Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 juni 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008012521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een specifieke regeling van eindejaarspremie voor de handelsvertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008012534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 voor bedienden type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008012653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de bedienden uit de kunststofverwerkende nijverheid in de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2008 numac 2008022306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008 wordt de heer Hendrik Hermans, klasse A2, met de titel van attaché door verhoging in klasse in de klasse A3 met de titel van adviseur bevorderd bij de Federale Overheidsdienst So Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2008 numac 2008022313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 16 april 2008 wordt met ingang van 1 december 2008, aan de heer Philippe Watrin, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur De heer Watrin, Ph., wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2008 numac 2008024225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 wordt de heer Beernaert, Hedwigis Achille Silvanus, werkleider geaggregeerde bij de Federale Wetenschappelijke Instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid »(...) De heer Beernaert, Hedwigis A. S., is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 april 2009, zijn aansprake(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juni 2005 tot bepaling van de modellen van de vragenlijsten voor de inzameling van gegevens betreffende elektriciteit, warmte en aardgas type ministerieel besluit prom. 22/05/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de fopaansteker « Funnyman » van de fabrikant ERFURTH GmbH

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/06/2008 numac 2008201994 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 84/2008 van 27 mei 2008 Rolnummer 4250 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 62 tot 66 van de programmawet van 27 december 2006, ingesteld door de vzw « Algemeen Eigenaars en Mede-Eigenaarssyn(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/06/2008 numac 2008202003 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a) Bij twee arresten van 2 april 2008 in zake respectievelijk C.P. en A.Y., waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 18 april 2008, heeft het « Schendt artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008201997 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008201999 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008202000 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008202001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/06/2008 numac 2008202060 bron ministerie van het waalse gewest "Conseil économique et social de la Région wallonne" Bij besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2008, dat in werking treedt op 15 mei 2008, worden Mevr. Mariet Vanderstukken ter (...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/04/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008000479 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de standaardisering van de containersledes die bestemd zijn voor de Openbare Brandweer en de Civiele Bescherming type omzendbrief prom. 06/03/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008027073 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief betreffende de uitvoering van de milieuaansprakelijkheidsregeling

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/06/2008 numac 2008022324 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend tussen 1 maart 2008 en 31 maart 2008(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 11/06/2008 numac 2008022325 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend tussen 1 april 2008 en 30 april 2008(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erratum

type erratum prom. 05/06/2008 pub. 11/06/2008 numac 2008009423 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand. - Erratum

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 11/06/2008 numac 2008018114 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers

erratum

type erratum prom. 14/12/2007 pub. 11/06/2008 numac 2008035617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. - Erratum
^