Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 juni 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/05/2006 pub. 03/06/2008 numac 2006015080 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar lidstaten , anderzijds, en met de Bijlage, gedaan te Rome op 15 december 2003 (1) (2) type wet prom. -- pub. 03/06/2008 numac 2008008004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Ombudsman Ombudsdienst bij de N.M.B.S.-groep (ANE 08708) Opdracht en verantwoordelijkheden : De ombudsdienst krijgt van geen enkele overheid instructies. Hij heeft als opdracht alle geschillen te onderzoeken tussen een (...) De ombudsdienst heeft de volgende opdrachten (artikel 43, § 3, van de wet van 21 maart 1991) :(...) type wet prom. -- pub. 03/06/2008 numac 2008009386 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 mei 2008 is machtiging verleend aan : de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam(...) type wet prom. 09/05/2008 pub. 03/06/2008 numac 2008011223 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning. - HOIST KREDIT AB. - Intrekking erkenning NV QUELLE LA SOURCE

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2008 numac 2008002070 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 wordt Mevr. Maryse Chabeau, via vrijwillige mobiliteit overgeplaatst als ambtenaar in de vakklasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisati Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 26/05/2008 pub. 03/06/2008 numac 2008003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2008 type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2008 numac 2008009383 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 is Wolfertz, Valérie, stagedoend attaché-gevangenisdirecteur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal E P type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2008 numac 2008009402 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 23 april 2008 : - is de heer Lejeune, M., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal h - is de heer Martens, H., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, benoemd t(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2008 numac 2008009401 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 december 2007, dat in werking treedt op 30 juni 2008, is de heer Lejeune, M., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, op zijn verzoek, in ruste gesteld. H Bij koninklijk besluit van 4 maart 2008, dat in werking treedt op 30 juni 2008, is aan de heer (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2008 numac 2008012740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 19 maart 2008 worden volgende ambtenaren in de klasse A3, met ingang van 1 december 2007, bevorderd tot de hogere klasse A4 met als titel adviseur-generaal : Serge Carabin, Jean-Luc Du Bij koninklijk besluit van 19 maart 2008 wordt de heer Erik Van Gils, adviseur-generaal in de k(...) type koninklijk besluit prom. 05/05/2008 pub. 03/06/2008 numac 2008024229 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2006 inzake noodmaatregelen met betrekking tot het niet - toegelaten genetisch gemodificeerde organisme « LL Rice 601 » in rijstproducten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/06/2008 numac 2008000476 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Geïntegreerde politie. - Aanwijzingen voor een betrekking Bij ministerieel besluit nr. 1862 van 5 mei 2008 : - worden de heren M. Adans-Dester, officier van de lokale politiezone Dison/Pepinster/Verviers, en E. Branckaute, officier van de lok - wordt een einde gemaakt aan de aanwijzing als lid van het administratief en technisch secretariaa(...) type ministerieel besluit prom. 28/05/2008 pub. 03/06/2008 numac 2008003197 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 juni 2008-2011, de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2008-2013 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2008-2016 type ministerieel besluit prom. 23/05/2008 pub. 03/06/2008 numac 2008003205 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 08/05/2008 pub. 03/06/2008 numac 2008014135 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 mei 2007 houdende benoeming van de leden van de commissie belast met de herziening van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk maritiem recht

arrest

type arrest prom. 15/05/2008 pub. 03/06/2008 numac 2008003190 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 03/06/2008 numac 2008031251 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Vernietiging door de Raad van State Bij arrest van 27 februari 2008 van de Raad van State, nr. 180.168, wordt nietig verklaard het besl(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 03/06/2008 numac 2008201897 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen VLOESBERG. - Bij besluit van de Waalse Regering van 30 april 2008 wordt de eretitel van zijn functies van burgemeester van de gemeente Vloesberg, provincie Henegouwen, arrondissement Aat verleend aan de heer Jacques Leroy. type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2008 pub. 03/06/2008 numac 2008201894 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering inzake de productiemethode en etikettering van biologische producten

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/06/2008 numac 2008201870 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a) Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 april 2008 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 april 2008, heeft de VZW « Bel b) Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 april 2008 ter post aangetekende brie(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/06/2008 numac 2008000456 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 19 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 14 februari 2008 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming ve Bij besluit van 1 februari 2008 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder h(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/06/2008 numac 2008000356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 april 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de internationale vereniging zonder winstoogmerk « International Yehudi Menuhin Foundation Bij koninklijk besluit van 29 april 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de l(...)

document

type document prom. -- pub. 03/06/2008 numac 2008201968 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés Inspectie Provinciale Controle-eenheid Dierlijke Productie (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG07897). - Resultaten Rangschikking van de g(...) 1. DE BRUYCKER, HILDE, 9940 EVERGEM. 2. DUSOLEIL, JOS, 3400 LANDEN. 3. STERCKX, VEERLE, 9620 (...) type document prom. -- pub. 03/06/2008 numac 2008201971 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG07898). - Resultaten Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. V(...) 2. CORRYN, INGE, 8020 OOSTKAMP. 3. VERLEYSEN, ELS, 9260 WICHELEN. 4. VANNESTE, EVA, 9290 BERL(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2008 numac 2008000275 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2007 worden Mevr. Brenda Melis en de heer Dries, Willems, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2008 numac 2008015080 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Benoeming in de vakrichting Bij koninklijk besluit van 27 april 2008 wordt de heer Wellens, Pascal, klasse A2, met ingang van 1 november 2006 toegewezen aan de vakrichting « Personeel en Organisatie » bij de Federale Ove

document

type document prom. -- pub. 03/06/2008 numac 2008012669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge Bij besluit van de Directeur-generaal van 13 mei 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2008 : worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge : 1. als (...) type document prom. -- pub. 03/06/2008 numac 2008031235 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende koeltechnisch bedrijf Bij de beslissing van 24 april 2008 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd het bedrijf TRANE SA gelegen Tedescolaan 7, te 1160 Brussel, geregistreerd Bij de beslissing van 24 april 2008 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd het bedrijf(...)
^