Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 juli 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007014225 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Afzonderlijke personeelsformatie. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 3 juni 2007 zijn benoemd of bevorderd. Orde van Leopold II Officier De heer Tourlousse, Michaël Joseph Cornelis, eerste officier-werktuigkundige A. Ri De heer Debeuckelaere, Leon Louis Arthur, technisch medewerker. Zij nemen hun rang in de Orde in(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007023075 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Einde functie Bij koninklijk besluit van 15 juni 2007 wordt de heer Alain Bourda, op datum van 1 juni 2007, op zijn aanvraag, ontslag verleend uit zijn functie van attaché A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veilighe type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007023109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de geneesheren, specialist voor klinische biologie, voor nucleaire geneeskunde of voor pathologische anatomie, de apothekers-biologen en de lic Bij koninklijk besluit van 14 juni 2007 worden benoemd tot leden van de Profielencommissie voor de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007023137 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie gids Versie 1 van de « Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie » gedateerd op 21/06/2007 werd op 25/06/2007 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betre type koninklijk besluit prom. 06/07/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007023155 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007000670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 21/05/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007202349 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende oprichting van het grottenstelsel van de steengroeve "Lam'Soul", te Rochefort als ondergrondse holte van wetenschappelijk belang type ministerieel besluit prom. 21/05/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007202352 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende oprichting van de ondergrondse holte van wetenschappelijk belang van de "Grotte Bebronne", te Dison type ministerieel besluit prom. 21/05/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007202350 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende oprichting van de ondergrondse holte van wetenschappelijk belang van de "Proefgalerij van Radelange", te Martelange type ministerieel besluit prom. 21/05/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007202351 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende oprichting van de ondergrondse holte van wetenschappelijk belang van de "Galerie des Continards", te Vielsalm type ministerieel besluit prom. 21/05/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007202353 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende oprichting van de ondergrondse holte van wetenschappelijk belang van de "IJskelder van de boerderij Pommeroeul", te Ragnies type ministerieel besluit prom. 21/05/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007202354 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende oprichting van de ondergrondse holte van wetenschappelijk belang van de "Tunnel du ruisseau Notre-Dame aux Charmes", te Lobbes

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007202263 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 81/2007 van 7 juni 2007 Rolnummers 3968 en 3988 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 23 van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie, gesteld door de C Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007202384 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 1 juni 2007 in zake het openbaar ministerie tegen P.D. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 juni 2007, heeft he « Schendt artikel 449 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen de artikelen 10 en 11 van de Gron(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007202392 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 100/2007 van 12 juli 2007 Rolnummer 4059 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2, § 4, en 9 van de wet van 20 februari 1939 « op de bescherming van den titel en van het beroep van architect », Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P(...)

decreet

type decreet prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036095 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007029101 bron ministerie van de franse gemeenschap Rationalisatienormen. - Afwijking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2007 wordt, voor het schooljaar 2006-2007, een afwijking van de rationalisatienormen bepaald bij de artikelen 3 en 4 van het decreet van 29 juli 1 1. Onderwijs ingericht door de Franse Gemeenschap : a. Athénée royal de Comines; b. Athénée r(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007029123 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007036115 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007202390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 14 december 2006 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale" , afgekort : "I.D.E.S.S."

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007202380 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 juni 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 juni 2007, is beroep tot vernieti Die zaak is ingeschreven onder nummer 4218 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007202379 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 mei 2007 in zake Etienne Verbeeck tegen de gemeente Temse, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 juni 2007, heeft de Rech « Schendt artikel 25 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van d(...) type bericht prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007202383 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 1 juni 2007 in zake Jacques Defrere tegen de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op « Schendt artikel 203 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, waarbij een artikel (...) type bericht prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007202385 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 juni 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 juni 2007, is beroep tot vernieti Die zaak is ingeschreven onder nummer 4227 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007014229 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. - Wijziging Wijziging van het ondernemingsnummer en de naam van de rechtspersoon van de autorijschool Horizon onder het nr. 2510. Het ondernemin De sociale benaming van de rechtspersoon Socovia SPRL is geschrapt en vervangen door SPRL Belhorizo(...)

protocol

type protocol prom. 11/12/2006 pub. 19/07/2007 numac 2007022906 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet bedoelde overheden inzake : Focal Point Internationaal Gezondheidsreglement

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007023151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erkenning, schrapping en fusie van tariferingsdiensten. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2007, akte nr. 2007/22839, bl. 30753, moet op de vierde streep « ..., worden erkend als één tarif

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007003381 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 januari 2007 wordt de heer Sterckx, Steven, met ingang van 1 november 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federal Aan belanghebbende wordt de vakrichting « Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën » toegewezen met(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007011345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 17 mei 2007 wordt, met ingang van 1 februari 2007, de heer Didier Van Reeth, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van at Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007023076 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming via mobiliteit Bij koninklijk besluit van 15 juni 2007 wordt de heer Hoebaer, Yves, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 juli 2007, via de vrijwil De vakrichting « Algemeen beheer » wordt aan belanghebbende toegewezen.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007023077 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming via mobiliteit Bij koninlijk besluit van 15 juni 2007 wordt Mevr. Vachaudez, Céline, attaché bij De Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid, met ingang van 1 juli 2007, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar De vakrichting « Communicatie en informatie » wordt aan belanghebbende toegewezen.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007023078 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming via mobiliteit Bij koninklijk besluit van 15 juni 2007 wordt de heer Dehoux, Fabrice, attaché bij de Koninklijke Bibliotheek van België, met ingang van 1 juli 2007, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar de Fede De vakrichting « Wetenschappen, toegepaste wetenschappen, studie en onderzoek » wordt aan belangheb(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2007 numac 2007023128 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 juni 2007, dat in werking treedt op 25 juni 20 - Mevr. Devriese, E., in de hoedanigheid van werkend lid en de heer Van Assche, J., in de hoedanigh(...)
^