Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 juni 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/06/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008003204 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 type wet prom. -- pub. 10/06/2008 numac 2008009375 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoud(...) Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 10/06/2008 numac 2008000451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2008 numac 2008003278 bron federale overheidsdienst financien Verlaging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 november 2007 tot instelling van het mechanisme tot verl Op 10 juni 2008 is de maximumprijs, inclusief B.T.W., van ongelode benzine van de GN-code 2710 11 4(...) type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008012318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het recht op tijdskrediet en op loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008012326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het anciënniteitverlof type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008012428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het meldingsplicht van de contracten van bepaalde duur of van duidelijk omschreven werk, van uitzendarbeid en van onderaanneming type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008012471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de syndicale vorming in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008012474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de benaming van het "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden" in "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008012475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor de afgifte van de noodzakelijke bestuurderskaart voor de nieuwe digitale tachograaf voor de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen behorende tot de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008012481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie voor het rijdend personeel dat ongeregelde diensten, internationale pendeldiensten en/of internationale geregelde diensten uitvoert type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008012480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een ARAB-vergoeding in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008012484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de betaling van de vrijverkeerkaarten type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008012483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie 2007-2008 voor het rijdend personeel van de Vlaamse Vervoermaatschappij-exploitanten type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008012485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008003274 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2003 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten type ministerieel besluit prom. 19/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008011214 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 22/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008014151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter, van de ondervoorzitter evenals de assessoren van de examencommissie van vakbekwaamheid voor goederen- en personenvervoer over de weg type ministerieel besluit prom. 20/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008202064 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op het meer van Bütgenbach bij de "karpermarathon" georganiseerd van 27 tot en met 29 september 2008 wordt toegelaten

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/06/2008 numac 2008201876 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 61/2008 van 10 april 2008 Rolnummer 4175 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 81, 2°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, gesteld door he Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 09/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008201884 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Internationaal Verdrag betreffende de controle van schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen, opgemaakt in Londen op 5 oktober 2001 type decreet prom. 16/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008201887 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 10/06/2008 numac 2008012809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Gent Bij beschikking van 2 juni 2008 werd de heer Eric Kimpe, ere-raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Gent, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf 2 juni 2008,

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/09/2002 pub. 10/06/2008 numac 2008031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende afbakening van een beschermingszone rondom grondwaterwinningen in het Ter Kamerenbos en onder de Lotharingendreef in het Zoniënwoud type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008031265 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het gebruik van de kapitalen die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn algemene verrichtingen van hypotheekleningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008031269 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008031266 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het gebruik van de kapitalen die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn verrichtingen van aanvullende hypotheekleningen voor jonge gezinnen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008031255 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2001 tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008031271 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter vastlegging van de tarieven van toepassing op collectieve taxi's type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008031270 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 tot benoeming van de regeringscommissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008031272 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bijzondere exploitatievoorwaarden van collectieve taxi's

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008201974 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008201998 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van premies voor het uitvoeren van energiebesparende investeringen in woongebouwen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 10/06/2008 numac 2008202048 bron ministerie van het waalse gewest Landbouw Bij besluit van de Waalse Regering van 30 april 2008, dat in werking treedt op 30 april 2008, wordt het bestek "Le Porc Confort" erkend als bestek dat een productie van gedifferentieerde kwaliteit beoogt die recht geeft op in In hetzelfde besluit wordt de certificerende instelling « Procerviq SA » erkend om de goede toepass(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/06/2008 numac 2008003275 bron federale overheidsdienst financien Mededeling van de lijst van de Belgische gereglementeerde markten, in vervanging van de mededeling bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2008 Overeenkomstig artikel 3, § 1, derde lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffen Op 31 december 2007 waren volgende markten opgenomen op de lijst, krachtens het ministerieel beslui(...) type bericht prom. -- pub. 10/06/2008 numac 2008012689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 Brussel, Kunstlaan 7, brengt ter kennis van de betrokken teneinde het bevoegdheidsgebied van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden en het Aanvul(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/06/2008 numac 2008000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 14 april 2008 wordt het ministerieel besluit van 11 juli In artikel 1 van het ministerieel besluit van 11 juli 2007 worden de woorden « 1200 Brussel, avenue(...) type vergunning prom. -- pub. 10/06/2008 numac 2008000487 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 13 mei 2008, wordt de vergunning tot het organiseren va De hierboven bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toe(...) type vergunning prom. -- pub. 10/06/2008 numac 2008000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 19 maart 2008, wordt het ministerieel bes De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/06/2008 numac 2008024222 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Eretekens. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2008, blz. 22798, l.41, akte nr. 2008/22016, moet de volgende wijziging aangebracht worden : « De heer Dany Verbrugge, technish deskundige » (...) type erratum prom. -- pub. 10/06/2008 numac 2008202099 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders pensioenen (niveau C) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG08043). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 6 juni 2008. Er zijn wijziging(...) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2008 numac 2008022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van de voorzitt Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2008 numac 2008022307 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van de voorzi Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2008 numac 2008022315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt ee - worden de heren Janssens, Theo, en Desprez, Philippe, benoemd tot leden van het Beheerscomité van(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/06/2008 numac 2008009415 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - assistent bij de griffie : - van het hof van beroep te : - Antwerpen in de functiefamilie « dossierbeheer » : 4; - Gent : - in de functiefamilie « informatica-assistent » : 1; - in - van het arbeidshof te : - Antwerpen in de functiefamilie « dossierbeheer » : 2; - Luik i(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/06/2008 numac 2008012810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Pierre Buyens, overleden De betrok De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 10/06/2008 numac 2008020071 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 10 juni 2008, om 9 u. 30 m. Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie - Regeling van de werkzaamheden. - Ontwerp v(...) Rapporteur : de heer Ahmed El Ktibi. - Voortzetting van de bespreking - Stemmingen. - Interpe(...) type document prom. -- pub. 10/06/2008 numac 2008020072 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Woensdag 11 juni 2008, om 10 uur Commissie voor de Sociale Zaken - Interpellatie van de heer Michel Colson (F) tot de heer Pascal Smet, lid van het V(...) - Interpellatie van Mevr. Dominique Braeckman (F) tot de heer Pascal Smet, lid van het Verenigd Col(...)
^