Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 februari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008011062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning NV Nateus Bij beslissing van 4 februari 2008, genomen in toepassing van de artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met name hierna aa Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 13/02/2008 numac 2007012805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 november 2009, 25 december 2010 en 1 januari 2011 (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008007021 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 6829 van 19 december 2007, wordt luitenant vlieger S. Swinnen, van het korps van het varend personeel, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korps van Voor verdere bevordering wordt hij na luitenant van het vliegwezen N. Uyttenhoef, gerangschikt. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008007025 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 6839 van 20 december 2007 wordt majoor ****. ****, tot het **** toegelaten op 1 november 2008 in toepassing der samengeordende wetten op de militaire **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008007023 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 6831 van 19 december 2007, neemt kapitein-commandant ****. ****, van het korps van de logistiek van de landmacht, **** als kapitein-commandant op 26 maart 2005. Bij koninklijk besluit ****. 6832 van 19 december 2007, neemt kapitein-commandant van **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008007022 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 6830 van 19 december 2007, wordt kolonel **** ****. Van Dalem, tot het **** toegelaten op 1 maart 2008 in toepassing der samengeordende wetten op de type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008007024 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6837 van 20 december 2007 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van **** **** **** op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008007028 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 6845 van 20 december 2007, wordt het Militair Ereteken van 2 de klasse, voor buitengewone diensten, **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008007029 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit nr. 6846 van 20 december 2007, wordt aan de heer Walter Struys, hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School, op 1 juli 2008 eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op e Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit nr. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008007030 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Overgang van het kader van de aanvullingsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6849 van 20 december 2007, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de aanv Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 13/02/2008 numac 2008012003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 13/02/2008 numac 2008012011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 13/02/2008 numac 2008012009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008012137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt aan de heer Vanderlinden, Marc, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als wergever, bij de arbeidsrechtbank van B type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008014029 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Aanstelling Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008, wordt Mevr. Ginette SCHOLLAERT aangesteld in de functie van functioneel directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het N Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 13/02/2008 numac 2008012789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2006 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen" en tot vaststelling van zijn statuten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2007 pub. 13/02/2008 numac 2007011593 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 14/12/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008007016 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot samenstelling van de Directieraad van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008007017 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de onderzoeksraden voor onderofficieren die in de loop van het jaar 2008 zullen worden samengesteld, buiten de divisies of gelijkwaardige grote eenheden type ministerieel besluit prom. 08/01/2008 pub. 13/02/2008 numac 2008007018 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de onderzoeksraden voor officieren die in de loop van het jaar 2008 zullen worden samengesteld type ministerieel besluit prom. 17/01/2008 pub. 13/02/2008 numac 2008007020 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de stage van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid type ministerieel besluit prom. 18/09/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008200371 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de onteigening van een nieuw gebied voor gemengde bedrijfsruimten op het grondgebied van de stad Moeskroen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008200392 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 177.499 van 30 november 2007 in zake de gemeente Elsene en Willy Decourty tegen de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene en de Belgische Staat, waarvan « Schenden de artikelen 9, 24, 26 en 28 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïn(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008200409 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 18 december 2007 in zake de stad Antwerpen tegen Benjamin Quanjard, in zijn hoedanigheid van vereffenaar van de VZW « My First Musical », en tegen de « 1. Schendt artikel 9 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering v(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juni 2006 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de psycho-medisch-sociale begeleiding

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008031057 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/01/2008 pub. 13/02/2008 numac 2008031056 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot omzetting van de Richtlijn 2005/33/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 6 juli 2005 tot wijziging van de Richtlijn 1999/32/EG betreffende het zwavel-gehalte van scheepsbrandstoffen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008031058 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van een waarnemend commissaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/01/2008 pub. 13/02/2008 numac 2008031059 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Haven van Brussel

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 11/10/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008033001 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 18 juni 2004 tot aanstelling van de leden van de Raad van Beroep type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 08/11/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008033002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende hertoewijzing van een mandaat van een lid van de representatieve werkgeversorganisaties in de beheerraad van de dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008200390 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 december 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 december 2007, heeft Alex Bru Die zaak is ingeschreven onder nummer 4386 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erratum

type erratum prom. 18/11/2006 pub. 13/02/2008 numac 2008007027 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen en van de taalkaders van de wetenschappelijke inrichting van de Staat : « Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis ». - Erratum

document

type document prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008200416 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige financieel experten inzake gezondheidszorg (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (AFG07014). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor to(...) 1. USAI, DOMENICO, 6140 FONTAINE-L'EVEQUE. 2. WALD, JEREMIE, 1180 UCCLE. 3. DEFEVER, PHILIPPE(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008007015 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 6828 van 18 december 2007, worden de lagere officieren van wie de namen volgen, benoemd tot de hogere graad op de datum volgend op hun namen. **** **** het kader van de beroepsofficieren : **** de graad van kapitein-commandant, in het korps van ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008007026 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van officieren gesproten uit de bijzondere werving **** koninklijk besluit ****. 6843 van 20 december 2007 : Landmacht De kandidaat-beroepsofficieren van wie de namen volgen, worden op 26 december 2007 benoemd in de **** **** verdere bevordering nemen zij de **** op de onder hun naam vermelde datum en word(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008012136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 is de heer Spaens, Alain, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde ter vervanging van de heer van Vaere type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008012139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit 27 januari 2008 is de heer Podevyn, Georges, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer De Graef, John, wiens

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/02/2008 numac 2008012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Marc Verlinden De betrokken organisati De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. 07/12/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008022066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2008 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
^