Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 juni 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008003212 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993(...) op 1 juni 2008, overdracht van alle rechten en verplichtingen met betrekking tot de cliënten; op(...) type wet prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008003260 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9(...) De door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurde overdracht geldt ten(...) type wet prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008009379 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (****(...) Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 is machtiging verleend aan : de genaamde ****, ****(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008054614 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** ****, weduwe van **** **** **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008002068 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008 wordt de heer Van Assche, Walter, met ingang van 1 mei 2008, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld in de managementfunctie -1 Directeur-generaal « Programma-, Project- Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008007111 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale ****. - Toekenning van het **** Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 7079 van 9 mei 2008 wordt het **** Ereteken van 2**** klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan **** type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008009341 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken type koninklijk besluit prom. 27/04/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008011175 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot toekenning aan Mevr. Pascale Vandervellen van de bevestiging in rang A van de wetenschappelijke loopbaan in de graad van eerste assistent bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en de bevordering tot rang B in de graad van werkleider in dezelfde instelling type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008012538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de voorbereidende vorming tot de job van hardsteenarbeiders type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008012539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008012541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008012545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008012554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen die tot de risicogroepen behoren type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008012574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2007, gesloten in de Paritaire Subcomités voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen en voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de bijdragen van de werkgevers aan het fonds voor bestaanszekerheid van de Paritaire Subcomités voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen en voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie WaalsBrabant type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008021050 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Wijzigingen type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008012575 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2007, gesloten in de Paritaire Subcomités voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen en voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1990 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008024218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1977 tot vaststelling van de criteria die van toepassing zijn voor de programmatie van verschillende soorten ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008024228 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling SGS Belgium NV - Noorderlaan 87 G-022 « Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustr(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/06/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008000492 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikelen 25 en 34 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten zoals gesanctioneerd in artikel 18 vast te stellen en om de onmiddellijke heffing voorzien in artikel 34 van de wet op te leggen type ministerieel besluit prom. 23/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008009392 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raden van beroep inzake evaluatie bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 05/03/2007 pub. 05/06/2008 numac 2008011209 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van een rechtskundig assessor bij de Nederlandstalige uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten. Vernietiging type ministerieel besluit prom. 24/04/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008011208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Franstalige uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type ministerieel besluit prom. 05/03/2007 pub. 05/06/2008 numac 2008011210 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van een plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Nederlandstalige uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten. - Vernietiging type ministerieel besluit prom. 06/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2006-2008 voor de Pensioendienst voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008012800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 27 mei 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2008 : - wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van het Paritair Co - wordt Mevr. Betty Puttemans, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbet(...)

decreet

type decreet prom. 27/03/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008033049 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende uitvoering van het decreet van 17 maart 2008 betreffende de dotatie voor gemeentewegen type decreet prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008201901 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale insluiting en het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor sociale insluiting heeft de W type decreet prom. 22/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008201984 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de artikelen 35 en 111 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008029277 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor deontologie voor hulpverlening aan de jeugd. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 2008, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt wordt tot st

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008031257 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april 2008 wordt ingesteld de procedure tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1936 tot bescherming als monument van het Stadhuis van Brussel Afbakening van de vrijwaringszone Voor de raadpleging van d(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008029279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 november 2003 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor positieve discriminatie, met toepassing van artikel 5 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008031256 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april 2008 wordt ingesteld de procedur(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008031258 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april 2008 wordt ingesteld de procedure tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1963 tot bescherming als monument van de gebouwen genaamd « Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008201862 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008201861 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van nadere regels voor de zorgplicht betreffende definitief aangeduide ankerplaatsen en erfgoedlandschappen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008201866 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties type besluit van de vlaamse regering prom. 18/04/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008201867 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de procedure voor de toekenning van subsidies aan projecten in het kader van het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008201983 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van hoofdstuk Iter en tot wijziging van hoofdstuk Iquater van titel I van boek IV van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 22/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008201985 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de **** **** tot vastlegging van de personeelsformatie van het "**** **** **** ****'**** et **** **** ****"

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type erkenning prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008014130 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008202004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige weervoorspellers (niveau B) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (AFG08801). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. LINDEN, JEAN-(...) 2. STEUVER, JEAN-MICHEL, 1120 BRUXELLES. 3. HANSOUL, PIERRE, 4000 LIEGE. 4. UBIETA, CELINE, 4(...) type document prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008202023 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige laboratoriumexperten (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (AFG07889). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : (...) 2. LE MERCIER, NADINE, 1480 TUBIZE. 3. STEYER, STEPHAN, 5080 EMINES (LA BRUYERE). 4. LEONARD,(...) type document prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008202024 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs offset procédé (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG07050). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : VAN QUAQUEBEKE, FREDDY, 9080 LOCHRISTI(...) type document prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008202026 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen juridische ondersteuning (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG08009). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. LIEBENS, CYNTHIA, 3740(...) 2. DETILLOUX, JESSICA, 2200 MORKHOVEN. 3. SCHEYS, INGE, 9100 SINT-NIKLAAS. 4. T'SEYEN, LIESBE(...) type document prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008202025 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG08008). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. VAN MOL, GEOFFREY, 9000 GENT. 2. GOEMAN, JEAN, 9270 LAARNE. 5. MARIMAN, JESSICA, 9200 DENDERMONDE. 6. CALLEBAUT, TILDE(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008015079 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 april 2008 en met ingang van 1 maart 2008, wordt de heer Louette, Jasper in vast verband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché in een betrekking van het Ne Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008022283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008, worden he - de dames Anthonis, Chr.; Bonnewyn, C. en Bruyninx, V. en de heren Bronckaers, J.-P.; Falez, Fr.; (...)

document

type document prom. -- pub. 05/06/2008 numac 2008012620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 29 april 2008, dat in werking treedt de dag waa Worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbe(...)
^