Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 november 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000937 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de openbare overnamebiedingen en van de artikelen 5 en 6 van de wet van 1 april 2007 tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, van artikel 121, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van artikel 41 in de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. - Duitse vertaling type wet prom. 21/03/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000952 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 20/11/2007 numac 2007009968 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 2 november 2007 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk besluit van 2 november 2007 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 20/11/2007 numac 2007009970 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 2 november 2007, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te Bij koninklijk besluit van 2 november 2007, is machtiging verleend aan ****. **** **** ****,(...)

programmawet

type programmawet prom. 27/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000935 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet Duitse vertaling van fiscale en financiële bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 20/11/2007 numac 2007000943 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/01/1991 pub. 20/11/2007 numac 2007000944 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2007 numac 2007009989 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 november 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 30 juni 2007, is de heer Rousseau, J.-L., rechter in de arbeidsrechtbank te Charleroi, vroegtijdig definitief in ruste gesteld. Hij kan zijn aan Bij koninklijk besluit van 10 november 2007 is de heer Baudts, J., advocaat, plaatsvervangend r(...) type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007012513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de wijziging van afdelingen A, C, D en E van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 betreffende het sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007012547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven ten gunste van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007012597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2007, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007012634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007012631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 1983 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds voor de grote kleinhandelszaken" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 29/10/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007023444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de verpleegkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/11/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007023452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/11/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007023462 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, met toepassing van artikel 72bis, § 2, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

decreet

type decreet prom. 18/10/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007203364 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de taxidiensten en de diensten van verhuur van wagens met chauffeur type decreet prom. 20/09/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007203363 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de artikelen 1, 4, 25, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 127, 175 en 181 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot invoeging van artikel 42bis en tot wijziging van artikelen 1, 4 en 10 van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid en tot invoeging van de artikelen 1bis, 1ter, 2bis en 9bis type decreet prom. -- pub. 20/11/2007 numac 2007203391 bron ministerie van het waalse gewest Sectorakkoord tussen de Waalse Regering en de grafische en de papier- en kartonverwerkende industrieën betreffende de verbetering van de energie-efficiëntie en de vermindering van broeikasgasemissies tegen 2012. Bericht Overeenkomstig het decre De ondernemingen uit die sectoren die partij zijn bij deze overeenkomst verbinden zich ertoe tussen(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007037013 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van tijdelijke projecten rond studie- en beroepskeuze en rond werkplekleren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007203369 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de uitschrijver van opleidingscheques type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007203370 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van de leden van het Comité voor de opvolging van het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007203367 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 tot benoeming van de leden van de "Conseil wallon des établissements de soins" type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007203368 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 september 2007 waarbij wild tijdelijk mag gedood worden voor wetenschappelijk onderzoek

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/11/2007 numac 2007018204 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Aannemingsbedrijf Janssens, L. en de NV Beeck-Velde Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A. 185.335/ X-13.479 en G/A. 185.340/X-13.480. type bericht prom. -- pub. 20/11/2007 numac 2007018205 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Rik Van Rossen, wonende te 9400 Ninove, Centrumlaan 38/12 Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 185.412/ VII-37.064. Voor de Hoofdgriffier,

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 20/11/2007 numac 2007018206 bron wetgevende kamers - senaat Samenstelling van een personeelsreserve van secretarissen De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van secretarissen (m/v). I. Functiebeschrijving Alle die(...) De secretaris staat in voor de briefwisseling, voor de andere administratieve taken eigen aan ieder(...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/11/2007 numac 2007042011 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

document

type document prom. -- pub. 20/11/2007 numac 2007203366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)
^