Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 februari 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2008 numac 2008009102 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 februari 2008 : - zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen : - Mevr. Couwenberg, I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; - Mevr. Ghyselen, M., - is Mevr. Closset, S. advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanto(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2008 numac 2008011022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 3 december 2007 wordt, met ingang van 1 oktober 2007, Mevr. Daphné HOYAUX, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van atta Bij koninklijk besluit van 11 december 2007 wordt, met ingang van 1 juli 2007, Mevr. Godelieve (...) type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008012067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de leeftijds-barema type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008012091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de petroleumsector" type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008024057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008012109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar in de grind- en zandexploitaties, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008024058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 1996 tot regeling van de organisatie en de werking van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1994 houdende benoeming van de leden van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 12/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008200491 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 september 2002 betreffende de werking en het secretariaat van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. 12/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008200490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanduiding van leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 19/02/2008 numac 2008200428 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 21/01/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008200474 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 10 januari 2008 betreffende de zoogkoeienpremie type ministerieel besluit prom. 09/01/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008200475 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 4 oktober 2007 betreffende de zoogkoeienpremie

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 19/02/2008 numac 2008009100 bron federale overheidsdienst justitie Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 179.053 van 28 januari 2008 van de Raad van State wordt vernietigd het koninklijk besluit van 2006 waarbij Y wordt aangewezen tot Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te A.(...)

decreet

type decreet prom. 17/01/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008200480 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende invoering van een ecobonus op de CO2-emissies van de autovoertuigen van natuurlijke personen

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 19/02/2008 numac 2008020019 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Woensdag 20 februari 2008, om 9 u. 30 m. (De vergadering zal eventueel worden verlengd) Commissie voor de Sociale Zaken - Mondelinge vraag van Mev(...) - Ontwerp van ordonnantie betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde pers(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2007 pub. 19/02/2008 numac 2008031066 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 houdende oprichting van een Raad voor Economische Coördinatie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008031064 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de ambtenaren gemachtigd tot het opleggen van een administratieve boete voor inbreuken op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 19/02/2008 numac 2008200425 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen voor de aanplanting en het onderhoud van heggen, boomgaarden en bomenrijen

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 19/02/2008 numac 2008011064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 450-1+A1 Vliegas voor beton - Deel 1 : Definitie, specificaties en overeenkomstigheidscri(...)

document

type document prom. -- pub. 19/02/2008 numac 2008200472 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige programmeurs (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG07876). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. BERNARD, SEVERINE, 5575 GEDINNE. 2. PAY(...) 3. KREJCI, MICHAEL, 7170 MANAGE. 4. CUVELIER, ALEX, 1703 DILBEEK. 5. FRERE, ALISTAIR, 6000 C(...) type document prom. -- pub. 19/02/2008 numac 2008200473 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG07876). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. MATTHYS, DAVID, 9320 AALST. 2. WAT(...) 3. PARDON, KURT, 3220 HOLSBEEK. 4. SWALUS, DAVID, 1540 HERNE. 5. AERTS, WOUTER, 2800 MECHELEN(...) type document prom. -- pub. 19/02/2008 numac 2008200478 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige databankbeheerders (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG07880). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. DESMONT, DAMIEN, 7602 PERUWELZ 2. MAKONDAMBUTA,(...) 3. CHARHIA, NABIL, 4000 LIEGE 4. COLLARD, FREDERIC, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT 5. ALBESSARD, (...) type document prom. -- pub. 19/02/2008 numac 2008200482 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige systeemingenieurs (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG07882). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. CLAUS, DAVID, 7181 SENEFFE. 2. BROSE, OLIVIER, 4(...) type document prom. -- pub. 19/02/2008 numac 2008200479 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige databankbeheerders (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG07880). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : ROSKAMS, DAVID, 2140 ANTWERPEN.(...) type document prom. -- pub. 19/02/2008 numac 2008200483 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige systeemingenieurs (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG07882). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : Geen laureaten. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2008 numac 2008011013 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 13 december 2007 wordt, met ingang van 16 oktober 2007, de heer Maro KORSCH, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van at Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 19/02/2008 numac 2008020018 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 20 februari 2008, om 9 u. 30 m. Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid - Interpellatie van Mevr. Viviane(...) - Mondelinge vraag van Mevr. Viviane Teitelbaum (F) aan Mevr. Françoise Dupuis, Staatssecretaris va(...)
^