Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 februari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/02/2008 numac 2008003075 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit(...) Gemeente Estaimpuis Een perceel grond gelegen rue de Beaulieu, gekadastreerd of vroeger gekadast(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008003049 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2008 numac 2008009124 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 februari 2008, dat in werking treedt op 31 januari 2008, is aan Mevr. Meunier, N., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Luik. type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008012049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008012051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de contracten van bepaalde duur, of duidelijk omschreven werk en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008012061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de eindejaarspremie F.E.E./R.T.D. type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008012070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen in ondernemingen met minder dan 50 arbeiders en minstens 35 werknemers type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008012071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 24/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008015031 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de Republiek Kosovo type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008024032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van het niveau A bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 12/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008024095 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfkosten aan de personeelsleden belast met een rondreizende functie van de centrale cel van de Gemeenschappelijke Dienst voor preventie en bescherming op het werk voor sommige federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2008 numac 2008040302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2008 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand februari 2008, 109.62 punten bedraagt, tege Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008000208 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot oprichting van een beheerscomité met het oog op de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en tot vaststelling van de samenstelling en de opdrachten ervan type ministerieel besluit prom. 14/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008011079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 19/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008011087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, bedoeld in artikel 41bis, § 1, 5e lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1985 type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/02/2008 numac 2008012226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 13 februari 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2008 : wordt eervol ontslag uit zijn ambt van secretaris van het Pa wordt Mevr. Betty Puttemans, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetre(...) type ministerieel besluit prom. 10/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200508 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200509 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 10/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200510 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 12/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200513 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 12/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200511 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdelingen 11, 12 en 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200512 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 12/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200514 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200516 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 14 van organisatieafdelingen 11, 12, 15 en 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 13/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200515 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200594 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 januari 2006 tot benoeming van de leden van de Wateradviescommissie

decreet

type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008029092 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de gedragscode van de gebruikers van de computersystemen, van de e-mails en van het Internet binnen de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen gemiddelde brutokosten voor een personeelslid van een hogeschool per ambtsgroep voor het jaar 2008

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/01/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008035332 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Landbouw en Visserij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008027031 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen en van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 62 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

bericht

type bericht prom. 27/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008024093 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht omtrent het bepalen van het begin van de migratieperiode van trekvogels. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type bericht prom. 15/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008024105 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/02/2008 numac 2008041702 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 352e AANVULLING Bijwerking op 10 februari 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 29/02/2008 numac 2008200677 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige coördinatoren FinPress (niveau A) voor de FOD Financiën (AFG08006) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 29/02/2008 numac 2008200679 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs Offset procédé (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG07050) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toek(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 29/02/2008 numac 2008200678 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch adviseurs Offset (niveau A) voor de FOD Financiën (AFG08007) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenn(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 29/02/2008 numac 2008200680 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige support engineers (niveau B) voor SELOR (ANG08014) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laat(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 29/02/2008 numac 2008008001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Directeur-generaal OFO voor de FOD Personeel en Organisatie (ANG08701). - Erratum Gelieve kennis te nemen van het feit dat de uiterste inschrijvingsdatum van de functie verlengd wordt tot 14 maart 2008. Voor meer info, (...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 29/02/2008 numac 2008042402 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand februari Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type indexcijfers prom. -- pub. 29/02/2008 numac 2008043002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. -- pub. 29/02/2008 numac 2008200674 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalig diensthoofd Beleid acute, chronische en ouderenzorg (klasse A4) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (MNG08802) Deze selectie werd ee(...) type document prom. -- pub. 29/02/2008 numac 2008200676 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige geomatici (niveau A) voor de FOD Financiën (AFG08005) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatst(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2008 numac 2008022107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 februari 2008, dat in werki Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Nelis, G., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/02/2008 numac 2008024074 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 8 februari 2008 wordt Mevr. Beken, Sonja, met ingang van 7 november 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van adviseur-generaal bij het Federaal Agentsch Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen. type benoemingen prom. -- pub. 29/02/2008 numac 2008024073 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 8 februari 2008 wordt Mevr. De Smet, Karen, met ingang van 4 september 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van adviseur-generaal bij het Federaal Agent Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/02/2008 numac 2008009125 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetbo(...)
^