Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 maart 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/03/2007 numac 2007009236 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 14 februari 2007 is machtiging verleend aan : Mevr. ****, **** ****, geboren te **** de genaamde ****, **** ****, geboren te **** (Unie der **** ****(...) type wet prom. -- pub. 19/03/2007 numac 2007009245 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 28 februari 2007 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behouden Bij koninklijk besluit van 28 februari 2007 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 19/03/2007 numac 2007009246 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 1 maart 2007 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 1 maart 2007 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 19/03/2007 numac 2006054451 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** **** **** ****, weduwe van ****, ****, geboren Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, registratie en domeinen (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007000088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007000121 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 28 december 2006 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007000123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 januari 2006 betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in de foorondernemingen type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007000125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 december 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007000124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 30 september 2006 tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2007 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007000128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 oktober 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2007 numac 2007000265 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 6 maart 2007 wordt de aanwijzing van de heer Dondeyne, Marc, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Wav type koninklijk besluit prom. 06/03/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007002038 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende het reglement van de Stichting Helena en Isabelle Godtschalck type koninklijk besluit prom. 13/03/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007009218 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier, adjunct-griffier en van deskundige, administratief deskundige en assistent bij een griffie in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken type koninklijk besluit prom. 27/02/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007011093 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien type koninklijk besluit prom. 05/03/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007012079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 26 november 2006 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten type koninklijk besluit prom. 05/03/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007012082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 27 juni 2006 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van de feestdagen van 21 juli 2007 en 11 november 2007 (1) type koninklijk besluit prom. 07/03/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld in de industriële reiniging door ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen (1) type koninklijk besluit prom. 06/03/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007022184 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/03/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 06/03/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007022332 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007022342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan 22 Belgische gemeenten in het kader van de deelname aan de wedstrijd « Gemeenten in vorm » type koninklijk besluit prom. 06/03/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007022348 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007200489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/03/2007 numac 2007003141 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie Registratie en domeinen. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 12 maart 2007 wordt de heer Rosewick, René W.M., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur van het registratiekantoor te Eupen, bij wijze van type ministerieel besluit prom. 27/02/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007011094 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de pocket bike Sport racing met Sodibel als producent type ministerieel besluit prom. 27/02/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007011095 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de pocket bike « DIRT BIKE » met als producent Balproducts type ministerieel besluit prom. 27/02/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007011096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de pocket bike Cross met Caglar als producent type ministerieel besluit prom. 05/03/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007022385 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 15/03/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007027035 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlenging van de periode waarin de onderbreking van de gaslevering verboden is

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/03/2007 numac 2007200809 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 163/2006 van 8 november 2006 Rolnummer 3851 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 81 tot 83 en 90 tot 98 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007200802 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en tot oprichting van een platform voor geïntegreerd waterbeheer

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/03/2007 numac 2007018041 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Johanna Peirs, An Moorthamer, Luc Lavrysen, Geert Angenon, Mark Davey, An Swalens, Roger Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 181.095/X-13.191. Voor de Hoofdgriffier, (...)

document

type document prom. -- pub. 19/03/2007 numac 2007009266 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 5 januari 2007, heeft de heer Debucquoy, H., raadsheer in het hof van beroep te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter, voor een termijn van drie jaar met ingang van 26 januari 20

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 19/03/2007 numac 2007043003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document

type document prom. -- pub. 19/03/2007 numac 2007200813 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen (m/v) (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG06826). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating t(...) 1. PUTTEMANS, BETTY, 3200 AARSCHOT. 2. DE VUYST, LEEN, 9000 GENT. 3. VERBEEK, SOPHIE, 9100 SI(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2007 numac 2007002035 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 januari 2007 wordt de heer Haffar, Rend, met ingang van 1 augustus 2006, op het Frans taalkader, in vast verband benoemd in de graad van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerh Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2007 numac 2007002036 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 januari 2007 wordt Mevr. Lambin, Pascale, met ingang van 16 juni 2006, op het Frans taalkader, in vast verband benoemd in de graad van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerhei Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/03/2007 numac 2007009268 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2007, akte nr. 2007/09258, bl. 13929, Nederlandse tekst, moet gelezen worden : « - voorzitter van de arbeidsrechtbank te « - voorzitter van de arbeidsrechtbank te Charleroi (vanaf 4 september 2007); ».

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/03/2007 numac 2007200831 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen **** van **** technisch deskundigen (****/****) (niveau ****) voor de **** ****, Arbeid en Sociaal **** (****06826). - Uitslagen **** van de geslaagde ****(...) 1. ****, ****, 5000 ****. 2. ****, ****, 4280 ****. 3. ****, ****, 1000 ****(...)

document

type document prom. -- pub. 19/03/2007 numac 2007018038 bron studiebeurzen Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant School- en Academiejaar 2007-2008 De Commissie heeft tot opdracht aan jongeren en hun ouders steun te verlenen door het toekennen van studiebeurzen middels de opbrengst van de stichtingen wa Deze aanplakbrief vermeldt het rangnummer, de benaming en de datum van alle stichtingen waarvan tha(...)
^