Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 september 2007

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007054522 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van **** ****, **** **** ****, **** **** ****, weduwe van **** ****, ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 wordt de detachering bij de algemene diensten van de Raad van State van Guido Jacobs, eerste auditeur-afdelingshoofd, met ingang van 1 juli 2007 voor één jaar verlengd om type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 wordt de heer Erik Vanherck, Referendaris bij de Raad van State, op 1 juni 2007, in ruste gesteld. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007000618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Einde detachering Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2007 wordt de detachering van Mevr. Pascale Vandernacht, eerste auditeur bij de Raad van State, bij de beleidscel van de Minister van Justitie, met ingang van 21 mei 200 type koninklijk besluit prom. 24/08/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007000805 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een functietoelage aan bepaalde personeelsleden van het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 07/09/2007 numac 2007007025 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit met betrekking tot het ontslag van militairen van het reservekader type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007009779 bron federale overheidsdienst justitie Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2007 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk - Regio Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007009787 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EpI Penitentiaire Inrichtingen Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 wordt aan de heer Francis De Smet de vakrichting « Menselijke en Dierlijke Gezondheid » toegekend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007009788 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EpI Penitentiaire Inrichtingen Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 wordt aan Mevr. Marij Mermans de vakrichting « Algemeen Beheer » toegekend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007009799 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007, dat in werking is getreden op 1 september 2007, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Wilrycx, Franciscus, adviseur-generaal. Het is hem vergund zijn pensi type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007009803 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 1 juli 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en dit ten laatste op 2 oktober 2007, is aan de heer Kesteloot, M., op zijn verzoek, ontslag verleend Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring v(...) type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007012366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs" type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007012369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007012370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007012387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende permanente vorming in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007014275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 18 juli 2007, dat in werking treedt op 1 februari 2008 wordt aan de heer Jacques Gerkens, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007023290 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Partner SA, rue Hayeneu G-023 « Gids voor de autocontrole in de slagerij ».

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/08/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007011444 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijftien coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/08/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007023266 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot toekenning van een erkenning of verlenging van de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 16/07/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007202677 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 februari 2004 tot vaststelling van de minimale criteria voor de erkenning van de gedifferentieerde kwaliteit in de varkenssector type ministerieel besluit prom. 31/08/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007202763 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het tijdelijk verbod op visvangst in een deel van de Maas vanaf de brug van Seraing te Seraing tot aan de grens tussen België en het Koninkrijk der Nederlanden, evenals in het kanaal van Monsin en in het deel van het Albertkanaal dat in het Waalse Gewest ligt

arrest

type arrest prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007202594 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 113/2007 van 26 juli 2007 Rolnummer 4253 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 98, 99, 101, 102 en 103 (...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P(...) type arrest prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007202593 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 112/2007 van 26 juli 2007 Rolnummer 4252 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 2 van de wet van 26 april 2007 houdende bepalingen inzake de woninghuur, ingesteld door de vzw « Algemeen Eigenaars en Mede Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/07/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst houdende de overeenstemming tussen de vroegere academische graden en de nieuwe academische graden toegekend door de instellingen voor hoger onderwijs met volledig leerplan, met uitzondering van de universiteiten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007031298 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking, bij uittreksel, van de registratie van FRI-AGRA NV als keltechnisch bedrijf. - Inhoud bepaald door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2007 inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechn Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer, Registratie betreffende(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007036494 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.6, basisallocatie 11.01 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007036496 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocaties 01.02 en 01.03 van het programma 40.1 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 07/09/2007 numac 2007036497 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van een provisioneel krediet ingeschreven onder programma 39.10, basisallocatie 01.05 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007023267 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend tussen 1 juni 2007 en 30 juni 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007202764 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige portal content managers (niveau A) voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (AFG07016) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007202765 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-eenheidschefs (niveau A) voor de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid - FOD Binnenlandse Zaken (ANG07849) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007202766 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés sociale economie (niveau A) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (ANG07857) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangele(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007009790 bron nationale kamer van de notarissen Samenstelling Het Directiecomité van de Nationale Kamer van notarissen, openbare instelling opgericht krachtens artikel 90 en volgende van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, ingevoegd door de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van v Voorzitter : Alain Deliège, notaris te Chênée. Vice-Voorzitter : Jan Van Bael, notaris te Antwer(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007009795 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Adres van de nieuwe zetel van het vredegerecht van eerste kanton van Luik op 27 augustus 2007 : rue Saint-Gilles 90C, 4 e étage, 4000 Liège.

document

type document prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007009789 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EpI Penitentiaire Inrichtingen Personeelsdienst Annulatie van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2007 waarbij de heer Pieter Bollen wordt aangewezen als inrichtingshoofd in de gevangenis te Hasselt type document prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007009800 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing als Franstalig tweetalig adjunct van de Nederlandstalige Directeur-generaal Penitentiaire Inrichtingen Bij besluit van de voorzitter van het Directiecomité van 31 augustus 2007 wordt de heer Eric LEYTENS, attaché, geboren te Sint-Aga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type document prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007031373 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Bevordering Bij besluit van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2007 worden de volgende personen bevorderd in de graad van eerste brandweerman bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp me Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 07/09/2007 numac 2007031372 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Bevorderingen Bij besluit van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2007 worden de volgende personen bevorderd in de graad van korporaal bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp met ingang Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld B(...)
^