Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 mei 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2008 numac 2008000441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van de echtscheiding. - Duitse vertaling type wet prom. 17/05/2007 pub. 21/05/2008 numac 2008000443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 21/05/2008 numac 2008009355 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 29 april 2008, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tij(...) Bij koninklijk besluit van 29 april 2008, is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/07/2007 pub. 21/05/2008 numac 2008000433 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanneming van een bestek voor toeristische spoorwegritten met historisch materieel op de spoorweginfrastructuur. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 19/05/2008 pub. 21/05/2008 numac 2008022273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

arrest

type arrest prom. -- pub. 21/05/2008 numac 2008201514 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 42/2008 van 4 maart 2008 Rolnummer 4246 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 6 van de decreten van de Vlaamse Gemeenschap inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991, zoals Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 21/05/2008 numac 2008201709 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 60/2008 van 19 maart 2008 Rolnummer 4269 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 806 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Vrederechter van het kanton Florennes-Walcourt. Het Grondwettelijk H samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters P. Martens, R. Henneuse, (...) type arrest prom. -- pub. 21/05/2008 numac 2008201710 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 59/2008 van 19 maart 2008 Rolnummer 4267 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 149 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, gesteld d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 08/05/2008 pub. 21/05/2008 numac 2008201697 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met het Protocol nr. 2 bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, betreffende interterritoriale samenwerking, opgemaakt in Straatsburg op 5 mei 1998

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/03/2008 pub. 21/05/2008 numac 2008029250 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het driejaarlijkse vormingsprogramma voor de vakmensen die kinderen van 0 tot 3 jaar opvangen, de vakmensen die kinderen van 3 tot 12 jaar opvangen, de vrijwilligers van de consultatiebureaus voor kinderen van de sector begeleiding en voor de onthaalpersonen van de ontmoetingsplaatsen ouders-kinderen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/03/2008 pub. 21/05/2008 numac 2008031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het informaticaformaat van de begrotingen en rekeningen van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/03/2008 pub. 21/05/2008 numac 2008201667 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie in overeenstemming wordt gebracht met het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2008 pub. 21/05/2008 numac 2008201693 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het eigendom van sommige goederen van het Waalse Gewest overgedragen wordt aan "Liège Airport - Security" type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2008 pub. 21/05/2008 numac 2008201747 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2005 waarbij de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "SAFEA", te La Louvière

erkenning

type erkenning prom. 17/03/2008 pub. 21/05/2008 numac 2008033040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Vice-Minister-President houdende voorlopige erkenning als mammografische eenheid

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 21/05/2008 numac 2008095253 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie v Deze overdracht werd in het Verenigd Koninkrijk op 11 april 2008 door de « High Court » goedgekeurd(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2008 numac 2008015069 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Benoemingen in de vakrichting Bij koninklijk besluit van 16 april 2008 en met ingang van 1 mei 2006 wordt de heer Auguste Vanhove, adviseur-generaal, benoemd in de klasse A4 in de vakrichting « Internationale relaties » Bij koninklijk besluit van 16 april 2008 en met ingang van 1 mei 2006 wordt de heer Wim Van Pra(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2008 numac 2008015072 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 13 april 2008 werden, met ingang van 1 augustus 2007, benoemd in de klasse A4 , met de titel van adviseur-generaal : Nederlands taalkader - Mevr. Lutgarde(...) - De heer Werner Bauwens, adviseur; - De heer André Rogge, adviseur-generaal; - De heer Franz(...)
^