Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 mei 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007000383 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees parlement, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten type wet prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007000384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de federale wetgevende kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap type wet prom. 01/09/2006 pub. 04/05/2007 numac 2007003198 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van de wetgeving inzake de bestrijding van omkoping type wet prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007009372 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 is machtiging verleend aan : Mevr. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, ****(...) Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 is machtiging verleend aan : de genaamde **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 04/05/2007 numac 2006012229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2006023375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de verpleegkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007000104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 8 december 2006, wordt, met ingang van 1 juli 2007, de heer Chenoy, Jacquie, adviseur-generaal bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioena type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 december 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 februari 2007 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 oktober 2006 betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007000323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007003196 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3 en 31 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007003197 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007009398 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 1971 tot instelling van een Nationaal Instituut voor Criminalistiek, met het statuut van wetenschappelijke inrichting van de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007009416 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 1 maart 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en ten laatste op 24 mei 2007, is aan de heer Erneux, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007009415 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 januari 2007, dat in werking treedt op 31 mei 2007, is aan de heer Erneux, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Basten Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 21(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007009425 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 april 2007, uitwerking hebbend met ingang van 28 februari 2007 's avonds, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Duhayon, C., griffier bij de arbeidsrechtbank te Doornik. Betrokkene mag Bij koninklijk besluit van 20 maart 2007, is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rech(...) type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007011179 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot toekenning van bijkomende opdrachten aan de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007014146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007014153 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies te innen voor de dekking der kosten van controle en toezicht betreffende de instellingen belast met de technische controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007021046 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Toestemming Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 wordt aan de heer Ali Allach van Marokkaanse nationaliteit, toestemming verleend, met ingang van 1 april 2007, in België het beroep van architect ui type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007021054 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 april 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2007, wordt de heer Van Paemel, Eddy, ambtenaar van de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Kanselar Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007022597 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Ombudsdienst Pensioenen type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007022624 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007200945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel tewerkgesteld in het kader van een tewerkstellings- of doorstromingsprogramma (1) type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007201041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de personeelsomkadering in de "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" en in de "Centra voor Integrale Gezinszorg" type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007201043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2005-2006 voor de havenarbeiders van het logistiek contingent type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007201398 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer **** eretekens Bij koninklijk besluit van 27 maart 2007 wordt het Burgerlijke kruis 1**** klasse verleend aan ***** koninklijk besluit van 27 maart 2007 wordt de burgerlijke medaille 1**** klasse verleend aan ****(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007000144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 september 2001 betreffende het overdragen van sommige bevoegdheden van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie type ministerieel besluit prom. 13/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007035591 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2006 tot instelling van een steunregeling voor zaaizaden van de soorten Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L. type ministerieel besluit prom. 20/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007201399 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van het vissen op sommige vissoorten in de vijver van Serinchamps op de "Vachau", te Ciney gedurende de sluitingsperiode type ministerieel besluit prom. 24/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007201401 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van vergaderingsverslag van de Plaatselijke Commissie inzake bericht van gas- en stroomonderbreking type ministerieel besluit prom. 20/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007201400 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van het vissen op sommige vissoorten in een vijver op de "Bocq", te Scy, gedurende de sluitingsperiode

decreet

type decreet prom. 09/03/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007035594 bron vlaamse overheid Decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007009422 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 26 september 2006 werd de heer Lange, H., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen, vanaf 1 juni 2007, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handel type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007009428 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Kortrijk Bij beschikking van 2 februari 2007 werd de heer Decorte, J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk aangewezen, vanaf 1 juni 2007, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handels

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/03/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007031163 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing aan de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de ambtenaren afkomstig van de Gewestelijke Economische Raad voor Brabant die voorlopig waren toegewezen aan het Ministerie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007031169 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden, voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007031170 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot omzetting van Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007035393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007035593 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de kinderdagverblijven, de initiatieven voor buitenschoolse opvang en de mini-crèches type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007035603 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedure en de aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007000294 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 56 betreffende de afhandeling van de arbeidsongevallen en de regeling van de burgerlijke aansprakelijkheid, de rechtshulp en de zaakschade in het raam van structurele detacheringen en soortgelijke toestanden van personeelsleden van de politiediensten type omzendbrief prom. 16/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007002070 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 569. - Vakantiegeld 2007

erratum

type erratum prom. 30/11/2006 pub. 04/05/2007 numac 2007000360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007009417 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De aanwijzing van de heer Van Espen, J.-Cl., onderzoeksrechter in rechtbank van eerste aanleg Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 15 mai type document prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007009419 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Gent De aanwijzing van Mevr. Martens, H., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 24 mei 2007. type document prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007009420 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Hasselt Mevr. Hertoghs, E., rechter in de arbeidsrechtbank te Hasselt, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 25 mei 2007. type document prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007009421 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Charleroi Mevr. Taelleman, D., rechter in de arbeidsrechtbank te Charleroi, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 13 mei 2007.

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007022445 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel nr. 1 bij het Protocolakkoord nr. 3 gesloten op 13 juni 2006 tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid Gelet op de respectieve be Gelet op het protocol van 9 juni 1997 gesloten tussen de Federale Regering en de Overheden bedoeld (...)

document

type document prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007201382 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van drie Nederlandstalige experten preventieadviseurs - arbeidsgeneesheren (klasse A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (MNG07808) Opgepast : voor deze s(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op 16 mei 2007 : diploma van arts uitgereikt (...) type document prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007201393 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatie-architecten (niveau A) voor het Departement Bestuurszaken - Brussel (Vlaamse overheid) (ANV07023) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar ge(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007002067 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 februari 2007 wordt de heer Dupont, Alain, met ingang van 1 oktober 2006, op het Frans taalkader, in vast verband benoemd in de graad van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatscha Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007009423 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 13 april 2007, bladzijde 20523, regel 45, is de vacante plaats van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007009424 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier : - bij de arbeidsrechtbank te Tongeren : 1, vanaf 1 januari 2008; - bij het vredegerecht van het vijfde kanton Gent : 1, vanaf 1 juli 2007; - griffier : - bij de rechtban - bij de arbeidsrechtbank te Doornik : 1; - bij de rechtbank van koophandel te Doornik : 1, va(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007018085 bron raad van state Vacature van de adjunct-mandaten van stafdirecteur personeel en organisatie en stafdirecteur budget en beheer De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat de betrekkingen van stafdirecteur personeel en organisatie en st De aanstelling gebeurt voor een hernieuwbare periode van vijf jaar, die aanvat en een einde neemt g(...)

document

type document prom. -- pub. 04/05/2007 numac 2007201403 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij besluiten van de Waalse Regering van 29 maart 2007, die in werking treden op 1 april 2007, worden Mevr. Chantal Louis, Mevr. Marie-Josée Paquet, Mevr. Emmanuelle Rappe, Mevr. Fabienne Thonet, Mevr. Pascale Van Bol en Mevr. Marie-L Bij besluiten van de Waalse Regering van 29 maart 2007, die in werking treden op 1 april 2007, (...)
^