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008000503 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos die heeft plaatsgevonden op 5 februari 2008 op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008000502 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos die heeft plaatsgevonden op 21 januari 2008 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008000504 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige hagelbuien die hebben plaatsgevonden op 13 mei 2007 op het grondgebied van de provincie Namen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008000501 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 waarbij de stormwinden die op 18 en 19 januari 2007 schade hebben aangericht in talrijke Belgische gemeenten als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 01/06/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos die heeft plaatsgevonden op 21 augustus 2006 op het grondgebied van de provincie Luik als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008000507 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 16 juli 2007 op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008000506 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 10 juni 2007 op het grondgebied van de provincies Henegouwen, Luik en Luxemburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008000505 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 8 juni 2007 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Limburg, Luik en Luxemburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008007119 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** van een militair van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 7087, van 9 mei 2008, wordt het ontslag aangeboden door kapitein ****. ****, aanvaard op 1 juni 2008. Hij heeft geen militaire verplichtingen meer. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008009437 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 juni 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 15 april 2008, is aan de heer Cambier, L., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eers Bij koninklijk besluit van 5 juni 2008, is aan Mevr. Crespin, M.-P., op haar verzoek, ontslag v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008011231 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 22 mei 2008 wordt aan de heer Daniel Robert, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 juni 2008 eervol ontslag uit zijn functies verleend en w De heer Robert wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008012323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2005 betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008012466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de werkgeversbijdrage voor de financiering van maatregelen ter bevordering van de vorming en tewerkstelling van risicogroepen in uitvoering van artikel 190 van de wet van 17 december 2006 (1) type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008012519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2006 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008012544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de aanpassing van de uurlonen vanaf 2007 in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008014173 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008015084 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 27 april 2008 wordt, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 maart 2009 aan de heer Roland Parfonry , attaché - klasse 2 bij de Federale Overheidsdienst B(...) Hij is ertoe gemachtigd zijn aanspraak op het pensioen te doen gelden op 1 april 2009 en de titel v(...) type koninklijk besluit prom. 28/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008022335 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot aanwijziging van de personen belast met de controle op de naleving van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008022334 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen belast met de controle op de naleving van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en haar uitvoeringsbesluiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2007 pub. 17/06/2008 numac 2008000484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling

decreet

type decreet prom. 22/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008202142 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud wat betreft de reglementering betreffende de instandhouding van de Natura 2000-sites alsmede de wilde fauna en flora

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008020077 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 18 juni 2008, om 14 u. 30 m. en tot de finish (Een lichte maaltijd zal worden aangeboden) Commissie voor de Economische Zaken, belast met (...) - Voorstel van ordonnantie (van de heren Rachid Madrane, Jan Béghin, Didier Gosuin, Alain Daems, Vi(...) type beschikking prom. 29/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008031274 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de nieuwe gemeentewet om de toegang van het publiek tot de gemeentelijke reglementen tot invoering van belastingen te vergemakkelijken type beschikking prom. 05/06/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008031284 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake hulpverlening aan jongeren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008029284 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector en de ondervoorzitters van de adviesinstanties die ressorteren onder de beroepssector van de podiumkunsten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de artikelen 5, 11, 12 en 13 van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/06/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008031282 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering opheffende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 24 december 1992 betreffende het onttrekken van bepaalde werken van het metrostation Louiza aan hun bestemming

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008202125 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008014141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008014147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008003203 bron federale overheidsdienst financien Thesaurie Deposito- en consignatiekas www.depositokas.belgium.be Lijst van consignaties waarvan de rechten zullen vervallen in 2009 Koninklijk besluit nr; 150 van 18 maart 1935 - Art. 27 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld C(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008000509 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 13 mei 2008 wordt het ministerieel besluit In artikel 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2003 tot vergunning van de BVBA VIGICORE,(...) type vergunning prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008000510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 5 mei 2008 wordt artikel 1 van het ministerieel besluit van De vergunning tot het exploiteren van de « SARL ATHENA PROTECTION », met maatschappelijke zetel te (...)

document

type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003213 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën houdende reorganisatie van de dienstomschrijvingen van de diensten voor « Mutaties en Schattingen » van de Administratie van het Kadaster type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003215 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste, het tweede en het zevende registratiekantoor Antwerpen type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003216 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het derde, het elfde en het twaalfde registratiekantoor Antwerpen type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003219 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en het tweede registratiekantoor Brasschaat type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003218 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het achtste en het negende registratiekantoor Antwerpen type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003217 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het vierde, het vijfde en het zesde registratiekantoor Antwerpen type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003220 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste, het tweede en het vierde registratiekantoor Gent type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003221 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het vijfde en het zesde registratiekantoor Gent en van het registratiekantoor Lochristi type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003223 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en het tweede registratiekantoor Halle type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003222 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en het tweede registratiekantoor Dendermonde type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003225 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste, het tweede en het derde registratiekantoor Sint-Niklaas type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003226 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste, het tweede en het derde registratiekantoor Aalst type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003227 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en het tweede registratiekantoor Asse type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003224 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste, het tweede en het derde registratiekantoor Mechelen type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003230 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste, het tweede en het derde registratiekantoor Kortrijk type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003228 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en het tweede registratiekantoor Brugge type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003231 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste, het tweede en het derde registratiekantoor Oostende type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003229 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het derde en het vierde registratiekantoor Brugge type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003232 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en het tweede registratiekantoor Beringen type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003233 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste, het tweede en het derde registratiekantoor Hasselt type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003235 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste, het tweede en het derde registratiekantoor Leuven type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003234 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en het tweede registratiekantoor Herentals type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003236 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en het tweede registratiekantoor Tienen type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003238 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en het tweede registratiekantoor La Louvière type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003237 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en het tweede registratiekantoor Turnhout type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003239 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste, het tweede en het derde registratiekantoor Bergen type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003240 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en tweede registratiekantoor Moeskroen type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003242 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en het tweede registratiekantoor Anderlecht en van het eerste registratiekantoor Ukkel type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003243 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en het tweede registratiekantoor Brussel type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003241 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste, het tweede en het derde registratiekantoor Doornik type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003244 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het derde en het vierde registratiekantoor Brussel type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003245 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en het tweede registratiekantoor Vorst en van het tweede registratiekantoor Ukkel type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003247 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en het tweede registratiekantoor Jette en van het registratiekantoor Sint-Jans-Molenbeek type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003246 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste, tweede en derde registratiekantoor Elsene type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003249 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en het tweede registratiekantoor Woluwe type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003248 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en het tweede registratiekantoor Schaarbeek en van het registratiekantoor Sint-Joost-ten-Node type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003251 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en het tweede registratiekantoor Hoei type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003250 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van de registratiekantoren Ans, Herstal en Saint-Nicolas type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003253 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het vijfde en zesde registratiekantoor Luik type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003254 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste, het tweede en het derde registratiekantoor Luik type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003252 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het vierde en achtste registratiekantoor Luik type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003255 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en tweede registratiekantoor Verviers type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003256 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste, het tweede en het derde registratiekantoor Charleroi type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003259 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van de registratiekantoren Ottignies-Louvain-la-Neuve en Waver type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003257 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het vierde en het zesde registratiekantoor Charleroi type document prom. 07/05/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008003258 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste, het tweede en het derde registratiekantoor Namen type document prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008003273 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst der loting n° 624 van 20 mei 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008009421 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging strafuitvoeringsrechtbank van Brussel Sedert 6 mei 2008 zijn de griffie en alle administratieve diensten van de strafuitvoeringsrechtbank van Brussel gevestigd Leuvensplein 4, te 1000 Brussel. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008015094 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 19 mei 2008 heeft de heer **** HENS de nodige machtiging ontvangen om het ambt van ****-generaal van de **** **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies **** en ****.

document

type document prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008202130 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige toezichters (niveau 3) voor het Koninklijk Museum van Mariemont voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap (AFC08002). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. D(...) 2. FONTIGNIE, JEROME, 7141 MORLANWELZ. 3. HARVENT, JORIS, 7021 MONS. 4. SOLLENNITA, ANGELO, (...) type document prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008202136 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische attachés (m/v) (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG08037). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : DEN ABT, LILIANE, 2200 (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008012845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juni 2008 is de heer Van Houcke, Hilain, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer Coopman, Luc, wiens man type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008015082 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 april 2008 wordt Mevr. Sabine Grenier, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 15 februari 2008 met ranginneming op 1 maart 2007, in het Franse taalkader Bij koninklijk besluit van 27 avril 2008 wordt de heer Alain Nkelende stagedoend attaché in de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008015083 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming in de vakrichting Bij koninklijk besluit van 13 april 2008 wordt de heer Francis Monet , klasse A2, met ingang van 1 februari 2008 toegewezen aan de vakrichting « Internationale relaties » bij d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008015092 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 18 mei 2008 werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur De heren : del Marmol, François, 8 april 2008; Renard, Frédéric, 8 april 2008, ambt Officier De heren : Belle, Olivier, 8 april 2008; Dubuisson, Pierre, 8 april 2008; Krid(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008202105 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 april 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Wordt benoemd tot ridder in de Orde van Leopold II : De heer Vanhengel, Albert, Joseph Helena , voorzitter B(...) Art. 2. Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag. Art. 3. Onze Minister van B(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008202106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden. - Benoeming Bij Koninklijk Besluit van 6 april 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Wordt benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde : De heer Paulus Camille , gouverneur. Ranginneming :(...) Art. 2. Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum vermeld tegenover zijn naam. Art. 3. De (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008009438 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2008, akte nr. 2008/09432, bl. 29966, moet de volgende alinea beschouwd worden als van nul en generlei waarde : « - rechte

document

type document prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008012749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel Bij besluit van de Directeur-generaal van 15 mei 2008, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belg worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel : 1. als(...) type document prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008012748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Bij besluit van de directeur-generaal van 15 mei 2008, dat in werking treedt de dag waarop het in h(...) type document prom. -- pub. 17/06/2008 numac 2008095255 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 17 juni 2008, wordt aan de instelling voor bedrijfspens (27550)
^