Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 december 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/03/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007000917 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanpassing van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap aan de nieuwe nummering van de artikelen van de Grondwet. - Duitse vertaling type wet prom. 20/03/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007000918 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot aanvulling van artikel 31 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om de Voorzitter van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap zitting te laten hebben in het Overlegcomité, en tot opheffing van artikel 67 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Duitse vertaling type wet prom. 20/03/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007000920 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Duitse vertaling type wet prom. 20/03/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007000919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 78 en 79 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Duitse vertaling type wet prom. 21/04/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007000933 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Duitse vertaling type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits

programmawet

type programmawet prom. 27/12/2006 pub. 11/12/2007 numac 2007000985 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet . - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007010047 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 13 november 2007 is Steensels, Aude, stagedoend attaché gevangenisdirecteur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal E P type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007010048 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 13 november 2007 is Mallie, Céline, stagedoend attaché gevangenisdirecteur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal E P type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007010049 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 13 november 2007 is Jognaux, Valérie, stagedoend attaché gevangenisdirecteur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal E P type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007010050 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 13 november 2007 is El Hassouni, Nazieha, stagedoend attaché gevangenisd(...) type koninklijk besluit prom. 08/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007011542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid Landbouwgewassen. - Dierlijke productie type koninklijk besluit prom. 08/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007011543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 06/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007012688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 06/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007012689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 06/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007012699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de sociale programmatie 2007-2008 voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk met uitzondering van de provincie Luik en de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 27/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007012767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1987 betreffende het tewerkstellen van werknemers op zondag in de distributiesector type koninklijk besluit prom. 21/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007015157 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 en bestemd voor het dekken van allerlei uitgaven die voortvloeien uit het Belgische Lidmaatschap in de Veiligheidsraad van de VN in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 19/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007023437 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding type koninklijk besluit prom. 19/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007023522 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007001029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Weigering tot vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 31 oktober 2007 wordt d type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007012770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 4 december 2007 wordt het « Centre de Formation et de Perfectionnement des Secouristes-Ambulanciers, route d'Ath 25-35, à 7050 Jurbise » type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007023438 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2002 tot vaststelling van de toegelaten chemische vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen, die in voedingsmiddelen voor bijzondere voeding mogen gebruikt worden type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007203468 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 143/2007 van 22 november 2007 Rolnummers 4106, 4107, 4108, 4110, 4111, 4112, 4113, 4117, 4129, 4130, 4131 en 4132 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 177 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt, rechter P. Martens, waarnemend v(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037136 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in Vlaanderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007203501 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende sociale hulpverlening aan rechtsonderhorigen type besluit van de waalse regering prom. 29/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007203503 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor het Commissariaat-generaal voor Toerisme type besluit van de waalse regering prom. 29/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007203502 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité voor het Commissariaat-generaal voor Toerisme

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007203497 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 oktober 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 oktober 2007, is beroep tot ve Die zaak is ingeschreven onder nummer 4316 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007203511 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 oktober 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 oktober 2007, heeft de stad Br Die zaak is ingeschreven onder nummer 4321 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007203508 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a) Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 november 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 november 2007, heeft de « O b) Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 november 2007 ter post aangetekende b(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007001024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective Bij ministerieel besluit van 27 september 2007 wordt Mevr. **** ****, ge Bij ministerieel besluit van 27 september 2007 wordt de heer **** ****, gevestigd te 214(...) type vergunning prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007001028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2007 wordt de vergunning Bij ministerieel besluit van 13 november 2007 wordt de vergunning voor het aanbieden van dienst(...)

document

type document prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007203510 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** opvoeders (niveau ****) voor de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken van de **** **** **** (****07830). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. MAN(...) 2. ****, ****, 3600 ****. 3. ****, ****, 8340 ****. 4. DE ****, ****, 2830 ****(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007029422 bron ministerie van de franse gemeenschap « Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique ». - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 november 2007 wordt benoemd tot lid van de Afdeling Geschiedenis en Letteren van de Klasse der Letteren en der Morele en Staa - de heer Hubert Silvestre, vanaf 15 mei 2004. Bij koninklijk besluit van 2 november 2007 wo(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007031535 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoekt kandidaten voor het sluiten van een domeinconcessie voor de installatie van een informatiepaneel op het Flageyplein in Elsene. - De juiste locatie - Het paneel moet minimaal 9 m 2 groot zijn en op een grijze sokkel of paal staan. - E(...)

document

type document prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007011565 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Verlenging van de aanstelling van een waarnemend directeur-generaal bij het BIRB Bij besluit van de raad van bestuur, d.d. 30 november 2007, wordt de heer Bernard Hennuy, adjunct-directeur-generaal bij het Belgisch Interventie- en Restituti Het beroep tot nietigverklaring van de akte met individuele strekking kan voor de afdeling administ(...) type document prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007020125 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 12 december 2007, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen - Interpellatie van de h(...) - Interpellatie van de heer Mohamed Azzouzi (F) tot de heer Pascal Smet, Minister van de Brusselse (...) type document prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007012755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebi Bij besluit van de Directeur-generaal van 14 november 2007, dat in werking treedt de dag waarop het(...) type document prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007012758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 november 2007, dat in werking treedt de dag waarop het(...) type document prom. -- pub. 11/12/2007 numac 2007023524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten en ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besl - de heer Mathieu, M., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een r(...)
^