Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 augustus 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007009705 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2007, is machtiging verleend aan : de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** ****(...) de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te ****, om, (...) type wet prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007011416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenningen. - Bevestigingen. - Intrekkingen Bij beslissing van 17 juli 2007, genomen in toepassing van de artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de SA FI Bij beslissing van 17 juli 2007, genomen in toepassing van de artikelen 74, 75 en 75bis van de wet(...) type wet prom. 19/02/2004 pub. 10/08/2007 numac 2007015134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 27 januari 1999. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/05/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007000458 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 december 2006 houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement betreft type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 6 maart 2007 tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 25/02/1996 pub. 10/08/2007 numac 2007000568 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 54 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007002154 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2005 tot uitvoering van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007011425 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2007 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de stad Gent en de gemeenten Zelzate en Wachtebeke va type koninklijk besluit prom. 10/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007012277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging en aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2001, betreffende het geldelijk statuut van het personeel, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001 type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007012323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 22/06/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007014261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 4 op de spoorlijn 139 Leuven-Waver te Oud-Heverlee machtigt, mits de aanleg van een overbrugging ter hoogte van de kilometerpaal 6.175 en dat de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor benodigde percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007201344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de instellingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007000746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Volmachten Bij ministerieel besluit nr. 1527 van 2 augustus 2007 zijn de volgende personeelsleden van de federale politie gemachtigd om, in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken, alle gedingen voor de Raad van State bet - De Mesmaeker, Marc; - Liners, Alain; - Maes, Carlo; - Van Rossem, Els; - Helpens, Em(...) type ministerieel besluit prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007009729 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie in het kader van de evaluatiecyclus voor de niveaus A en B type ministerieel besluit prom. 30/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007021099 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot de vaste collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen alsook de tarieven van de bijbehorende activiteiten type ministerieel besluit prom. 23/05/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202476 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 24/05/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202475 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 13/06/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202477 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 21/06/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202478 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007. type ministerieel besluit prom. 22/06/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202479 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 28/06/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202481 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 03/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202482 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 30/05/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202483 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 07/06/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202484 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 50 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007. type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007202499 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 25 juni 2007 wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 3 februari 2003 gewijzigd waarbij de « SA Transco » erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministeriee Bij ministerieel besluit van 11 juli 2007 wordt de « GmbH Brexendorf Friedo Transport » vanaf 1(...) type ministerieel besluit prom. 13/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202503 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" type ministerieel besluit prom. 25/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202504 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse" type ministerieel besluit prom. 03/08/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202519 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij een tijdelijk visvangstverbod uitgevaardigd wordt in een deel van de Maas vanaf de brug van Seraing te Seraing tot aan de grens tussen België en het Koninkrijk der Nederlanden, evenals in het kanaal van Monsin en in het deel van het Albertkanaal dat in het Waalse Gewest ligt

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007202493 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 19 juni 2007 in zake de Belgische Staat tegen de NV « Willem Spoormans », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 juni 2007, h 1. « Schenden de artikelen 4-10 en 12 van de Wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen t(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007202496 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 172.261 van 14 juni 2007 in zake de VZW « Federatie voor Onafhankelijke Seniorenzorg » en de BVBA « Pinxteren-Cineger » tegen de Vlaamse Gemeenschap, « Schendt artikel 6 van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 decemb(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007202505 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij twee arresten van 5 juni 2007 inzake I.V., waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 13 juni 2007, heeft het Hof van Cassatie de volgend « Schendt artikel 235ter Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 Grondwet, doordat deze w(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/10/2005 pub. 10/08/2007 numac 2007029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 februari 2005 houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger (-pleegster) en gespecialiseerd(e) gegradueerd(e) verpleger(-pleegster), gegradueerde in de kinesitherapie, gegradueerde in de arbeidstherapie en gegradueerde in de logopedie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007036104 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de samensmelting van de Polder Ghistel-Oost-over-de-Waere, de Groote West-Polder, de Snaeskerke Polder, de Polder van de Watering van Vladslo-Ambacht en de Polder van Zandvoorde tot een nieuwe polder met als naam "Middenkustpolder" en houdende de opheffing van de Keygnaert Polder en de Sinte Catharina Polder type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007036311 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007036312 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van de goederen, de rechten en verplichtingen aan het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Bloso type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007036347 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007036346 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/06/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007029161 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2004 tot vaststelling van het model en de inhoud van het jaarverslag, met toepassing van de decreten van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school en van 16 mei 2002 betreffende de gezondheidspromotie in het hoger onderwijs buiten de universiteiten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007036348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen van de Bijzondere Jeugdbijstand

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007202500 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer "Société régionale wallonne du Transport" Bij besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 wordt de heer Luc Collard aangewezenals bestuurder binnen de raad van bestuur van de "TEC Bra(...) Bij besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 wordt de heer Axel Soeur aangewezen als bes(...) type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202501 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007014259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. - Bericht Overeenkomstig het ministerieel besluit van 26 november 2003 inzake de tijdelijke afwijkingen van het reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen , type bericht prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007202486 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 juni 2007, heeft Jean Debucquoy, Die zaak is ingeschreven onder nummer 4248 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007202487 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 27 juni 2007 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 28 en 29 juni 2007, zijn ber Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4245 en 4249 van de rol van het Hof, werden samengevoegd. type bericht prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007202488 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a) Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juni 2007, is beroep tot verni b) Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2007 ter post aangetekende brie(...) type bericht prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007202489 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 13 juni 2007 in zake de NV « Axa Belgium » tegen « Ethias » en Colette Hupin, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 juni 200 « Schendt artikel 34, § 2, van de wet van 26 [lees : 25] juni 1992 op de landverzekeringsovere(...) type bericht prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007202490 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 juni 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 juni 2007, heeft Johan Vanderplae Die zaak is ingeschreven onder nummer 4230 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007202491 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 juni 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 juni 2007, heeft de NV « Distriga Die zaak is ingeschreven onder nummer 4229 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007202492 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 juni 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 juni 2007, heeft de Beroepsvereni Die zaak is ingeschreven onder nummer 4233 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007202494 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 juni 2007 in zake Nicole Renaux tegen Jean-Pierre Godart, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 juni 2007, heeft de Recht « Schenden de bepalingen van de artikelen 250, 275, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelas(...) type bericht prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007202495 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juni 2007, is beroep tot vernieti Die zaak is ingeschreven onder nummer 4243 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erratum

type erratum prom. 23/03/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007002153 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 10/08/2007 numac 2007011422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-07/0022 : P&V Assurances/ING Insurance Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 2 aug Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sectoren van de niet-levensverzekering(...) type document prom. 09/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007003393 bron federale overheidsdienst financien Beslissing betreffende de territoriale bevoegdheid van sommige diensten van de Sector invordering van de Directe belastingen
^