Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 mei 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/05/2008 numac 2008095252 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 197(...) Ingevolge artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 is deze overdracht aan derden tegenstelbaar van zod(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 29/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008003073 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van artikel 96, eerste lid, van de programmawet van 27 april 2007 inzake het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten type koninklijk besluit prom. 29/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008021045 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en werkwijze van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008201548 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende oprichting van een Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 29/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008201551 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende oprichting van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008022241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas « Multipen - Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/05/2008 numac 2008201466 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 14 februari 2008 wordt de BVBA "Arcadus" met ingang van 22 februari 2008 voor een termijn van vier jaar erkend als projectontwerper voor de uitwerking of de herziening van de gemeente Bij ministerieel besluit van 14 februari 2008 wordt de BVBA "CAN Infra"met ingang van(...) type ministerieel besluit prom. 06/03/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008201476 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 19/03/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008201490 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 12/03/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008201487 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 08 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 17/03/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008201489 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 12/03/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008201488 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 13 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/03/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008029228 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 08/05/2008 numac 2008201465 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2008 wordt het besluit van de Waalse Regering van 29 maart 2007 houdende bevordering door verhoging in graad tot de graad van directeur van Mevr. Martine Pingaut, eerste attaché, ingetro Bij ministerieel besluit van 5 maart 2008, dat uitwerking heeft op 16 februari 2008, wordt de h(...) type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008201595 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 277, § 2, 1°, van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008201596 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 januari 1996 tot vastlegging van het statuut van de personeelsleden van de psychiatrische ziekenhuizen die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008201597 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van het mandaat van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de "Conseil wallon du troisième âge"

document

type document prom. 07/02/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008033026 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanpassing van de toelagen en **** voor de subsidiëring van ****, van verenigingen voor het vreemdelingenverkeer en van de **** ervan, alsmede van de informatiebureaus en ****

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2008 numac 2008022230 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 april 2008, dat in werking tr Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Van De Casteele, M., benoemd in de hoedanigheid van plaatsverv(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2008 numac 2008022231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie West-Vlaanderen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij konin Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Laleman, R., benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, in d(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/05/2008 numac 2008009340 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1; - Brussel (grondgebied van het vierde kanton) : 1. In toepassing van artikel 43, § 12, van de wet van 15 juni 1935 o(...) - Elsene : 1 (in associatie). In toepassing van artikel 43, § 12, van de wet van 15 juni 19(...)
^