Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 april 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/07/2005 pub. 22/04/2008 numac 2008000358 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten. - Duitse vertaling type wet prom. 07/04/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008003123 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2008

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/03/2005 pub. 22/04/2008 numac 2008000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008000348 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 maart 2008 wordt met ingang van 1 juni 2007, de heer Olivier, Manoël, attaché, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij de Algemene Di type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 maart 2008 wordt met ingang van 1 juni 2007, Mevr. Willekens, Françoise, attaché, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij de Algemene type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008000351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008002056 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de verlening van de concessie tot exploitatie van een goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de VZW « Syndicat d'Initiative de La Roche-en-Ardenne » type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008009306 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 december 2007 is de heer Taymans, J., notaris ter standplaats Brussel, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008009307 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 4 mei 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan Mevr. Pauporté, F., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter stan Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegg(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008009308 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 9 april 2008 is er een einde gesteld aan de functies van de heer Heylen, F., attaché-gevangenisdirecteur bij het penitentiair schoolcentrum Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn a(...) type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008012221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008012222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de kosten voor dienstverplaatsing voor de werknemers met dienstencheques type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008012249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008012288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de kosten voor dienstverplaatsingen type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008012308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008012429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/04/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008021041 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering Ontslag. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008022220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008024167 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling « CARAH SA, rue Paul Pastur 11, G-012 « Sectorgids autocontrole voor de primaire plantaardige productie » type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008201290 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 maart 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. De Zilveren Medaille der Kroonorde wordt verleend aan Mevr. De Corswarem, Marie Christiane , stichter/voorzitt(...) Art. 2. Zij neemt haar rang in op de datum van dit besluit. Art. 3. Onze Minister van Buitenla(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008201291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 maart 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. De heer Libbrecht, Antoon , adviseur van de raad van bestuur in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth, te Zottegem, (...) Art. 2. Hij neemt zijn rang in de Orde in op 8 april 2007. Art. 3. Onze Minister van Buitenlan(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/03/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008201299 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van het "Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux" type ministerieel besluit prom. 04/04/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008201308 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van het landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008201322 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 10 maart 2008 wordt de aan de "SA Trace Construction" verleende erkenning als arbeidsbemiddelingsbureau voor de dienstverlening uitzendarbeid in de bouwsector vanaf 15 november 2007 voor onb Deze erkenning heeft het nummer W.INTC.005. Bij ministerieel besluit van 10 maart 2008 wordt(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de punten van de overeenkomst « Onderwijs nr. 06464 » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het schooljaar 2007-2008, met toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008031188 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 januari 2008 wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de ginko gelegen Waversesteenweg 1555, te O(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008031189 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 januari 2008 wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de Japanse zelkova , gelegen in de tuin va(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008031190 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 januari 2008 wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de tulpenboom gelegen Floridalaan(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008200841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/04/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008201261 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes"

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008031201 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensionering Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 23 mei 2007, in werking tredend op 1 april 2008, is de heer ADLER, Willy, geneesheer-hoofd van dienst bij de Hij heeft aanspraak op pensioen en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008035086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008201287 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van het besluit van de Waalse Regering van 27 april 2006 tot herziening van het gewestplan Doornik-Leuze-Péruwelz en tot aanneming van het voorontwerp van herziening van het plan met het oog op de opneming van een recreatiegebied, parkgebieden, bosgebieden, groengebieden en landbouwgebieden te Antoing en Péruwelz, met het oog op de bepaling van aanvullende compensaties overeenkomstig artikel 46, § 1, lid 2, 3°, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

overeenkomst

type overeenkomst prom. 10/12/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008022213 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/06/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008000261 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006. - **** vertaling type omzendbrief prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008000353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief ter aanvulling van de omzendbrief van 9 augustus 2007 betreffende de organisatie van de hulpverlening volgens het principe van de snelste adequate hulp. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 04/03/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008000354 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief inzake de bevoegdheid van de brandweer tot het regelen van het wegverkeer bij een interventie op de openbare weg. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008018086 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Oscar Driessen en de VZW « Sippenaeken à ses habitants » Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 187.394/XIII-4897. Voor de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008018088 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De NV Elia Asset, met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, heeft op 6 maart 2008 een verzoekschri(...) type bericht prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008018089 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van De NV Elia Asset, met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, he Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 187.382/XII-5357. Voor de Hoofdgriffier, (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008014109 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008003137 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Overeenkomstig artikel 74 v(...) De door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurde overdracht geldt ten(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Oppensioenstelling. - Erratum De oppensioenstelling van de heer Michel Looze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2008, blz. 18728, wordt onder de rubriek Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer gepubliceerd in plaats van

document

type document prom. -- pub. 22/04/2008 numac 2008201310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)
^