Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 juni 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/06/2007 numac 2007040201 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 JANUARI 2007 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007003322 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007003345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 13-21-1 van de algemene **** voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot dekking van allerlei uitgaven die verband houden met de hervorming van het **** en het **** van de Civiele Veiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2007 numac 2007009626 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 juni 2007 : - is de heer Schretter, B., advocaat, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Bergen. Hij is gelijktijdig benoemd in de arbeidsrechtbanken te Charleroi en te Doornik; Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2007 numac 2007012264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 juni 2007 wordt aan de heer Bechet, Jean-Marie, op het einde van de maand november 2005, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007014209 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 57 gelegen op de spoorlijnen 66 Brugge-Kortrijk en 73 Deinze- De Panne te Lichtervelde machtigt mits de bouw van een onderbrugging en dat de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007014210 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 54bis op de spoorlijn 34 Hasselt-Luik te Diepenbeek machtigt mits de aanleg van een langsweg naar overweg nr. 54 op dezelfde spoorlijn en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007014183 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 1.000.000 EUR aan de « Koninklijke Muntschouwburg » in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007014184 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 1.500.000 EUR aan de « Koninklijke Muntschouwburg » in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007014185 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 500.000 EUR aan de VZW « Musée de l'Europe » in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007014186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 1.900.000 EUR aan het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen « Koninklijke Muntschouwburg » van België in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007023071 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke projecten in verband met e-monitoring bij chronisch hartfalen type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007023072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007023079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden ter verlenging van de overeenkomsten, afgesloten op basis van het koninklijk besluit van 13 november 2002 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de jaren 2002, 2003 en 2004 type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007023080 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor de jaren 2007-2008

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007023040 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 13/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007023058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten type ministerieel besluit prom. 25/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007035975 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202102 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202105 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202104 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202130 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst

decreet

type decreet prom. 07/12/2006 pub. 28/06/2007 numac 2007033034 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 31/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007031252 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het model voor de begroting van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 februari 1999

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007035898 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van het Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007035921 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.29 van het programma 24.60 begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007035950 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tweede aanpassing van de overgangsaccreditatie van sommige hogeschoolopleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007035951 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de zorg en activering van zorgvragers op land- of tuinbouwbedrijven met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007035959 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een politiek verlof op verzoek van het personeelslid

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/06/2007 numac 2007009618 bron federale overheidsdienst justitie Comité van gebruikers van het informatiesysteem Phenix. - Wijziging van het advies van 15 juni 2006 betreffende de samenstelling van het gebruikerscomité van het informatiesysteem Phenix. - Vervanging van een lid In toepassing van het artikel 27

document

type document prom. -- pub. 28/06/2007 numac 2007009627 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Gent De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 24 mei 2007, heeft Mevr. Dossche, M., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termij De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 24 mei 2007, heeft de heer Claeys, J.-C., onderzo(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 28/06/2007 numac 2007020078 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 29 juni 2007, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Installatie en eedaflegging van nieuwe leden van het Parlement. 2. (Pro memorie) Verkiezing e(...) 3. Ontwerpen van ordonnantie. - Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Protocol bij(...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 28/06/2007 numac 2007020079 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 29 juni 2007 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Interpellatie. - Interpellatie van Mevr. Brigitte De Pauw tot de hee(...) 2. Dringende vragen (*). (*) Om 14 u. 30 m.

erratum

type erratum prom. 08/09/2006 pub. 28/06/2007 numac 2007035806 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2007 numac 2007023046 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de geneesheren-specialisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bi Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Bonnewyn, C., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend li(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2007 numac 2007023049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 juni 2007, dat in werking tr Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde Speciale afdeling, als vertegenwoordigers van ee(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2007 numac 2007023048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 juni 2007, dat in werking treedt de dag van deze beke Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van een verzekering(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2007 numac 2007023050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2007, eervol on(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2007 numac 2007035883 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Bestuurszaken Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 26 februari 2007 : - Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : de heer DE MEY Joris Marie Germaine , ad(...) - Wordt benoemd tot de graad van Officier in de Kroonorde : de heer DECOENE George Lucien Joanne(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2007 numac 2007035922 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2007 wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : - Grouwels, Joseph , hoofddeskundige. Ranginneming : 15 november 2005, en w(...) - Becke, Christiane (°Ninove, 29 augustus 1960), deskundige. Ranginneming : 8 april 2004. - (...)
^