Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 september 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/09/2007 numac 2007003429 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens ui(...) Stad Bergen (vroeger Nimy) Een perceel grond gelegen rue du Moulin de Nimy, gekadastreerd of vro(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 14/09/2007 numac 2007000803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007000806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen van een afschrift van een bestuursdocument of een document met milieu-informatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2007 numac 2007009807 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2007, dat in werking treedt op 31 augustus 2007, is aan de heer Van Acker, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseer Bij koninklijk besluit van 3 juli 2007 is de aanwijzing van de heer Rosoux, S., rechter in de r(...) type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007011459 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter omzetting in de interne rechtsorde van Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/09/2007 numac 2007009808 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 11 september 2007 : - blijft aan Mevr. Begon, D., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rech - blijft aan Mevr. Pirlian, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank v(...) type ministerieel besluit prom. 21/08/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007023300 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de Militaire Dienst voor Bloedtransfusie als instelling voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong

arrest

type arrest prom. -- pub. 14/09/2007 numac 2007202628 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 107/2007 van 26 juli 2007 Rolnummers 3985 en 3986 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 47sexies, 47septies, 235ter en 235quater van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Be Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P(...)

decreet

type decreet prom. 19/07/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007029227 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten op 1 februari 2007 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitrusting die ter beschikking wordt gesteld in het kader van de herwaardering van het kwalificatieonderwijs en betreffende de samenwerking tussen de centra voor geavanceerde technologieën en de professionele referentiecentra type decreet prom. 29/06/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007036524 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van het taalbadonderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007031395 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2000 tot oprichting van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/09/2007 numac 2007029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Taalbadonderwijs. - Toelatingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juni 2007 wordt het « Athénée Maimonide », te Brussel, vanaf 1 september 2007 toegelaten taalbadonderwijs in de Nederlandse taal te organiseren in het e Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 2007 wordt het « Athénée royal(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007031394 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/09/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007031398 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Weide » op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/09/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007031399 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Middaglijn » op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 19/06/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007033062 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 8 januari 2004 betreffende het vakantiegeld toegekend aan de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en van het gesubsidieerd onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007036555 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan investeringen in de agrovoedingssector type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007036562 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 tot oprichting en samenstelling van het toezichtcomité ter implementatie van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007202796 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het maximumbedrag en de voorwaarden tot toekenning van presentiegeld aan de leden van de beheersorganen en van de bezoldiging van de voorzitter en een ondervoorzitter van de raad van bestuur van een openbare huisvestingsmaatschappij

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/09/2007 numac 2007202831 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige wetenschappelijke medewerkers in de geestelijke gezondheid (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG07013) Na deze selectie wordt een lijst met maximum(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 14/09/2007 numac 2007202832 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige financieel experten inzake gezondheidszorg (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (AFG07014) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aa(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/09/2007 numac 2007009809 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 september 2007, bladzijde 48054, regel 11, Franstalige tekst, lezen : « 13 oktober 2007 » in plaats van « 13 oktober 2006 ».

document

type document prom. -- pub. 14/09/2007 numac 2007202823 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige ICT-deskundige-ICT-ontwikkelaar.NET-programmeur (niveau B) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG07810). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toela(...) 1. DE GROOTE, CHRISTOPHER, 9402 NINOVE. 2. VANSTAPEL, NICO, 3800 SINT-TRUIDEN. 3. MAERTENS, N(...) type document prom. -- pub. 14/09/2007 numac 2007202830 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige planologen (niveau A) voor de Afdeling Ruimtelijke Planning en Afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid - Brussel - Vlaamse overheid (ANV07030) Na deze selectie wordt een lijs(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...) type document prom. -- pub. 14/09/2007 numac 2007202833 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige maatschappelijke assistenten (niveau II+) voor de Dienst voor Gehandicapten van de Duitstalige Gemeenschap (ADD07001) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig b(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2007 numac 2007003412 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juli 2007 wordt Mej. Demay, Laure, stagedoend attaché, met ingang van 1 mei 2007, tot rijksambtenaar benoemd in de titel van attaché in de vakklasse A1 - « Overheidsbegroting en Overheidsfinan Overeenkomstg de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de z(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2007 numac 2007011380 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 19 juni 2007 wordt, met ingang van 1 februari 2007, de heer Jean-Christophe VANDEROTE, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de Bij koninklijk besluit van 13 juni 2007 wordt, met ingang van 1 oktober 2006, de heer Denis GRO(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2007 numac 2007014284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2007, wordt de heer Patrick Fleurquin vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit e Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/09/2007 numac 2007009806 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale reïntegratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, Nederlandstalige kamer : 1. Elke kandidatuur moet bij ee type vacante bettreking prom. -- pub. 14/09/2007 numac 2007009813 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 12 september 2007, pagina 48383, van vacante plaatsen van : - substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, dient het cij - toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, dient het cijfer 3 te wo(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/09/2007 numac 2007202822 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** ****-deskundige-****-ontwikkelaar-.**** (niveau ****) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en **** (****) (****07810). - Uitslagen Rangschikking van ****(...) 1. ****, ****-****, 6180 ****. 2. ****, ****-****, 7730 ****. 3. ****(...)
^