Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 juni 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008002071 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 april 2008 wordt de heer Marc Mattheussens, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Co Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 26/05/2008 pub. 06/06/2008 numac 2008003210 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van het Tariferingsbureau B.A. motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 26/05/2008 pub. 06/06/2008 numac 2008003211 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van het Tariferingsbureau inzake natuurrampen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008007095 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overplaatsing van macht Bij koninklijk besluit ****. 7065 van 16 april 2008 : Wordt onderluitenant van het vliegwezen S. Huts op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst van het korps van het niet-varend Voor verdere bevordering wordt hij na onderluitenant ****. **** gerangschikt. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008007097 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de aanvullingsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7067 van 16 april 2008 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de aanvullingsof Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008009407 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2007, dat in werking is getreden op 1 juni 2008, wordt een einde gemaakt aan de functie van Mevr. Merckx, Lutgardis, adviseur. Het is haar vergund haar pensioen-aanspraak te d type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008009408 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 mei 2008, zijn voorlopig benoemd tot referendaris : - in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, Mevr. Raats, L., licentiaat in de rechten; - in het rechtsgebied van het hof - Mevr. De Backer, E., licentiaat in de rechten; - Mevr. Dosseray, I., licentiaat in de rechte(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008009412 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 maart 2008, is de aanwijzing van de heer Van Cauteren, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termi Bij koninklijke besluiten van 22 april 2008 : - is de aanwijzing van de heer Camberlain, F.,(...) type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 06/06/2008 numac 2008011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 06/06/2008 numac 2008011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 27/05/2008 pub. 06/06/2008 numac 2008011227 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opschorting van de uitvoering van de beslissing 080515-CDC-656G/07 van 15 mei 2008 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 28/05/2008 pub. 06/06/2008 numac 2008022270 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/05/2008 pub. 06/06/2008 numac 2008024151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 06/06/2008 numac 2008024232 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 06/06/2008 numac 2008024234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2007 houdende toekenning van een facultatieve toelage van 15.000 EUR aan de Provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het « Coördinatiepunt voor het geïntegreerd beheer van de kustgebieden » type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 06/06/2008 numac 2008024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het feit dat een beoordeling van de gevolgen op het milieu vereist is voor het nationaal operationeel programma voor de visserijsector en dat een beoordeling van de gevolgen op het milieu niet vereist is voor het nationaal strategisch plan voor de visserijsector type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008024238 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan sommige erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging voor de periode van 15 november 2007 tot 15 juli 2008 in het kader van een project ter bevordering van de communicatie tussen zorgverstrekkers betrokken bij de zorg voor oudere en voor sterk afhankelijke patiënten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/04/2008 pub. 06/06/2008 numac 2008000449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de geactualiseerde nominatieve lijst van de nucleaire inspecteurs type ministerieel besluit prom. 28/05/2008 pub. 06/06/2008 numac 2008031268 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van formulier te gebruiken voor de indiening van de aanvraag van het statuut van beschermde afnemer bedoeld in artikel 6, § 1, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 houdende de nadere bepaling van de specifieke criteria en de procedure betreffende de toekenning van het statuut van beschermde afnemer door de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008201965 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 21 april 2008, wordt de "SAS ****" vanaf 21 april 2008 voor twee jaar als **** erkend voor de dienstverlening werving en selectie. Deze erkenning heeft het **** **** ministerieel besluit van 30 april 2008, wordt de "SA ****" vanaf 30 april 200(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008201978 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 15 mei 2008 wordt de beslissing van 1 februari 2008 goedgekeurd, waarbij de raad van bestuur van de CVBA "Intercommunale de Financement de la Région de Mouscron" het functieprofiel va

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008201711 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 57/2008 van 19 maart 2008 Rolnummer 4204 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 47, § 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, gesteld door de Arbeidsrechtbank Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008201993 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 83/2008 van 27 mei 2008 Rolnummer 4213 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 26 november 2006 houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingesteld door Frank Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008031275 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 april 2008 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het bareelwachtershuis, met inbegrip van de doorgang langszij en Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008031276 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2007 wordt ingesteld de proce(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/05/2008 pub. 06/06/2008 numac 2008202032 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008018109 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Radio FMK heeft bij de Raad van State de nietigver Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2008. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling te voorkomen In toepassing van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreff Het openbaar onderzoek vindt plaats van 1 juni tot 15 augustus 2008. Het ontwerp van besluit en (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008202050 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen laboranten (niveau B) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (ANG08027) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008202052 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders pensioenen (niveau C) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG08043) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien e(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008202051 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken voor de cel Elektronica en Telefonie (niveau A) voor de Koninklijke Sterrenwacht van België (ANG08028) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, di(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008202054 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs directie opleiding (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG08051) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voo(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008202053 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directiesecretarissen (niveau B) voor het Fonds voor beroepsziekten (ANG08045) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er vo(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008202055 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatieassistenten (niveau C) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG08849) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er v(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008000486 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Nieuwe vergunningen Bij ministerieel besluit van 5 mei 2008 is de vergunning tot het e De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008000490 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 5 mei 2008 wordt de vergunning om een bewaking Dit besluit sorteert zijn effect op 3 januari 2008. type vergunning prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008000491 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 16 april 2008 wordt de vergunning voor het De hierboven bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit (...)

document

type document prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008009410 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Verviers De aanwijzing van de heer Jamin, M., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 21 ju type document prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008009409 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen De heer Thys, R., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, is voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van 18 juni 2008. type document prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008009411 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen De aanwijzing van de heer Roland, S., rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 21 juni 2008. type document prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008011235 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDEC/C-08/0011 : MCB/Testas Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 30 mei 2008, ontving het Audit Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van groothandel in metalen en m(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008015087 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 12 mei 2008 zijn de functies beëindigt van de heer **** **** ****, als **** van de **** ****, met als consulair ressort de provincie ****.

erratum

type erratum prom. 15/04/2008 pub. 06/06/2008 numac 2008022310 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas « Multipen - Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008202037 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ingenieurs-adviseurs , (niveau A), voor het BIPT (AFE07002). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : MATON, ALAIN, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008000494 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 20 mei 2008, wordt de heer Demarez, Christian, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de politiezone Couvin/Viroinval met terugwerkende type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008007094 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7030 van 6 april 2008 wordt luitenant-kolonel **** ****. **** benoemd op 26 september 2008 in de graad van **** **** koninklijk besluit ****. 7031 van 6 april 2008 wordt luitenant-kolonel **** ****. ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008007096 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel Benoeming in het kader van de vrijwillige mobiliteit van een ambtenaar van het niveau A Bij koninklijk besluit nr. 7066 van 16 april 2008, wordt Mr. Johan Ervyn als attaché bij het Ministerie van Landsverdediging benoemd, Hij wordt op dezelfde datum toegewezen aan de vakrichting « Communicatie en Informatie ». type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008007099 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming in de basisgraad van kandidaat-aanvullingsofficier Bij koninklijk besluit nr. 7069 van 16 april 2008 : Wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-aanvullingsofficier O. Guilmain, op 27 maart 2008 benoemd in type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008007098 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van officieren gesproten uit de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 7068 van 16 april 2008 : Landmacht De aangestelde onderluitenants-leerlingen gesproten uit de 45**** promotie van een industriële hogeschool, Luchtmacht De aangestelde onderluitenant-leerling gesproten uit de 45**** promotie van een ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008011234 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Plantentuin van België Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 maart 2008 wordt de heer Ertz, Damien, attaché, met ingang van 1 april 2007, in het Frans taalkader, benoemd tot assistent en bevestigd in

document

type document prom. -- pub. 06/06/2008 numac 2008011222 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Tweede verlenging van de aanstelling van een wnd. directeur-generaal bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 15 mei 2008 wordt de heer Bernard Hennuy, adjunct-directeur-generaal bij het Belgisch interventie- en restitutieb Het beroep tot nietigverklaring van de akten met individuele strekking kan voor de afdeling adminis(...)
^