Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 februari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/05/2007 pub. 14/02/2008 numac 2008000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. - Duitse vertaling type wet prom. 18/01/2008 pub. 14/02/2008 numac 2008000110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde termijnen betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/11/2007 pub. 14/02/2008 numac 2008000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de samenstelling van het identificatienummer van de personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 14/02/2008 numac 2008000104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008002012 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt Mevr. Collier, Jasmin, attaché - klasse A1 bij de Regie der Gebouwen, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 14/02/2008 numac 2008003019 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 14/02/2008 numac 2008011055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk "APETRA" type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 14/02/2008 numac 2008012094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot tijdelijke aanpassing, voor wat het jaar 2008 betreft, van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal vervoer te land Examen voor het verkrijgen van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor het personenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 zal het Instituut weg Transport & Het schriftelijk gedeelte van het examen zal plaatsvinden op 16 maart 2008. De aanvragen tot dee(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008, wordt de heer Léon-Pierre BREBOIS, klasse A3, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse naar de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal, in de vakrichting « Person Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008, wordt Mevr. Martine INDOT, klasse A3, bevorderd doo(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/02/2008 pub. 14/02/2008 numac 2008003061 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 31/01/2008 pub. 14/02/2008 numac 2008011059 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008200414 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 10 januari 2008 in zake Karine Arakelyan tegen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 « Schendt artikel 7, § 1 [lees : § 14], van de besluitwet van 28 december 1944 zoals inge(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008029085 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 januari 2008 wordt op 1 april 2008 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jean-Pascal Stouffs, adjunct-directeur-generaal, geboren op 6 april 1947. Vanaf

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008011060 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht over de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten Bekendmaking in uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 17 april 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1976 houdende vaststelling van h 1. In het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2002 werd het koninklijk besluit gepubliceerd van 17 apri(...) type bericht prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008200389 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 december 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 december 2007, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 4392 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008200388 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 januari 2008 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 januari 2008, is beroep tot gehe Die zaak is ingeschreven onder nummer 4405 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008200391 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a) Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 november 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 november 2007, is beroep t b) Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 december 2007 ter post aangetekende (...) type bericht prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008200401 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 januari 2008 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 januari 2008, heeft de Algemene Die zaak is ingeschreven onder nummer 4406 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008200405 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 december 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 december 2007, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 4393 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008200404 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 december 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 december 2007, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 4391 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008200406 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 7 december 2007 in zake de BVBA « Zanzibar » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 december 2007, « Schendt de wet van 10 april 1990 betreffende de private veiligheid de artikelen 10 en 11 van de G(...) type bericht prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008200407 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 december 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 december 2007, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 4388 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008200413 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 december 2007 in zake de NV « Axa Bank Belgium » tegen Steve Bolanger en Sindy Pierloot, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen « Schendt artikel 31, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het l(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008014019 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008014020 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008003053 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting nr. 619 van 20 december 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008003052 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting nr. 483 van 10 december 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008003056 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting nr. 484 van 10 januari 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008003057 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting nr. 620 van 18 januari 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008003054 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 603 van 20 december 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008003055 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting nr. 295 van 15 januari 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008003058 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr.604 van 18 januari 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document

type document prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008200418 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige beleidsmedewerkers specialisten raden en commissies (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ANG07845). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating (...) D'HAESE, EVA, 9340 LEDE. type document prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008200419 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige projectleiders ICT (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG07879). - Uitslagen Geen laureaten. (...) type document prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008200420 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige projectleiders ICT (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG07879). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. SWENNEN, RUDI, 3000 LEUVEN. 2. BEECKMAN, S(...) 3. SCHOTTE, CLAUDE, 8300 KNOKKE-HEIST.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008022081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Zaeytydt, P., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij g(...)

document

type document prom. -- pub. 14/02/2008 numac 2008009091 bron federale overheidsdienst justitie Overzichtstabel van gerechtelijke beslissingen tot onbekwaamverklaring en opheffing van onbekwaamverklaring en tot benoeming, vervanging en ontheffing van een raadsman, uitgesproken van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^