Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 september 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007009774 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** type wet prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007014281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vergunningen van vervoercommissionair In toepassing van artikel 7 van de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, wordt bekendgemaakt dat volgende vergunningen van vervoercommissio Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type wet prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007014280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vergunningen van vervoercommissionair. - Intrekking In toepassing van artikel 7 van de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, wordt bekendgemaakt dat volgende vergunningen van ve Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007009801 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 november 2006, in werking tredend op 13 oktober 2007 's avonds, is Mevr. Smekens, V., hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton Waver, in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspr Bij koninklijk besluit van 7 december 2006, in werking tredend op 16 oktober 2007 's avonds, is(...) type koninklijk besluit prom. 02/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 december 2006 houdende de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007012353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007012354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007012357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot vaststelling van de gegevens die de afrekening moet bevatten die bij elke definitieve betaling van het loon aan de bediende overhandigd wordt type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007012361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, betreffende de storting in 2007 en 2008 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007012522 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2007 wordt aan de heer Leyman, Luc, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Oudenaa Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007012523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2007 wordt aan de heer Leyman, Peter, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Gent. type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007023178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het koninklijk besluit aanvult van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 19/07/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007023222 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 betreffende de identificatie en registratie van honden type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007023295 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de cumulatie van een overlevingspensioen met een vervangingsinkomen betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007023294 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstelling Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling SGS Belgium NV - Noorderlaan 87 - G-013 « Autocontrolegids voor de braadkippenkolom ». (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007023293 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstelling Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Partner SA - rue Hayeneux G-023 « Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de Horeca sector ». (...) type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007023303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/09/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007003411 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 september 2007-2010, de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2007-2012 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2007-2015 type ministerieel besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007021102 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanvulling van het ministerieel besluit van 28 september 2004 tot vaststelling van de lijst der diensten en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek of voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek die in aanmerking kunnen genomen worden voor de berekening van de duur van de wetenschappelijke anciënniteit van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007202586 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 99/2007 van 12 juli 2007 Rolnummer 4028 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 40 en 57, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Het Gr samengesteld uit rechter P. Martens, waarnemend voorzitter, voorzitter A. Arts, en de rechters R. H(...) type arrest prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007202587 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 101/2007 van 12 juli 2007 Rolnummer 4066 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 22, § 1, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde, gesteld door het Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P(...) type arrest prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007202591 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 103/2007 van 12 juli 2007 Rolnummers 4084, 4085 en 4086 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 15, § 1, b), 3°, van de wet van 11 april 2003 houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogss Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P(...) type arrest prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007202592 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 109/2007 van 26 juli 2007 Rolnummers 4069, 4070 en 4098 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 235ter, § 6, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Grondwett samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Martens, R. Henneuse, M. (...)

decreet

type decreet prom. 24/05/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007011410 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering en financiering van bodemsanering van tankstations type decreet prom. 08/06/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007011411 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van bodemsanering van tankstations

beschikking

type beschikking prom. 09/07/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007011400 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en houdende wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende milieuvergunningen

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 13/06/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007033060 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het rijksfonds voor sociale reclassering van de mindervaliden een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007036495 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.36 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007036514 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

document

type document prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007003413 bron federale overheidsdienst financien Belastingen en invordering Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie VIII/4 Prijslijst van de publicaties van de BTW en de directe belastingen Jaar 2007 Kantoor voor verkoop van publicati Koning Albert II laan 33, bus 981 1030 Brussel Tel. : 0257 638 16 Fax : 0257 952 58 De(...) type document prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007011462 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-07/0025 : KPN Mobile International BV/Versatel Belgium NV et Tele2 Belgium NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een v Op 3 september 2007 ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een c(...)

erratum

type erratum prom. 03/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007012517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1999 tot toekenning aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders van een vergoeding om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommelingen van de wisselkoers tussen de Belgische en de Franse munt die zich voordeden voor de invoering van de euro. - Erratum

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007095233 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van verzekeringsactiviteiten tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurant Deze overdracht is tegenstelbaar aan de verzekeringsnemers, de verzekerden en alle betrokken derden(...) type mededeling prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007095232 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor h Deze overdracht werd in het Verenigd Koninkrijk op 31 juli 2007 door de « High Court » goedgekeurd.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007012518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2007 is Mevr. Vanhove, Greta, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Tongeren ter vervanging van de heer Roosen, Guido type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007012521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2007 is de heer Sturtewagen, Daniel, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Denderemonde ter vervanging van de heer Uyttersprot type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007012520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2007 is de heer Muylaert, Gerrit, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde ter vervanging van de heer Calleb type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007012519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2007 is de heer Op de Beeck, Johan, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Mechelen ter vervanging van de heer De Cock, Karel,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007009802 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen -griffier : bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout : 1, vanaf 17 april 2008; bij het vredegerecht van het kanton : Antwerpen-I : 1, vanaf 11 maart 2008; Sprimont : 1; - secretar Hasselt : 1, vanaf 1 juni 2008; Brussel : 1, vanaf 1 maart 2008. De kandidaturen voor een b(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007012525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Peter Leyman De betrokken organisaties worden v De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007012524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Oudenaarde ter vervanging van de heer Luc Leyman De betrokken organisaties w De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 10/09/2007 numac 2007095234 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie en Assurantiewezen, op datum van 4 september 2007, wordt aan de onderneming « Asco Life » - "Kapitalisatieverrichtingen" (tak 26). Deze beslissing treedt in werking vanaf de on(...)
^