Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 juni 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/04/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008009357 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek type wet prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008009405 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008009404 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 27 mei 2008 is machtiging verleend aan : ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende ****(...) type wet prom. 01/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008009420 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van artikel 682bis in het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 01/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008009422 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202061 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet

programmawet

type programmawet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202045 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 16/06/2008 numac 2008000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 16/06/2008 numac 2008000482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008000483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende praalwagens Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008000524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanwijzing van de voorzitter en ondervoorzitter van de Adviesraad van burgemeesters en van plaatsvervangende leden type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008009428 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 juni 2008 : - is aan Mevr. Suetens, V., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Nijvel. Dit besluit heeft uitwerking met inga - is de heer Truyens, F., hoofdgriffier van de politierechtbank te Brussel, ambtshalve in ruste ges(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008011213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008 wordt aan de heer Léopold Lathuy, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Economisch Potentieel, met ingang van 1 februari 2008 eervol ontslag uit zijn functies v De heer Lathuy wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur-generaal eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 01/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008011230 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2006 houdende algemene regeling van de toelagen en de vergoedingen toegekend aan de enquêteurs belast met de uitvoering van onderzoeken die worden georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008015089 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 wordt de heer Robert Olbrechts, attaché - klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, via vrijwillige mobiliteit, met ingang van 1 mei 2008 overgeplaat De vakrichting « Internationale Relaties » wordt aan betrokkene toegewezen met ingang van 1 mei 200(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008015088 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 mei 2008 wordt aan de heer Koenraad François op 31 oktober 2008 is 's avonds, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend uit zijn functie van attaché - k(...) Hij is ertoe gemachtigd zijn aanspraak op het definitief vroegtijdig pensioen te doen gelden op 1 n(...) type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008022311 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2008 houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 01/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008022332 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 5, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/05/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008024239 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Carrefour Hépatites - Aide et Contact »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008011233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik Goedkeuringen Bij ministerieel besluit van 23 mei 2008 is het verdelingsreglement van 17 april 2007 van het deel « ui Bij ministerieel besluit van 23 mei 2008 is het verdelingsreglement van 16 januari 2008 van het(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008022303 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Persoeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 maart 2008 wordt de heer Brusselmans, Tom, met ingang van 1 januari 2008, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché A2 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondh Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen. type ministerieel besluit prom. 29/04/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008024206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretaris van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening

arrest

type arrest prom. 18/10/2007 pub. 16/06/2008 numac 2008031259 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 07/361 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2007. - Uittreksel type arrest prom. 13/12/2007 pub. 16/06/2008 numac 2008031262 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 07/493 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2007. - Uittreksel

decreet

type decreet prom. 16/05/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202092 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de strijd tegen mensenhandel, opgemaakt in Warschau op 16 mei 2005

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/04/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008031278 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van toelagen aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de renovatie van gemeentelijke infrastructuren bestemd voor crèches. - Begroting 2008

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202090 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herverdeling van het provisionele krediet, ingeschreven onder begrotingsartikel GB0107B van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/04/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202091 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie FB0105B van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008202121 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** generieke test voor administratief en technisch personeel (niveau ****) voor de diensten van de **** overheid (****07056). - Resultaten Lijst van de geschikte kandidaten : **** ****, 9280 **** **** ****,(...) **** ****, 3630 **** **** ****, 3665 AS ACHTEN ****, 3500 **** ****(...)

vergunning

type vergunning prom. 16/11/2007 pub. 16/06/2008 numac 2008031261 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 07/04 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2007 bekrachtigd bij collegebesluit nr. 07/381 type vergunning prom. 16/11/2007 pub. 16/06/2008 numac 2008031260 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 07/05 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2008 bekrachtigd bij collegebesluit nr. 07/382

erratum

type erratum prom. 08/05/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008011248 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juni 2005 tot bepaling van de modellen van de vragenlijsten voor de inzameling van gegevens betreffende elektriciteit, warmte en aardgas. - Erratum

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008095254 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 3 juni 2008, wordt de overdracht goedgekeur De door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurde overdracht geldt ten(...)

document

type document prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008202120 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés Inspectie Provinciale Controle-eenheid (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG07896). - Resultaten Rangschikking van de geslaagde kandidaten (...) 1. DEVLIEGHERE, SABINA, 2460 KASTERLEE. 2. OPSOMER, YVES, 3150 HAACHT. 3. ROUSEU, NATHALIE, 8(...) type document prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008202119 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés Inspectie Provinciale Controle-eenheid Plantaardige Productie (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG07893). - Resultaten Rangschikking van d(...) 1. DEVLIEGHERE, SABINA, 2460 KASTERLEE. 2. SCHERENS, BART, 1070 ANDERLECHT. 3. DESMET, DENNIS(...) type document prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008202117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008022302 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 maart 2008 wordt Mevr. Mosselmans, Françoise, met ingang van 15 januari 2008, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché A2 bij het Federaal Agentsc Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen. type benoemingen prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008022304 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 maart 2008 wordt de heer Maricau, Daniël, met ingang van 1 december 2007, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché A2 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezond Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008022312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendma - de heer Van Bragt, J., in de hoedanigheid van werkend lid; - de heer De Smedt, J., in de hoeda(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008009429 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de politierechtbank te Brussel : 1 ; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1 (*); - adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Nijvel : 1; - (...) - Brussel : 1; - Nijvel : 1; - Doornik : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Re(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008009433 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Lijst van de aangewezen kandidaten, ingevolge de oproep tot kandidaten-advocaten en universiteitsprofessoren die het recht doceren, van 20 februari 2008, teneinde de samenstelling van de Nationale Tuchtraad te hernieuwen Ned Bruno Alderweirelt, advocaat; Thierry Beele, advocaat; Jan Coch, advocaat; Luc Lambert, ad(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008018119 bron wetgevende kamers kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van tweetalige assistenten De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van **** ****. **** : De kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** ****;

document

type document prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008012750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 15 mei 2008, dat in werking treedt de dag waarop he worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverhei(...) type document prom. -- pub. 16/06/2008 numac 2008012751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder Bij besluit van de Directeur-generaal van 15 mei 2008, dat worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riem(...)
^