Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 augustus 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/06/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007002143 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007000718 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007002144 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 04.31.2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2007 numac 2007007213 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Bevorderingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 6635 van 9 juli 2007, worden de hierna vermelde lagere officieren benoemd tot de hogere graad in het **** **** In de graad van kapitein-commandant, **** ****. ****, op 28 december 2006, in(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2007 numac 2007009753 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2007 zijn benoemd tot kandidaat-notaris : Voor de Nederlandse taalrol : de heer Berlengé, K.; Mevr. Podevyn, A.; de heren : - Parmentier, J.; - Van Thiele - Taelman, W.; - Quipor, F.; Mevrn. : - Blervacq, H.; - Geens, V.; de heren : - (...) type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007011414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien voor wat het verstrekken van een schriftelijke opinie betreft in het kader van de Belgische procedure voor het afleveren van uitvindingsoctrooien type koninklijk besluit prom. 12/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007012318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen voor ijzernijverheid uit de streek van Charleroi die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007012328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren (1) type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007012338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het glasbedrijf (1) type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007023250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007202213 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031304 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het stageverslag als bedoeld in de artikelen 38, 41, 43 en 44 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

decreet

type decreet prom. 02/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007029201 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de tenuitvoerlegging en het beheer van het geïntegreerd communautair actieprogramma voor leven lang leren en betreffende de oprichting van het « Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie » , gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) type decreet prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007029203 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanvulling van het mechanisme van democratisering van de hogere studies buiten de universiteiten ingesteld door de decreten van 20 juli 2005 en 20 juli 2006 type decreet prom. 06/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007036446 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek en van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

beschikking

type beschikking prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 inzake milieuvergunningen en de ordonnantie van 25 maart 1999 inzake het onderzoek, de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu type beschikking prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031329 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand type beschikking prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031330 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type beschikking prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031328 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031327 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot verbetering van de budgettaire toestand van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031333 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode ertoe strekkende de sociale verhuurkantoren het beheer over te dragen van woningen die onder een handelhuurovereenkomst of een recht van openbaar beheer vallen type beschikking prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031332 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de bestemming van een gedeelte van de Gewestelijke grondreserves voor bepaalde uitrustingen type beschikking prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031331 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993 type beschikking prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het preventieve gezonheidsbeleid type beschikking prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie en financiering van de ouderstage, bedoeld in de wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade type beschikking prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031342 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met volgende internationale akten : type beschikking prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 12 juni 2006 type beschikking prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het doping en de preventie ervan type beschikking prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031339 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de inwerkingtreding van artikel 7, 7°, van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type beschikking prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oprichting en het administratieve, budgettaire, financiële en boekhoudkundige beheer van het « Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden uitgereikt in de paramedische categorie in de afdelingen vroedvrouw, verpleegzorgen, arbeidstherapie en logopedie van het niet-universitair hoger onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031308 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031316 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid van de heer Eric Leys, assistent type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031336 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Anderlecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2007 numac 2007031335 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Evere Bijzonder bestemmingsplan « ARTEMIS » - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2007 houdt goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 730 « Artemis » van de gemeente EVERE type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2005 houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031347 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering genomen ter uitvoering van de artikelen 36bis eerste lid, 36quater, § 5, en 36quinquies van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2007 numac 2007031366 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2007, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de ostrya gelegen Generaal Fivéstraat, (...) Afbakening van het landschap Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031344 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 maart 2007 houdende toewijzing aan de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de ambtenaren afkomstig van de Gewestelijke Economische Raad voor Brabant die voorlopig waren toegewezen aan het Ministerie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2007 numac 2007031368 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2007, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van het Monument aan de Weldoeners en als landschap van zijn directe omgeving, gelegen Afbakening van het landschap en van de vrijwaringszone Voor de r(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2007 numac 2007031369 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2007, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de straatgevel, de bedaking, de circulatieruimten en de(...) Afbakening van het landschap Voor de raadpleging van de tabel, z(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2007 numac 2007031367 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2007, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de tamme kastanje gelegen Louizalaan (Bossq(...) Afbakening van het landschap Voor de raadpleging van de tabel, z(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2007 numac 2007031370 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2007, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de straatgevel, de bedaking, de circulatieruimten Het goed is bekend ten kadaster te Schaarbeek, 6e afdeling, sectie D, 1e blad, perceel nr. 16d8.

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 05/04/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007033048 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 15 maart 2007 houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volksopleiding en Vormingswerk voor Volwassenen van de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007036438 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van Vlaamse Regering van 29 september 2006 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007036441 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007036445 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jaarlijkse vakantieverlof van de personeelsleden, tewerkgesteld in de kinderdagverblijven van het gemeenschapsonderwijs in het Tweetalige Hoofdstedelijke Gebied Brussel

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007002145 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 575

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/08/2007 numac 2007009747 bron federale overheidsdienst justitie Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in sommige comités. - Lijst van de vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in het onderhandelingscomité van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat alsmede in het Bekendmaking ter uitvoering van artikel 11 van het koninklijk besluit van 2 oktober 2006. 1. Bij(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/08/2007 numac 2007202571 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige laboranten chemie (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG07834) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bli(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 24/08/2007 numac 2007202570 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige laboranten microbiologie (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG07833) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar gel(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 24/08/2007 numac 2007202569 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige attachés-databeheerders gezondheidszorgen (niveau A) voor het RIZIV (ANG07806) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning v(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 24/08/2007 numac 2007009752 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke orde Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde. - Samenstelling Overeenkomstig artikel 10 van de Wet van 20 juli 2006 tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad 1° In hoedanigheid van lid aangewezen bij ministerieel besluit van 16 juli 2007 : de heer Dirk V(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/08/2007 numac 2007002159 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 23 april 2007 wordt de heer Moulard, Philippe, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de afdeling Internationale Instellingen - Jourdan van de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 apri Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep ingediend binnen de zestig (...)
^