Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 december 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/04/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007001038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2006 pub. 31/12/2007 numac 2007001040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting van richtlijn 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003612 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 161 van het Wetboek der successierechten type wet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003611 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 146, eerste lid, van de programmawet van 27 april 2007 type wet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003613 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat betreft het geslacht in verzekeringsaangelegenheden type wet prom. 23/11/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007010072 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn voor de aangifte van wapenbezit te verlengen type wet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 type wet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021150 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021154 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de luchthavenidentificatiebadges type wet prom. -- pub. 31/12/2007 numac 2007023595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fusie van ziekenfondsen In toepassing van de artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controledienst de fusie, op 1 januari 2008, goedgekeurd van de ziekenfondse Deze fusie werd beslist door de buitengewone algemene vergaderingen van beide voornoemde ziekenfond(...) type wet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023606 bron federale overheidsdienst sociale zaken en volksgezondheid en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding type wet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023607 bron federale overheidsdienst sociale zaken en volksgezondheid en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding type wet prom. 27/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023608 bron federale overheidsdienst sociale zaken en volksgezondheid, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/02/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007001047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van afwijkende regels met betrekking tot de vertegenwoordiging van de patiënt bij de uitoefening van het klachtrecht zoals bedoeld in artikel 11 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2007 numac 2007001068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Eervolle ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 11 december 2007 wordt aan de heer Dumont, Lucien, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps Hij wordt gemachtigd de graad van « hoofdcommissaris van politie op rust » te dragen. type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003405 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 27/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003609 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003618 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 in uitvoering van artikel 2756, laatste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007011579 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 december 2007 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007011577 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 december 2007 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007011578 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 december 2007 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007011580 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 december 2007 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 93 van 20 december 2007 tot instelling en vaststelling, voor 2007 en 2008, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of wanneer het opgericht paritair comité niet werkt type koninklijk besluit prom. 27/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021153 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2007 numac 2007040312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2007 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2007, 108,40 punten bedraagt, tege Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007001041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 19/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007014364 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007027194 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2006 tot vastlegging van de methode tot bepaling van de primaire energiebronnen die gebruikt worden om elektriciteit te produceren type ministerieel besluit prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007031565 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu

decreet

type decreet prom. 19/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007027192 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens type decreet prom. 19/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007027193 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007027196 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007031558 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007203627 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van het besluit van de Waalse Regering van 25 november 1993 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" en tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter, zoals gewijzigd bij de besluiten van 30 maart 1995, 12 december 1996, 12 juni 1997, 10 januari 2002 en 7 november 2002

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/12/2007 numac 2007010092 bron federale overheidsdienst justitie Bericht voorgeschreven door artikel 8, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de curatoren Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 31/12/2007 numac 2007010088 bron federale overheidsdienst justitie Samenstelling van het evaluatiecollege van korpschefs I. Leden die verkozen zijn in hun hoedanigheid van korpschef : A. Nederlandstalige vertegenwoordigers van de zetel : Vaste leden Velaers, Hilde, voorzitter van de arbeidsrechtbank te De Croock, Guido, voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dendermonde. Plaatsvervangers

erratum

type erratum prom. 23/11/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021151 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van sommige koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet. - Erratum type erratum prom. 06/09/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007203629 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de verhuur van de woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of door de openbare huisvestingsmaatschappijen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2007 numac 2007023532 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend attaché bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 14 november 2007 wordt de heer De Staercke,(...) Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)
^