Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 april 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/09/2005 pub. 30/04/2008 numac 2005015140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst houdende oprichting van het « International plant genetic resources institute », gedaan te Rome op 9 oktober 1991 (2) type wet prom. 08/05/2007 pub. 30/04/2008 numac 2007015087 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende Internationale Akten : 1° Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000, en Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 juni 2005, 2° Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, houdende wijziging van het Intern Akkoord van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst, gedaan te Luxemburg op 10 april 2006, 3° Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig financieel kader voor 2008-2013 voor de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag van toepassing zijn, gedaan te Brussel op 17 juli 2006 (2) type wet prom. 01/03/2007 pub. 30/04/2008 numac 2008000395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008024202 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp van nationaal strategisch plan en het ontwerp van nationaal operationeel programma voor de Belgische visserijsector, voor wat betreft het deel over de aquacultuur op zee Overeenkomstig artikel 14 van Het NSP is niet onderworpen aan een milieueffectenrapport, bij gebrek aan nauwkeurige elementen die(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2007054540 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** Mevr. ****, **** ****, geboren te ****-****-****-**** Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, registratie en de domein(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008000081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt, met ingang van 1 juli 2008, de heer Furnemont, Alex, attaché bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 30/04/2008 numac 2008000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg voor de kinesitherapeuten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008 wordt, met ingang van 1 juni 2007, de heer Heijens, Willy, attaché, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij de Algemene Di type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008 wordt, met ingang van 1 juni 2007, de heer Blanchart, Stéphane, attaché, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij de Algeme type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008 wordt, met ingang van 1 juni 2007, Mevr. Jacobs, Christel, attaché, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij de Algemene Di type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008 wordt, met ingang van 1 juni 2007, Mevr. Lavaux, Sophie, attaché, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij de Algemene Dire type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008 wordt, met ingang van 1 juni 2007, de heer Truyens, Raf, attaché, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij het Provinciaal type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008 wordt, met ingang van 1 juni 2007, Mevr. Bagdat, Arlin, attaché, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 in de vakrichting Communicatie en Informatie bij het Commissari type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008000405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008 wordt, met ingang van 1 juni 2007, de heer Schram, Frankie, attaché, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 in de vakrichting Juridische Normen en Geschillenbij de Alg type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008 wordt, met ingang van 1 juni 2007, de heer Vanwinckelen, Koen, attaché, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij het Provin type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008000406 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008 wordt, met ingang van 1 juni 2007, de heer Mertens, Peter, attaché, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 in de vakrichting Communicatie en Informatie bij de Algemene type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008 wordt, met ingang van 1 april 2007, Mevr. Ney, Catherine, attaché, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij de Raad voor V type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008000408 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008 wordt, met ingang van 1 juni 2007, M. Deschepper, Pierre, attaché, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 in de vakrichting Personeel en Organisatie bij het Commissari type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008002061 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 27 april 2008 wordt de heer Jacky Leroy, met ingang van 1 mei 2008, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld in de managementfunctie -1 « Directeur-generaal Organisatie ». Een be type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008007065 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 6943 van 13 maart 2008, wordt kolonel van het vliegwezen **** ****. **** **** **** op 21 januari 2008 aangesteld voor zes maanden, in de graad van **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008007066 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 6944 van 13 maart 2008, is de heer L. Vandewattyne, attaché, op 1 november 2006 uit zijn betrekking ontslagen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008007069 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. - Aanstelling Bij koninklijk besluit nr. 6975 van 20 maart 2008 wordt de heer Dominique Hanson voor een periode van zes jaar aangesteld als algemeen directeur bij het Koninklijk Muse Het onderhavige besluit treedt in werking op 1 april 2008. type koninklijk besluit prom. 08/04/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008003146 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende bekendmaking van de lijst van de betalings- en effectenafwikkelingssystemen die geregeld worden door het Belgisch recht, tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008007068 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6946 van 13 maart 2008, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de **** **** op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008007077 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 6974 van 17 maart 2008, ingevolge zijn tijdelijke ambtsontheffing voor de duur van 5 maanden, vanaf 1 september 2007 wordt de datum van anciënniteit in de graad van Voor verdere bevordering wordt hij na luitenant van het vliegwezen Y. Ameel gerangschikt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008007074 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de hulpofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7018 van 20 maart 2008 wordt de verbreking uit het ambt dat hij in het kader der hulpofficieren bekleedt, Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008007075 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 6970 van 17 maart 2008 wordt aan Mevr. Nicole Wauters op 1 oktober 2008 eervol ontslag uit haar ambt van werkleider verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Zij wordt gemachtig type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008007080 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van anciënniteit **** koninklijk besluit ****. 7019 van 27 maart 2008, ingevolge zijn tijdelijke **** voor de duur van 21 dagen vanaf 10 januari 2008, wordt de datum van anciënniteit in de graad van kapitein-**** **** verdere bevordering wordt hij na kapitein-commandant ****. **** gerangschikt. Bij ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008007081 bron ministerie van landsverdediging Leger. - **** dienst Aanstelling in de graad van onderluitenant van officieren gesproten uit de aanvullende werving Bij koninklijk besluit ****. 7021 van 27 maart 2008, wordt de kandidaat-beroepsofficier van de aanvullende werving ****. **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008009324 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 april 2008, zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, Mevr. Coppieters, I., adjunct-griffier bij deze rechtbank. Dit besluit t - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, de heer Mazay, H., medewerker bij (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008009328 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 22 april 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden vanaf heden, is Mevr. Hérode, M., licentiaat in de rechten, kandidaat-n De standplaats is gevestigd te Colfontaine. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akt(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008009325 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving. - Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Islamitische Eredienst. - Executief van de Moslims van België Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 worden de woorden « 4. Ben Abdellah, Abdelhay » door de woorden « 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 april 2007. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008009329 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 februari 2008, dat in werking treedt op 31 mei 2008, is het aan de heer Vloeberghs, F., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven eershalve Bij koninklijk besluit van 21 april 2008 is aan de heer Jacobs, Ch., op zijn verzoek, eervol on(...) type koninklijk besluit prom. 23/04/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008009338 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 386, 1° en 2°, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen ten aanzien van de Staten die Partij zijn bij het Verdrag van de Raad van Europa van 6 mei 1963 betreffende de beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit type koninklijk besluit prom. 22/03/2004 pub. 30/04/2008 numac 2008011168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure en de termijnen voor de Kamers van de Federale Raden en van de Federale Raden van beroep van de landmeters-experten. - Vernietiging type koninklijk besluit prom. 28/04/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008012513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 06/03/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008022225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van de Vlaamse Reguleringsinstantie van de Elektriciteits- en Gasmarkt, van de Strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad en van agentschappen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest type koninklijk besluit prom. 08/04/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008024176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Antropogenetica type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008040304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2008 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2008, 110.67 punten bedraagt, tegenover Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. 24/04/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008201449 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2008 tot aanduiding van leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/03/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008007083 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van april 2008-mei 2008 type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008011160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie tot Regeling der Prijzen Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 18 april 2008 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. Nathalie Fey, plaatsv - wordt benoemd binnen de Commissie tot Regeling der Prijzen : de heer Marc Vandercammen, plaatsver(...) type ministerieel besluit prom. 09/04/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008014110 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en de leden van de examencommissie belast met de organisatie van de examens met het oog op het behalen van opleidingsgetuigschriften voor bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van klasse 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008024185 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 31 maart 2008 wordt, met ingang van 1 januari 2009, eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Phlix, Joseph, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelfde type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008024184 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij het federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriële besluiten van 20 maart 2008 bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3 en dragen de titel van adviseur, met ingang v Bij de buitendiensten : -De heer Dechamps, Pierre, attaché (A2), in de betrekking van Adviseur P(...) type ministerieel besluit prom. 05/02/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008201380 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 07/02/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008201381 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 07/02/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008201383 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 07/02/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008201382 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 08/02/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008201387 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 08/02/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008201386 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 08/02/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008201385 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

arrest

type arrest prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008201219 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 26/2008 van 21 februari 2008 Rolnummer 4183 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 35quater, § 1, 2°, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreinigin Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008201348 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 37/2008 van 4 maart 2008 Rolnummer 4171 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 11 van de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht, zoals gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 17 november 1998 houdende Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008201347 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 36/2008 van 4 maart 2008 Rolnummers 4164 en 4195 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 22, tweede lid, en 39 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, art Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...)

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008009327 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Leuven Bij beschikking van 5 november 2007 werd de heer Vloeberghs, F., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Leuven aangewezen, vanaf 1 juni 2008, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelsza

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van sommige opleidingsprofielen overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008029231 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetsdirecteurs. - Ambtsbeëindiging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 maart 2008, wordt een einde gemaakt aan het ambt van de heer Renaud WITMEUR als Kabinetsdirecteur van de Minister-Presidente van de Regering van Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 maart 2008, wordt een einde gemaak(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008029240 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetsdirecteurs. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 maart 2008, wordt de heer Renaud WITMEUR op 21 maart 2008 benoemd tot Kabinetsdirecteur van de Minister-President van de Regering van de Franse Gemeen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 maart 2008, wordt de heer Antoine (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008201454 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de benoemingen van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale de l'Aménagement du Territoire" type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008201462 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/04/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008002057 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 580. - Vakantiegeld 2008

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008011157 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene directie van de Regulering en Organisatie van de Markt. - Bericht. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages. - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsm Bij vergelijking, overeenkomstig artikel 7bis, § 2, van voornoemd koninklijk besluit, van elk (...) type bericht prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008201396 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 4 maart 2008 in zake Olga Iazeva tegen de Rijksdienst voor Pensioenen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 maart 2008, heef « Schendt artikel 17 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en(...) type bericht prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008201397 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 maart 2008 in zake de vennootschap naar Duits recht « RWE Solutions Aktiengesellschaft » tegen de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit 1. « Schendt artikel 37, § 2, van het Vlaams decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008201455 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs bouw (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG08031) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekennin(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

erratum

type erratum prom. 20/12/2002 pub. 30/04/2008 numac 2008031108 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van hoofdstuk XIIbis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Errata type erratum prom. 22/12/1995 pub. 30/04/2008 numac 2008031205 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Errata

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008042404 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand april 200 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erratum

type erratum prom. 14/02/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008201443 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de lijst wordt samengesteld van de beschermde goederen waarop het "Institut du Patrimoine wallon" zijn beheersopdracht vervult. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008201447 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés inspectie hoofdbestuur (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG07892). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating to(...) 1. VAN BOXSTAEL, SIGRID, 9000 GENT. 2. MULKERS, ESTHER, 3300 TIENEN. 3. SAEVELS, STIJN, 3404 (...) type document prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008201501 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige technisch deskundigen-inspecteurs (niveau B) voor de afdeling van het regionaal toezicht van de afdeling welzijn op het werk voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AFG07885). - Uitslagen Rangschik(...) 1. DEWAMME, STEPHANIE, 7170 MANAGE. 2. ENGLEBERT, LIONEL, 4053 CHAUDFONTAINE. 3. FLORKIN, CLA(...) type document prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008201503 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen-inspecteurs (niveau B) voor de afdeling van het regionaal toezicht van de afdeling welzijn op het werk voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG07885). - Uitslagen Rang(...) 1. DE MAERTELEIRE BRIGITTE, 9880 AALTER. 2. VANHOLME, JURGEN, 8870 IZEGEM. 3. DE KNOCK, ELS, (...) type document prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008201504 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verkeersleiders (niveau C) voor de afdeling Scheepvaartbegeleiding van de Vlaamse overheid (ANV07055). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. A(...) 2. DE SMET, CHRISTOPHE, 9820 MERELBEKE. 3. VERDUYSTERT, SERGE, 8400 OOSTENDE. 4. VAN BRABANT,(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008007067 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming van officieren gesproten uit de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 6945 van 13 maart 2008 : De kandidaat-beroepsofficieren van wie de namen volgen, worden op 26 december 2007 benoemd in de graad van Voor verdere bevordering nemen zij de **** op 26 september 2007 en worden zij ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008007072 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Museum van het leger en de Krijgsgeschiedenis Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 7016 van 20 maart 2008 wordt Mevr. Anne Godfroid, licentiaat in de Geschiedenis, op 1 februari 2008 in de rang A van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008007073 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 7017 van 20 maart 2008 wordt de heer Willy Wauters, taalleraar aan de Koninklijke Militaire School, op 1 januari 2008 tot eerstaanwezend taalleraar aan de Koninklijke Mil type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008007071 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 7015 van 20 maart 2008 wordt Mevr. Ilse Bogaerts, licentiaat in de Kunstgeschiedenis en Archeologie, op 1 februari 200 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008007070 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 7014 van 20 maart 2008 wordt Mevr. Sandrine Smets, licentiaat in de Kunstgeschiedenis en Archeologie, op 1 februari 20 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008007076 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming in de **** van een kandidaat-**** gesproten uit de uitzonderlijke werving Bij koninklijk besluit ****. 6973 van 17 maart 2008 wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-**** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008007078 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6948 van 17 maart 2008 wordt kolonel **** ****. ****, benoemd op 26 juni 2008 in de graad van generaal-**** **** koninklijk besluit ****. 6949 van 17 maart 2008 : - Wordt luitenant-kolonel ****. **** ****, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008007079 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6895 van 10 maart 2008 wordt luitenant-kolonel **** ****. Hoeven benoemd op 26 december 2007 in de graad van kolonel Bij koninklijk besluit ****. 6896 van 10 maart 2008, wordt luitenant-kolonel **** ****. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008007082 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6976 van 20 maart 2008, wordt ****-kolonel ****. Ketels benoemd in de graad van ****, op 28 december 2007, Bij koninklijk besluit ****. 6977 van 20 maart 2008, worden de ****-kolonels ****. ****(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008009323 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1, vanaf 1 september 2008 ; - griffier bij het hof van beroep te Brussel : 1; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings (...) De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008009326 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetbo(...)

document

type document prom. -- pub. 30/04/2008 numac 2008021044 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Oproep tot voorstellen in het kader van de opdracht AGORA van het Federale Wetenschapsbeleid. - Addendum In het Belgisch Staatsblad nr. 79 van 14 maart 2008, tweede editie, [C-2008/21016], op pagina 15544, dient te worden gelezen : - i - in de Nederlandse tekst « 5 mei 2008 om 16 u. 30 m. » in plaats van « 25 april 2008, om 16 u. 30 (...)
^