Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 juli 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/07/2007 numac 2007009667 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 29 juni 2007 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om(...) Bij koninklijk besluit van 2 juli 2007 is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****(...) type wet prom. 15/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten type wet prom. 22/05/1991 pub. 18/07/2007 numac 2007015103 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van volgende Internationale Akten : 1. Overeenkomst betreffende de beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit, opgemaakt te Straatsburg op 6 mei 1963, 2. Protocol houdende wijziging van de Overeenkomst betreffende de beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit, opgemaakt te Straatsburg op 24 november 1977, 3. Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst betreffende de beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit, opgemaakt te Straatsburg op 24 november 1977. - Addendum type wet prom. 03/06/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007015099 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en tot het Eerste en het Tweede Protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Luxemburg op 14 april 2005

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 18/07/2007 numac 2007009650 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent gegeven op 3 mei 2007, is ten verzoeke van : - de hee - Mevr. Cocquyt, Paula, wonende te 9920 Lovendegem, Kerkelare 2; - Mevr. Cocquyt, Martha, wonend(...) type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 18/07/2007 numac 2007009665 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk gegeven op 7 juni 2007, is ten verzoeke van Mevr. Va type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 18/07/2007 numac 2007054514 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** ****, **** in eerste echt van ****, **** Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/06/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007000662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2007 numac 2007009684 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juli 2007, dat in werking treedt op 31 mei 2007, is aan de heer Lange, H., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Het is hem ver Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2007 numac 2007009685 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 juli 2007 is de heer Boydens, E., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem, benoemd tot Ridder in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 06/07/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007014239 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type koninklijk besluit prom. 03/07/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007014237 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven en houdende organisatie van de inschakeling in het federaal openbaar ambt van personeelsleden van de overheidsbedrijven, ingezet in bepaalde projecten type koninklijk besluit prom. 20/06/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007023127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/06/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007201819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1994, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, houdende wijziging en coördinatie van de statuten van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 13/06/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007201820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, houdende wijziging en coördinatie van de statuten van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 13/06/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007201839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/06/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007201887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een eindeloopbaanpremie type koninklijk besluit prom. 13/06/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007201888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende vormingsinitiatieven voor de provincie Henegouwen type koninklijk besluit prom. 13/06/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende vormingsinitiatieven voor de provincie Namen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/07/2007 numac 2007000675 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Benoeming Bij ministerieel besluit, d.d. 9 juli 2007, wordt de heer Kemps, Pascal, benoemd in de functie van inspecteur bij de dienst inspectie van de Algemene Inspectie van de type ministerieel besluit prom. 10/07/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007003383 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 25/06/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007023117 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de psychiatrische verzorgingstehuizen type ministerieel besluit prom. 02/07/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007023130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2002 tot vaststelling van de toegelaten chemische vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen, die in voedingsmiddelen voor bijzondere voeding mogen gebruikt worden

decreet

type decreet prom. 11/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007029116 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen inzake vereiste bekwaamheidsbewijzen en voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het onderwijs type decreet prom. 12/07/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007202389 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 10 november 2006 tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek betreffende de evaluatie van de milieueffecten van projecten voor de periode tussen 5 mei 2005 en 4 december 2006

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 18/07/2007 numac 2007012337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Antwerpen Bij beschikking van 3 juli 2007 werd de heer Eduard Smets, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, door de voorzitter van deze rechtbank aangewez

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/07/2007 numac 2007029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Adviescommissie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 mei 2007, wordt, vanaf 22 mei 2007, benoemd tot lid van de Adviescommissie ingesteld voor de toekenning van de hoedanigheid van sportbeoefenaar van hoog ni type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007029121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007029122 bron ministere de la communaute francaise Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007036162 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met Gewestwaarborg voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van woningen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007202347 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2003 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes" type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007202346 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2004 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie over de beroepen die bij de Regering worden ingediend, en tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Adviescommissie over de beroepen type besluit van de waalse regering prom. 27/06/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007202381 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 februari 2005 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer hensitois, SC", te Hensies

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 18/07/2007 numac 2007011365 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig § 5 van het koninklijk besluit van 30 juli 1976 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaakte norm(...) NBN EN 3-8 Draagbare brandblustoestellen - Deel 8 : Aanvullende eisen aan EN 3-7 voor de constru(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/07/2007 numac 2007202046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Koningsstraat 180, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Ko Artikel 1. Artikel 1, § 2, punt 2, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot opricht(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/07/2007 numac 2007000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 25 juni 2007 wordt de vergunning voor het De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - (...)

erratum

type erratum prom. 28/12/2006 pub. 18/07/2007 numac 2007003370 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende vierde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006. Erratum

document

type document prom. -- pub. 18/07/2007 numac 2007011382 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-07/0020 : Mitiska NV/Brantano NV/AS Adventure/ Fun Belgium Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde proce Op 11 juli 2007 ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een conce(...)

erratum

type erratum prom. 03/06/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007023126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de regels voor de berekening van de forfaitaire honoraria inzake medische beeldvorming betaald per opneming voor gehospitaliseerde patiënten. - Erratum
^