Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 juni 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/02/2007 pub. 09/06/2008 numac 2007015037 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Uitvoeringsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de overname van personen die zonder vergunning in de Republiek Albanië of de Benelux-Staten verblijven, ondertekend te Den Haag op 9 juni 2005 (1) type wet prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008009384 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 20 mei 2008 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer ****, ****, ****(...) de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****, om,(...) type wet prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008009385 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 20 mei 2008, is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de **** de genaamde **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende ****(...) type wet prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008040201 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 januari 2008 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikelen 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008054616 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Borghs, Peter Peter Gerlinda Walter Borghs, uit de echt gescheiden van Hilde Maria Laur Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008009414 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2007, in werking tredend op 13 juli 2008 's avonds, is Mevr. Schwarz, C., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op pen Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008, gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 februari 20(...) type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008012299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de brouwerijen type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008012456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de chicoreibranderijen type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008012522 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008012526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de jaarlijkse premie voor de arbeiders uit de voedingsindustrie type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008012657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de koelnijverheid type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008012645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de zoutziederijen, mostaardfabrieken, azijnfabrieken en de ondernemingen van bereide kruiden en in azijn ingelegde levensmiddelen type koninklijk besluit prom. 16/04/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008022280 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 november 2007 wordt mijnheer Jason, Edouard, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 februari 2008, eervol ontslag uit zijn ambte verleend. Mijnheer Jason, Edou type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008022294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 24 januari 2008 wordt mijnheer De Smedt, Jean-Pierre, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 mei 2008, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Mijnheer De Smedt, J type koninklijk besluit prom. 01/06/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008022301 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toelating van het vaccin voor diergeneeskundig gebruik tegen Japanse encefalitis type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008202059 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 27 januari 2008 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur Mevr. Nicaise, Claudine, adviseur. Zij neemt haar rang in de Orde in op de datum van 15 november 2007. Zij zal h Kroonorde Ridder Mevr. D'Hasseler, Godelieve, administratief assistent. Zij neemt haar (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008202078 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt het burgerlijke ereteken aan de **** ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister toegekend : Voor 35 jaar dienst : Het Burg De heer **** ****, ****, directeur-generaal; Mevr. ****, ****, adviseur; Mevr.(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008000512 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse type ministerieel besluit prom. 05/06/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008009406 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand type ministerieel besluit prom. 08/05/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008011200 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van ambtenaren bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de nadere regels voor het leggen van elektriciteitskabels die in de territoriale zee of het nationaal grondgebied binnenkomen of die geplaatst of gebruikt worden in het kader van de exploratie van het continentaal plat, de exploitatie van de minerale rijkdommen en andere niet-levende rijkdommen daarvan of van de werkzaamheden van kunstmatige eilanden, installaties of inrichtingen die onder Belgische rechtsmacht vallen type ministerieel besluit prom. 13/05/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008022299 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type ministerieel besluit prom. 28/05/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juli 1989 tot uitvoering van artikel 37, § 11, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008031264 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Examencentrum in koeltechniek Bij ministerieel besluit van 19 mei 2008, werd IRISTECH+ erkend onder het nummer AGRCE/0001 als examencentrum in koeltechniek voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van vijf jaar. type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008201981 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 16 april 2008 wordt de BVBA "Ledoux" niet erkend als projectontwerper voor de uitwerking of de herziening van de verkavelingsplannen van meer dan twee ha. Bij ministerieel beslu Bij ministerieel besluit van 18 april 2008 wordt de BVBA "Géosphère", met ingang van (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008201982 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 5 mei 2008 wordt de BVBA Gijsels vanaf 5 mei 2008 voor drie jaar erkend als vervoerder van dierlijke afval van de categorieën 1, 2 en 3. Bij ministerieel besluit van 8 mei 2008 wordt de « SPRL Greu Bij ministerieel besluit van 13 mei 2008 wordt de BV A.V.R.-Industrial Services vanaf 13 mei 20(...)

arrest

type arrest prom. 15/04/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008022285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan. - Boekjaar 2008 - van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008009416 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Hasselt Bij beschikking van 7 mei 2008 werd de heer Gerets, E., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Hasselt aangewezen, vanaf 1 juli 2008, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008029280 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2006 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de hulpverlening aan gedetineerden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/03/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008029285 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2002 tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de GPBHO-commissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008029295 bron ministerie van de franse gemeenschap **** voor de buitenlandse universitaire diploma's. - **** Bij besluit van de Regering van de **** **** van 9 mei 2008, wordt benoemd tot lid van de **** bedoeld in artikel 4 van het **** **** besluit van de Regering van de **** **** van 9 mei 2008, wordt benoemd tot lid van(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de Hogescholen vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/05/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008202043 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 oktober 2007 tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de maatschappijen van openbaar vervoer in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 22/05/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008202044 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de administratieve geldboetes in de openbaarvervoerdiensten in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008202049 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende steunverlening aan de biologische landbouw

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008014144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008014145 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De erkenni(...) type erkenning prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008014146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008018115 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige sociaal controleurs (niveau B) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (AFG08019) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar g(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

erratum

type erratum prom. 29/09/2000 pub. 09/06/2008 numac 2008015085 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren en de bijlagen I, II, III, IV en V, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992. - Erratum type erratum prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008022300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Erratum. - Officieel bericht Weerslag van de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de sociale uitkeringen en aanpassingen buiten index op 1 januari 2008. Op 1 januari 2008 hebben sommige uitkeringen recht op een aanpassi Het spilindexcijfer 106,22 (basis 2004 = 100) wordt in de maand december 2007 bereikt. Rekening hou(...)

document

type document prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008202041 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboratoriumexperten (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG07889). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage (...) 1. VAN DER HAEGHEN, CEDERIK, 9000 GENT. 2. WEVERS, EVA, 3600 GENK. 3. VANBRABANT, MIEKE, 3470(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008014132 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 april 2008 wordt de heer Pieter De Meyer vast benoemd in de klasse A1, met de titel van Attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Verv Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008022297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008022308 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van de v Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008003206 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van de functie van commissaris bij instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Oproep voor kandidaten De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen richt een procedu De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft het maximum aantal revisoren, dat n(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008003207 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van de functie van commissaris bij verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Oproep voor kandidaten De Commissie voor het Ba De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft het maximum aantal revisoren, dat n(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008009413 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton : Bree : 1, vanaf 1 februari 2009; Haacht : 1, vanaf 1 maart 2009; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Vorst : 1, vanaf 1 september - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen : 1, vanaf 1 maart 2009; - secretaris bij(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008009417 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Mechelen : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende (...) Hij zendt eveneens aangetekend, een afschrift van zijn verzoekschrift samen : - met zijn dossier(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008011228 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Oproep tot kandidaten voor de functie van adjunct-auditeur bij het Auditoraat bij de Raad voor de Mededinging Er wordt ter kennis van de belangstellenden gebracht dat een vergelijkend examen betr De adjunct-auditeurs zijn volwaardig lid van het Auditoraat en oefenen hun functie uit hetzij allee(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008007116 bron ministerie van landsverdediging Werving van een **** en van een **** docent voor de leerstoel Economie van de Koninklijke Militaire **** ****. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de werving van een **** en van een **** **** lessen en de praktische werken hebben betrekking op : ****) Inleiding tot de Economie (2 **** -(...)

document

type document prom. -- pub. 09/06/2008 numac 2008201986 bron ministerie van het waalse gewest "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" Bij besluit van de Administrateur-generaal a.i., van 5 mei 2008, wordt Mevr. Stephania La Rocca op (...)
^