Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 juni 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/05/2007 pub. 13/06/2008 numac 2008000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008003170 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de reglementaire bepalingen van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Presto », « Presto XL », « Presto XXL », « Subito », « Subito XL » en « Subito XXL » type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008003202 bron federale overheidsdienst financien Depostio- en Consignatiekas Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 De sommen of waarden geconsigneerd voor rekening der hieronder vermelde vennootschappen, in toepassing van de wet van 24 juli 1921, gewijzigd bij deze van 1(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008003263 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « SUBITO » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « SUBITO » genaamd, een openbare loterij g - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 354, 355 en 356) op 14(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008003262 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « SUBITO XXL » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « SUBITO XXL », een door de Nat - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 690 en 691), op 14 jun(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008003264 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « PRESTO XXL » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « PRESTO XXL », een door de Nat - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 710 en 711), op 14 jun(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008003266 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « PRESTO » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « PRESTO » genaamd, een openbare loterij g - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 314, 315 en 316) op 14(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008003265 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « PRESTO XL » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « PRESTO XL », een door de Natio - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 700 en 701), op 14 jun(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008003267 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « SUBITO XL » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « SUBITO XL », een door de Natio - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 680, 681 en 682), op 1(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008003269 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten « Kop of Munt » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Kop of Munt », een door - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 521) op 14 juni 2008 v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008003268 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « BINGO EXPRESS » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « BINGO EXPRESS » genaamd, een openbar - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 342), op 14 juni 2008 (...) type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008007117 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2002 betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008009431 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 juni 2008 : - is Mevr. Urbain, S., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Charleroi, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi. Zij is gelijktijdi - is de heer Di Zenzo, V., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008011241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Verklaring van openbaar nut Een koninklijk besluit van 28 mei 2008 verleent een verklaring van openbaar nut met index : 7.E.E./235/34671bis aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, voor de aanleg op niet met type koninklijk besluit prom. 18/03/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008012143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de toekenning van een bijzondere tewerkstellingspremie voor de champignonteelt - uitvoeringsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 18/03/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008012142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende een bijzondere tewerkstellingspremie voor de champignonteelt type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008012540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de regeling van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van deeltijds tewerkgestelde werklieden type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008012548 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008012549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008012655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor tuinbouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 21/04/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008024231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de gewone assessor bij de provinciale raad van de Orde der apothekers van Brabant, met het Frans als voertaal

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008022291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere verekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart. - Raad van beheer. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 15 mei 2008 : - wordt de heer Kerkhof, Jacques, met ingang van 1 se type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 3 september 2007 wordt het besluit van 14 augustus 2001 houdende bevordering van de heer Frans Bogemans, geboren op 25 augustus 1952 te M Bij ministerieel besluit van 29 april 2008, wordt de heer Frans Bogemans, geboren op 25 augustu(...)

decreet

type decreet prom. 25/04/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van de kosteloosheid in het onderwijs van de Franse Gemeenschap door de afschaffing van de homologatierechten voor diploma's en door de vereenvoudiging van de procedures voor hun uitreiking type decreet prom. 23/05/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008035628 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 type decreet prom. 09/05/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008201886 bron vlaamse overheid Decreet houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders type decreet prom. 09/05/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008201885 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, aangenomen in Straatsburg op 9 september 1996 door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, alsmede met zijn bijlagen 1 en 2 en de bij bijlage 2 horende aanhangsels I tot en met V

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008029300 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 april 2008, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, gevestigd Stallestraat 96, te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat gemaakt do type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008029301 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de lijst van de ambten die een schaarste kennen voor het schooljaar 2008-2009

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008031273 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de samenstelling van de plenaire vergadering van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnantie van 10 februari 2000

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/05/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008035626 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/05/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008035627 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/05/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008000475 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 36bis tot aanvulling van de omzendbrief GPI 36 van 26 maart 2003 betreffende de schadeloosstelling van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de blijvende arbeidsongeschiktheid en de herplaatsing ingevolge arbeidsongevallen, evenals de rente verschuldigd aan de rechthebbenden in geval van een dodelijk ongeval

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008014136 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008014139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008014137 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008014148 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008014160 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk beluit van 11 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvo Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008009427 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging van het vredegerecht van Boussu Vanaf 20 juni 2008 zal het vredegerecht van Boussu gevestigd zijn rue Grande Campagne 34, te 7301 Hornu.

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008018122 bron wetgevende kamers - senaat Samenstelling van een personeelsreserve van secretarissen De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van secretarissen (m/v). I. Functiebeschrijving Alle die(...) De secretaris staat in voor de briefwisseling, voor de andere administratieve taken eigen aan ieder(...) type samenstelling prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008018123 bron wetgevende kamers - senaat Samenstelling van een personeelsreserve van attachés-juristen De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van attachés-juristen (M/V) I. Functiebeschrijving D(...) Het is een administratieve polyvalente functie die voorkomt in het organisatieschema van bijna alle(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008022318 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch medische raad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 144 van 15 mei 2008, blz. 25478, in de Ne type erratum prom. 26/04/2007 pub. 13/06/2008 numac 2008024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfkosten aan de personeelsleden belast met een rondreizende functie van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Erratum type erratum prom. 24/04/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008031290 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008202096 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteurs van Financiën (niveau A) voor het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën (AFG07847). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. (...) 2. MAILLEUX, THIERRY, 4560 CLAVIER. 3. BAUMANN, BEATRICE, 1040 BRUXELLES. type document prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008202097 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs van Financiën (niveau A) voor het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën (ANG07847). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 3. DE BUE, TOM, 2800 MECHELEN. 4. SCHUERMANS, LIEVE, 3590 (...) type document prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008202128 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige klerken (m/v) (niveau D) voor het Ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ANB08805) Na deze selectie wordt een lijst met (...) Toelaatbaarheidsvereisten : - geen diploma's vereist; - minstens 18 jaar oud zijn op 30 juni (...) type document prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008202129 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige handhavingsambtenaren Inburgering (niveau A) voor het Agentschap Beleid Binnenland, Steden en Inburgering (Vlaamse overheid) (ANV08012) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008022245 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming in de vakklasse A1. - Sociale Zekerheid en Sociale Bescherming en drager van de titel van attaché bij de Dienst voor administratieve controle Het beroep van nietigverklaring van(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008022314 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag verleend uit haar mandaa - wordt Mevr. De Wandeler, Cécile, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008022321 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 mei 2008, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemde Raad, als vertegenwoordigers van een represent(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008022322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 mei 2008, dat uitwerking heeft met Bij hetzelfde besluit, worden de dames Sorgeloos, N., in de hoedanigheid van werkend lid en Bonnewy(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008009432 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetbo(...)

document

type document prom. -- pub. 13/06/2008 numac 2008018116 bron studiebeurzenstichtingen Provinciale Commissie van de Studiebeurzenstichtingen van Limburg De Provinciale Commissie van de Studiebeurzenstichtingen van Limburg brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de volgende beurzen te begeven zijn met ingang van 1 oktober 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^