Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 februari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2007010004 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 8 november 2007 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonend Bij koninklijk besluit van 8 november 2007 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. 21/04/2007 pub. 01/02/2008 numac 2007015069 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met Het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 22 maart 2005 (2) type wet prom. 13/09/2004 pub. 01/02/2008 numac 2008015021 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties, en met de Bijlage, gedaan te Brussel op 18 december 1997. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2007011403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit van 2007 betreffende de procedure voor uitwerking en de publicatie van de prospectieve studie betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2007011404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de procedure voor uitwerking, goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 01/02/2008 numac 2007023098 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2007 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008000015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de rechtspositie van de personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 01/02/2008 numac 2008000075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion « Op de Keiberg » inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 01/02/2008 numac 2008000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het « Jos Van Wellenstadion » inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 01/02/2008 numac 2008000078 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion « Site de la rue Gilles Magnée » inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 01/02/2008 numac 2008000077 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion « De Leunen » inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008009050 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 januari 2008 : - is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Vanderschelde, H., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, met ingang van 31 december 2007 's avonds. Betrok - is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Leuven, Mevr. Buelens, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008009053 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 is de aanwijzing van de heer Van Aelst, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008011007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007 wordt aan de heer Jacques Dupont, attaché bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, met ingang van 1 februari 2008, eervol ontslag uit zijn functies verle De heer Dupont wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008011042 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008012022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 01/02/2008 numac 2008022007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2007, voorzien bij het koninklijk besluit van 18 januari 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008024011 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der dierenartsen en de dierenartsen die er zetelen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008024012 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 tot oprichting van een Federale Raad voor de Huisartsenkringen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008024013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 2004 houdende aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der dierenartsen en de dierenartsen die er zetelen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008024019 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden apothekers voorgedragen door de geneeskundige faculteiten in de Nationale Raad van de Orde der apothekers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/01/2008 pub. 01/02/2008 numac 2008003042 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2008 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 19/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008024028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008031032 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW Intec Brussel als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008200276 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 21 december 2007, dat in werking treedt op 21 december 2007, wordt de vennootschap "E.T.I. SA", maatschappelijke zetel rue des Merciers 5, 1300 Waver, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze er Bij ministerieel besluit van 21 december 2007, dat in werking treedt op 21 december 2007, wordt(...)

arrest

type arrest prom. 25/10/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008031009 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de diensten voor thuiszorg type arrest prom. 25/10/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008031008 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra en diensten voor personen met een handicap

decreet

type decreet prom. 07/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2003 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding type decreet prom. 07/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008029041 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd type decreet prom. 14/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008035118 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008029031 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de commissie belast met het opstellen van het document « Burger zijn en worden » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008029035 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 2007 worden de volgende wijzigingen aangebracht in artikel 1 van het besluit van 22 februari 2005 houdende benoeming van d a) 1°, b), wordt vervangen als volgt : « i) Mevr. Anne-Marie Wynants; » b) 3°, k), wordt (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008029038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008029037 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Erkenningscommissie. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 december 2007 wordt Mevr. Véronique RICHARD tot werkend lid benoemd van de Erkenningscommissie ter vervanging van de heer Benoît MOURY, aftredend lid Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 december 2007 wordt Mevr. Jacqueli(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008029043 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van een vereniging van Franstalige sportfederaties, recreatieve sportfederaties en sportverenigingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008029044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2006 pub. 01/02/2008 numac 2008029045 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008029047 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bindende kracht aan de beslissing van 20 september 2007 van de Centrale Paritaire Commissie voor het hoger niet-universitair vrij confessioneel onderwijs over de overeenkomst betreffende de fusies of de overdrachten tussen de confessionele vrije Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008029050 bron ministerie van de franse gemeenschap Adviescommissie voor de vakantiecentra. - Aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2007 worden in artikel 1, 1°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2005 tot aanwijzing v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de affectatiecommissie van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Hogescholen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 december 2007 worden in artikel 12, 1 e lid, 2° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot b

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/01/2008 pub. 01/02/2008 numac 2008031022 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening van grondinnemingen in onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de gemeente Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening van grondinnemingen in onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/01/2008 pub. 01/02/2008 numac 2008031031 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 1997 houdende oprichting van een Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008035111 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van gewestgronden aan NV De Scheepvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008035133 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van premies aan bepaalde onderwijsinstellingen van het buitengewoon secundair onderwijs die studierichtingen of opleidingen inrichten die leiden tot de invulling van een knelpuntberoep type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008035137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van kredieten binnen programma 52.40 voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2008 pub. 01/02/2008 numac 2008200299 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de zoogkoeienpremie type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2008 pub. 01/02/2008 numac 2008200300 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de betaalregels en de bedragen toegekend door het landbouwdeel van het Herstructureringsfonds van de suikerindustrie van de inulinechicorei

bericht

type bericht prom. 21/01/2008 pub. 01/02/2008 numac 2008024027 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking type bericht prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008200271 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 november 2007 in zake Sabine Prouvost tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 december 2007, heef 1. « Schendt artikel 31, 4° W.I.B. zoals van toepassing voor aanslagjaar 1998 de bepalingen van art(...) type bericht prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008200275 bron ministerie van het waalse gewest Bericht van terinzagelegging van een aanvraag tot registratie van de benamingen "Pipe gaumaise, Collier gaumais, Baudruche gaumaise, Saucisson gaumais" als beschermde geografische aanduidingen Overeenkomstig Verordening (...) Overeenkomsig de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 25 september 2003 houdende t(...) type bericht prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008200318 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 januari 2008 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 januari 2008, zijn een beroep Die zaak is ingeschreven onder nummer 4415 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008200363 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technische experten klimatologen (niveau B) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) (AFG08002) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bl(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008200366 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers certificering (niveau B) voor SELOR (ANG08816) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008200364 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige projectmedewerkers Productinnovatie (niveau A) voor SELOR (AFG08008) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekennin(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008200367 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmedewerkers Innovatie - statistici (niveau A) voor SELOR ( ANG08817) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Indien er voor de (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008200365 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers externe communicatie (niveau B) voor SELOR (AFG08009) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning v(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008200368 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken interne communicatie (niveau A) voor SELOR (ANG08010) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008200369 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige planningscoördinatoren (niveau B) voor SELOR (ANG08011) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van d(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008200370 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige senior selectieadviseurs (niveau A) voor SELOR (ANG08012) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008000090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering tot vergunning Bij ministerieel besluit van 2 januari 2008 wordt de vergunni type vergunning prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008000089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 2 januari 2008, wordt het ministerieel beslui De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008000088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing en uitbreiding Bij ministerieel besluit van 11 december 2007, wordt de De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008000091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 7 december 2007 wordt de vergunning tot het De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Nieuwe vergunningen Bij ministerieel besluit van 11 december 2007 is de vergunning tot De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...)

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008015022 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationaal Verdrag voor de eenmaking van bepaalde regelen inzake cognossementen en Protocol van ondertekening, ondertekend te Brussel op 25 augustus 1924 Opzegging door de Republiek Paraguay. Op 15 januari 2008 werd bij de Federale(...) Overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 van het Verdrag, zal deze opzegging ten aanzien van de (...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008015025 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 30 november 2007 heeft de heer **** ****, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van het **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies

document

type document prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008031030 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten POLITIEZONE BRUSSEL-HOOFDSTAD-ELSENE. - Bij besluit van 19 november 2007 is niet goedgekeurd de beslissing van 19 september 2007 waarbij het college van de politiezone Brussel-Hoofdstad- Elsene de w ANDERLECHT. - Bij besluit van 24 december 2007 wordt vernietigt de beslissing van 25 oktober 20(...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008095245 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 22 januari 2008, wordt de overdracht goedge De door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurde overdracht geldt ten(...)

document

type document prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008200302 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-deskundigen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG07043). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. MATTHYS, DAVID, 9320 AALST. 2(...) type document prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008200301 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige laboranten microbiologie (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG07833). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 3. DE WANDEL, TIM, 9620 ZOTTEGEM. type document prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008200303 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige laboranten microbiologie (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG07833). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. A(...) 2. DUPONT, GERALD, 7100 SAINT-VAAST. 3. RODEGHIERO, CAROLINE, 7850 ENGHIEN. 4. LAMORAL, SOPHI(...) type document prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008200359 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ingenieurs-adviseurs (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) (AFE07002) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die drie jaar(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...) type document prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008200362 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen landbouw (niveau B) voor het beleidsdomein Landbouw en Visserij Regio Vlaanderen (Vlaamse overheid) (ANV08003) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 250 geschikten aangelegd, (...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...) type document prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008200361 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs-adviseurs (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) (ANE07804) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die drie(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...) type document prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008200360 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ingenieurs-adviseurs (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) (AFE07003) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die drie jaar(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008012082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 is de heer Gielissen, Rodolphe, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Piette, Josl type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Benoeming tot attaché bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 12 december 2007, wordt de heer Parmentier Luc(...) Aan betrokkene wordt de vakrichting « Menselijke en Dierlijke Gezondheid » toegewezen. Het beroe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008022057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming tot attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 12 december 2007, wordt Dr. Eisenhuth, Marc, st Aan betrokkene wordt de vakrichting « Menselijke en Dierlijke Gezondheid » toegewezen. Het beroe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008022056 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoemingen van stagedoend attachés bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 12 december 2007, wordt de heer Ciprietti, (...) Bij koninklijk besluit van 12 december 2007, wordt Mevr. Coupez, Sylvianne, met ingang van 1 septem(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vacante betrekking van **** rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor **** **** belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat één **** betrekking van rechter in **** **** voor de betrekking : De benoeming gebeurt door de Koning uit een ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008000106 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vacante betrekkingen van **** rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor **** **** belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat twee **** betrekkingen van rechter in vreemdelingenzaken **** **** voor de betrekking : De benoeming gebeurt door de Koning uit een ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008009051 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 december 2007, bladzijde 61672, regel 51, is de vacante plaats van adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton La Louvière, geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008009052 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Waregem : 1, vanaf 1 september 2008; - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1 ; - bij de arbeidsrechtbank te Brus(...) De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008009054 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Herselt : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2007; - Oud-Turnhout : 1; - Schaarbeek : 1. In toepassing van artikel 43 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 november 2007; - Vilvoo(...)

document

type document prom. -- pub. 01/02/2008 numac 2008031013 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende koeltechnisch bedrijf Bij de beslissing van 24 december 2007 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd het bedrijf « AIRQUALITY NV » gelegen Mechelsesteenweg 213, te 2500 Lier
^