Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 maart 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007002046 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2007 numac 2007009299 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 maart 2007 is benoemd tot hoofdgriffier van het Hof van Cassatie, Mevr. Van Der Kelen, C., griffier bij het hof van beroep te Brussel. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedafleggi Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 15/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007009304 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van **** belast met de **** van alternatieve gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007022425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van titel II, hoofdstuk I van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2007 numac 2007022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslagen en benoemin Bij koninklijk besluit van 6 maart 2007, eervol ontslag uit hun functies van leden van de Hoge comm(...) type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007022424 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 26 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, en het koninklijk besluit van 25 januari 2004 tot uitvoering van de artikelen 20, 26 en 35, § 2, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007022490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de kinderbijslag van het eerste kind in de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2007 numac 2007031125 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 23 oktober 2003 zijn de volgende benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde De heer CARLIER, Alain Georges, afdelingschef bij het gemeentebestuur van Anderlecht . De hee(...) De heer DE DOBBELEER, Dirk Jan, directeur bij het gemeentebestuur van Sint-Gillis (8 april 2000). type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 2bis, laatste lid, van de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris bij het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 tot vaststelling van de statuten van het Sociaal fonds voor de diamantarbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van burgerlijke stand

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007035436 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 tot regeling van de vrijstelling inzake successierechten verbonden aan de maatschappelijke rechten in vennootschappen opgericht in het kader van de realisatie en/of financiering van investeringsprogramma's van serviceflats type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007035434 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de steunregeling voor verwerkingsbedrijven in de sector van de gedroogde voedergewassen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/02/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007035443 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot erkende deeltijdse vormingen voor de vervulling van de deeltijdse leerplicht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200935 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Ubell", te La Louvière type besluit van de waalse regering prom. 09/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200936 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "UCB", te Le Roeulx type besluit van de waalse regering prom. 09/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200938 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Boma", te Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 09/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200939 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Aciérie Allard", te Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 09/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200937 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Fonderie Léonard Giot", te Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 09/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200942 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Huileries Grisard", te Bergen

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 29/03/2007 numac 2007012122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Mededeling aan de diamanthandelaars en de diamantnijveraars De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg deelt het volgende mee aan de diamanthandelaars en de diamantnijveraars : Op 29 juni 2006 werd tussen de Federa De nieuwe wettelijke regeling is als volgt : 1. De opschorting van de 1/3 %-bijdrageregeling.

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 29/03/2007 numac 2007020041 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 30 maart 2007, om 14 u. 30 m. 1. Ontwerp van ordonnantie. - Ontwerp van ordonnantie houdende diverse bepalingen inzake openbare dienst van op(...) - Rapporteur : de heer Rachid Madrane. - Bespreking. 2. Naamstemming (vanaf 16 uur) - over(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2007 numac 2007022417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 maart 2007, worden benoemd tot leden van het Comité van de verzekering voor 1° als werkende leden : a) algemeen geneeskundige : Dr. Lemye, Roland; b) geneesheren-sp(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2007 numac 2007022418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 maart 2007, dat uitwerking heef Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Monten, Ch., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2007 numac 2007022437 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Limburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Claes, G., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij genoem(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2007 numac 2007022435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Cappan, I., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid b(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2007 numac 2007022438 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Vlaams-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koni Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Nackaerts, S., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend l(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/03/2007 numac 2007009298 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - griffier bij het hof van beroep te Brussel : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de « FOD Justitie, Directoraat-generaal Rec De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/03/2007 numac 2007200969 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** **** (niveau ****) voor **** (****07006). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. ****, ****, 9800 ****. 2. ****(...) 3. **** **** ****, ****, 8400 ****.

document

type document prom. 14/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007011122 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Machtigingen type document prom. -- pub. 29/03/2007 numac 2007022446 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Mandaten in de schoot van de raad van beheer Het mandaat van bepaalde leden van de raad van beheer van het R.S.V.Z. verstrijkt op 9 augustus 2007. Het gaat om : - 15 mandate - 3 mandaten die toekomen aan vertegenwoordigers van de landbouwers; - 2 mandaten die toekomen a(...) type document prom. -- pub. 29/03/2007 numac 2007022447 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Mandaten in de schoot van de raad van beheer Het mandaat van de twee leden die de vrije sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen vertegenwoordigen in de raad van beheer van h De vrije sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen worden hierbij verzocht hun kandidaten, mann(...) type document prom. -- pub. 29/03/2007 numac 2007200901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren Bij besluit van de Directeur-generaal van 7 maart 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 15 januari 2007 : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties : Gewone leden : (...) type document prom. -- pub. 29/03/2007 numac 2007200927 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein Bij besluit van de secretaris-generaal van 12 februari 2007, dat in werking treedt op 12 februari 2007, wordt de heer Sébastien Lannoy, industrieel bouwkundig ingenieur, met a
^