Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 september 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007000817 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 De respectievelijk in bijlagen 1 tot 3 gevoegde teksten zijn de Duitse vertaling : - van de wet van 25 april 2007 tot wijziging van somm - van de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzak(...) type wet prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007040205 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 mei 2007 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007002168 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de tweede aanpassing van de algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in de diverse federale overheidsdiensten, in de departementen en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007007258 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 6703 van 23 augustus 2007 wordt kapitein-commandant van het vliegwezen ****. **** ****, op 1 oktober 2007 ten definitieve titel op **** gesteld. type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007007263 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1998 houdende verdeling van de personeelsenveloppe voor de militairen van het actief kader in periode van vrede type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007007262 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere bepalingen betreffende de overplaatsing van het personeel van het korps van het licht vliegwezen van de landmacht naar de luchtmacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007009828 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 september 2007 is de heer Elslander, J.-C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank en tevens aangewezen tot het mandaat Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 10/09/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007012456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2005 betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 10/09/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007012457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereen-komst van 22 januari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007021105 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 1 juni 2005 wordt Mevr. Van Kalck, Michèle, geboren op 19 juni 1963, attaché met mandaat bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, met ingang van 1 a Bij koninklijk besluit van 21 februari 2006 wordt Mevr. Van Waeg, Anna, geboren op 28 oktober 1(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007021107 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 20 juni 2007 wordt De Clercq, Hilde, geboren op 20 januari 1966, werkleider bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, met ingang van 1 juni 2007 benoe Bij koninklijk besluit van 6 juli 2007 wordt de heer Buelinckx, Erik, geboren op 10 juli 1959, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007021109 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2004 wordt Mevr. Evers, Cécile, geboren op 7 april 1965, assistent met mandat bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, bevestigd in rang A va Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt Mevr. De Meûter, Ingrid, geboren op 12 februa(...) type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007021106 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 22 augustus 2006 wordt Mevr. Breugelmans, Karin, geboren op 29 juni 1966, met ingang van 1 augustus 2006 tot stagiair benoemd in de graad van attaché bij het Koni Bij ministerieel besluit van 22 augustus 2006 wordt de heer Van Lierde, Hans, geboren op 11 feb(...) type ministerieel besluit prom. 10/09/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023327 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende modaliteiten betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007029265 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 houdende benoeming van de leden van de Raad van Advies van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007029264 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Adviescommissie voor hulpverlening aan de gedetineerden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2004 tot benoeming van de leden van de « Conseil supérieur de promotion de la santé » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de nadere regels bepaald door de "Office de la Naissance et de l'Enfance" krachtens artikel 18 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007029271 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling 1) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 september 2006, wordt op 1 mei 2007 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jacques Mispelter, directeur. Vanaf deze datum is de betrokkene ertoe gemach 2) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2007, wordt op 1 september 20(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de kwalificaties voorzien bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke onderzoekers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een vice-president van de Adviesraad van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2007-2008, aan de inrichtende macht van de vrije school van het gesubsidieerd niet-confessioneel secundair onderwijs, » Le Verseau », bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007029277 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de plaatsvervangers van de ontslagnemende leden van de Overgangsraad bedoeld bij artikel 37bis van het decreet van 17 juli 2003 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007029278 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor de gezondheidspromotie op school. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 2007, worden vanaf 1 september 2007, in artikel 1, 10° van het besluit van Regering van de Franse Gemeenschap van 22 Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 2007, worden vanaf 1 septembe(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/09/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de terbeschikkingstellingsmodaliteiten van ambtenaren van het Ministerie of van zekere organismen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007029276 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling, voor het kalenderjaar 2007, van de samenstelling van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het organiseren van het voorexamen tot het paramedisch hoger onderwijs van het korte type alsmede van het voorexamen tot het aanvullend secundair beroepsonderwijs - afdeling « verpleegzorgen »

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/09/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007002167 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 576. - De toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van projecten in sommige overheidsdiensten

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007202860 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medisch-technisch deskundigen-verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Justitie (ANG07825) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indie(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007202862 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diplomaten (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG07858) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee j(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007202861 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders (niveau B) voor het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) (ANG07851) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijf(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007029270 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - Vergunning Beslissing van 27 juni 2007 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « SPRL MJM Diffusion » vo Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007003434 bron administratie der douane en accijnzen Mededeling aan personen die goederen aangeven inzake douane en accijnzen in België Ten behoeve van personen die in België goederen inzake douane en accijnzen aangeven wordt volgende mededeling verricht. De Administratie der douane en accijnze Ingevolge de noodzaak om de applicatie betreffende de elektronische aangifte bij invoer en in het b(...)

document

type document prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007202863 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige hoofdscheepstechnici (niveau C) voor de DAB Vloot van het Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (ANV07040) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagd(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...) type document prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007202864 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepstechnici (niveau C) voor de DAB Vloot van het Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (ANV07041) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aa(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...) type document prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007202865 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige motoristen (niveau D) voor de DAB Vloot van het Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (ANV07042) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangele(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...) type document prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007002171 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Aanwijzigingen Bij besluit van 13 september 2007 van de voorzitter van het Directiecomité wordt Mevr. Claudia Hereman , houder van de managementfunctie (N-2) Directie Expertisedomeinen bij het Opleidingsinstituut van de Federale (...) Bij besluit van 13 september 2007 van de voorzitter van het Directiecomité wordt Mevr. Marleen (...) type document prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007012420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 augustus 2007, dat in werking treedt de dag waarop het in 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie : Gewone leden : de heren : SLACHMU(...) type document prom. -- pub. 21/09/2007 numac 2007018145 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Directie voor controle op prijzen en rekeningen Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas hernieuwde de tarieven voor de transmissienetbeheerder voor elektriciteit, geldig voor de hierna aanged(...) 01/10/2007 - 31/12/2007. De tarieven kunnen geconsulteerd worden op de website van de CREG : www(...)
^