Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 februari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/05/2007 pub. 15/02/2008 numac 2008000098 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de inwerkingtreding van artikel 7, 7° van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Duitse vertaling type wet prom. 10/05/2007 pub. 15/02/2008 numac 2008000095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Duitse vertaling type wet prom. 10/05/2007 pub. 15/02/2008 numac 2008000099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie en financiering van de ouderstage, zoals vastgelegd in de wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2007007332 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Opgeheven bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 6783 van 14 november 2007 : Worden bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 15 november 2007 : **** **** **** Generaal-majoor van het vliegwezen **** ****. Worden bevorderd tot Officier in de ****(...) type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 15/02/2008 numac 2008000087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2003 tot toekenning van een Copernicuspremie aan bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 15/02/2008 numac 2008000094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de Diensten Enquêtes bij de Vaste Comités P en I en van het personeel van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 15/02/2008 numac 2008000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling van deel XII en deel XIII type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008009093 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 april 2007, in werking tredend op 29 februari 2008 's avonds, is de heer Watelet, H., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Namen, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2007, in werking tredend op 29 februari 2008 's avonds, is d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008009095 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 is de heer d'Oultremont, A., licentiaat in de rechten, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen. Hij is gelijktijdig benoemd bij de Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 dat in werking treedt op de datum van de eedafleggi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008012132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt aan Mevr. Biard, Patricia, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008022082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van - de heer Van Lierde, M., in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordiger van een verzeke(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij ministerieel besluit d.d. 27 januari 2008 wordt de heer Leloup, Didier, commissaris van politie, benoemd in de functie van onderzoeker-commissaris van poli type ministerieel besluit prom. 06/02/2008 pub. 15/02/2008 numac 2008003060 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 24/01/2008 pub. 15/02/2008 numac 2008009073 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een effectief lid van de Franstalige afdeling van de Departementale Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008009096 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 12 februari 2008 is het verzoek tot associatie van Mevr. George, M.-F., notaris ter standplaats Seilles , en van de heer Dekeyser, B., kandidaat-notaris, om de associatie « Mar(...) De heer Dekeyser, B., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Seilles (Andenne). (...) type ministerieel besluit prom. 28/01/2008 pub. 15/02/2008 numac 2008011056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 30/01/2008 pub. 15/02/2008 numac 2008022076 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van een instelling voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 15/02/2008 numac 2008031035 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de urenquota voor 2008 voor de gezins- of bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen van de diensten voor thuiszorg type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 15/02/2008 numac 2008031036 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het gesubsidieerde uurforfait in 2008 voor de gezins- of bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen van de diensten voor thuiszorg

arrest

type arrest prom. 29/11/2007 pub. 15/02/2008 numac 2008031061 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit houdende wijziging van het besluit van 7 december 2006 betreffende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van eenkader voor het waterbeleid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/01/2008 pub. 15/02/2008 numac 2008031060 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 18 juli 2002 houdende de uitvoering van de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2008 pub. 15/02/2008 numac 2008031062 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « zone 13 » op het grondgebied van de gemeente Evere

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/01/2006 pub. 15/02/2008 numac 2008031065 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende het berekenen van de uurkost van aannemersmaterieel volgens de kostenschaal CMK-2003. - Addendum

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008018024 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Gürkan Cekik heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Brusselse H(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008200470 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijke medewerkers (niveau A) voor de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG07026) Na deze selectie wordt ee(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

document

type document prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008008013 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal OFO voor de FOD Personeel en Organisatie (ANG08701) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste(...) - houder te zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat) van universitair onderwijs (...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008011063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor normal(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN tot op de sluitingsdatum van het ond(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008095247 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze overdracht werd in het Verenigd Koninkrijk op 18 december 2007 door de « High Court » goedgeke(...)

protocol

type protocol prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008015030 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1. Verdrag inzake de Nomenclatuur voor de Indeling van Goederen in de Douanetarieven en bijlage, ondertekend te Brussel op 15 december 1950, en 2. Protocol tot wijziging en bijlage, ondertekend te Brussel op 1 juli 1955. - Opzegging door de Vere Op 23 januari 2008 ontving de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en O(...)

document

type document prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008200421 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige helpdeskmedewerkers (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG07878). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. VAN BIESEN, KRIS, 1745, OPWIJK(...) 2. MAES, MARC, 1700, DILBEEK. type document prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008200471 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés-analisten internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG08807) Na deze selecti(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008022083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008, dat in werking treedt op 1 februari 2008, wo - de heer Close, Jean-Marc; - de heer Hoogmartens, Jan; - de heer Schrooten, Renaat, werke(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008009094 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven : 1 ; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton : Hoei 2-Hannuit : 1; Verviers 1-Herve : 1. De kand(...) De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008009097 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008012029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van de heer Omer Hanzen De betrokken organisatie De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Verviers-Eupen ter vervanging van de heer Fernand Wintgens De betrokken orga De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008012031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Michel Auquier De betrokken orga De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008012032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Ernest Donneux De betrokken organisaties wor De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008012035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van Mevr. Bernadette Adnet De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008012033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van Mevr. Patricia Biard De betrokken organi De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer Jean Renard De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008012037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer Francis Dupire De betrokken org De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008012036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van de heer Francis Debry De betrokken De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008012038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van Mevr. Huguette Pirlot De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008012039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van Mevr. Chantal Balthazart De betrokken o De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2008 numac 2008012040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van de heer Marcel Hugues De betrokken De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^