Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 november 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007012754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Aanpassing op 1 januari 2008 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden Gezien het algemene indexcijfer van de (...) 124,88/185,9 x 0,51362 x 0,736756 Dit resultaat wordt vermenigvuldigd met de bedragen die op 1 (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/10/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007000973 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basistoelage en een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde aan de gemeente of aan de politiezone en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten aan sommige gemeenten voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 26/10/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007000974 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007000972 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 7 augustus 2007 wordt, met ingang van 1 juli 2007, de heer Buch, Pierre, bijzitter bij het departement, toegelaten tot het definitief vroegtijdig pensioen. type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007003374 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007003373 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007010013 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Nationale Orden. - Katholieke eredienst. - Kerkbedienaar Bij koninklijk besluit van 19 november 2007 wordt de heer Gaston De Moor, kerkbedienaar van de katholieke eredienst te Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van 15 november 2007. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007010018 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 november 2007, uitwerking hebbend met ingang van 31 oktober 2007 's avonds, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Debuisson, M., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergun(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007010021 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 november 2007 : - is Mevr. Lommelen, I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar, - is de aanwijzing van de heer Lejeune, M., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Ve(...) type koninklijk besluit prom. 06/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007012673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 06/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007012675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 06/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007012676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/10/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007023453 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische Federale Overheid voor 2007 aan het « Bijzonder Trustfonds voor aanvullende activiteiten » van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en van het protocol van Kyoto type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007040311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2007 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2007, 108,10 punten bedraagt, tege Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007023464 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2007, wordt dokter Ten Broecke, Pieter, van Sint-Job-in-'t-Goor, doctor in de genees-, heel- en verlosk type ministerieel besluit prom. 21/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007023506 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 maart 2007 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007023513 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 23/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007023514 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende de beslissing van niet-verlenging van de erkenning van de Militaire Dienst voor Bloedtransfusie als instelling voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007023516 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 28/09/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer inzake personeelsbeheer type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007203428 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2007 wordt de "SA Vedior Hr Services" vanaf 25 oktober 2007 voor twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening baanzoeken. Deze erkenning heeft het num Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2007 wordt de NV "Mise en Place België" vanaf(...)

arrest

type arrest prom. 20/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007003521 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007203417 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de samenstelling van de Provinciale pachtprijzencommissies type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007203442 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 maart 2006 tot benoeming van de leden van het Comité van deskundigen van de "Société publique de Gestion de l'Eau"

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007003502 bron federale overheidsdienst financien Datum van afschaffing van het Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting. - Bericht voorgeschreven bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot bepaling van de datum van afschaffing van het Amortisatiefonds van d Het tweede en het derde lid van artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot bepaling(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007041711 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 349e AANVULLING Bijwerking op 10 november 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007009999 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde **** **** van referendarissen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg. Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 20 november 2007 wordt, in toepassing van het **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007010000 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde **** **** van **** bij de rechtbanken van eerste aanleg. Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 20 november 2007, wordt, in toepassing van het artikel 285bis van het ****

erratum

type erratum prom. 21/12/2006 pub. 30/11/2007 numac 2007203451 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten en verschillende besluiten van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale en integrale voorwaarden. - Erratum type erratum prom. 08/02/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007203450 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning. - Erratum type erratum prom. 12/07/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007203452 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale en sectorale voorwaarden betreffende de vaste installaties voor de productie van koude en warmte waarbij gebruik gemaakt wordt van een koelcyclus. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007203456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007023467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt Mevr. Isabelle Wauters, geboren op 25 mei 1979, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 en de vakrichting « Sociale Zekerheid en Sociale Bescherming » met de titel van att Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007023468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juli 2007 wordt de heer Rik De Pauw, geboren op 10 december 1966, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 en de vakrichting « Sociale Zekerheid en Sociale Bescherming » met de titel van at Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007023466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 mei 2007 wordt Mevr. Ria Nottebaert, geboren op 13 augustus 1970, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 en de vakrichting « Sociale Zekerheid en Sociale Bescherming » met de titel van att Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007010019 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 1; - Hasselt : 1; - Gent : 1; - bij de arbeidsrechtbank te Tongeren : 1, vanaf 1 januari 2008; - adjunct-griffi - bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Tongeren : 1; - Gent : 1; - bij de rechtb(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007010022 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007010023 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Turnhout : 1 ; - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Tongeren : 1 (vanaf 26 mei 2008); - gerechtsde(...) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2002. De kandidaa(...)

document

type document prom. -- pub. 30/11/2007 numac 2007031480 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende koeltechnisch bedrijf Bij de beslissing van 23 oktober 2007 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd het bedrijf Air Tec NV gelegen Jagersdreef 29, te 9100 Sint-Niklaas gereg
^