Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 maart 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007009235 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 februari 2007, is benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Aarlen, te Marche-en-Famenne en te Neufchâteau, de heer Claude, V., adjunct-secretaris bij het parket van d Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Bij koninklijk besluit van 14(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007009239 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 februari 2007 : - is aan Mevr. De Visscher, N., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel; - is aan de heer Ver Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is aan de heer Verbist, E., op (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007009240 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 25 februari 2007 : - is de heer de Haan, E., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Bergen, benoemd tot Officier in de Kroonorde; - is Mevr. Adriaense Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007009241 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007 is de heer De Lombaert, G., kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Gent zijn ambt uitoef Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007009242 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, dat in werking treedt op 26 februari 2007, is aan de heer De Coster, J., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Duffel. Het is hem vergund de titel van Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007 is de standplaats van de heer Mondelaers, R., notar(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007011089 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Brugelette en Chièvres van openbaar nu type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 27 februari 2007 wordt de beslissing van de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van Henegouwen van 21 december 2006, waarbij aan de NV Electrabel, Regentlaan 8, te 10 type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007 wordt aan de heer Vochten, Jan, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007022131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de rechten van de getroffenen aangetast door rugaandoeningen te wijten aan de blootstelling aan mechanische trillingen type koninklijk besluit prom. 28/02/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007200513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 28/02/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007200515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007012107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 1 maart 2007 is de NV B.R.B. Services, Parc industriel 5, te 4400 Ivoz-Ramet, erkend geworden voor het afbreken en verwijderen van a type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007012105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 1 maart 2007 wordt het ministerieel besluit van 3 januari 2003 waarbij de NV « G.U.E.S.T. », rue Jules Beghin 8A, te 7070 Mignault, gema type ministerieel besluit prom. 22/02/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007022308 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel Besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 13/02/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007035341 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2005 betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers

arrest

type arrest prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007022302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Schorsing door de Raad van State Het arrest nr. 168.067 van de Raad van State van 21 februari 2007 schorst de uitvoering van het koninklijk besluit van 1 augustus 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 houdende vaststell type arrest prom. 14/12/2006 pub. 08/03/2007 numac 2007031091 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 06/517 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting voor het dienstjaar 2006. - Uittreksel

decreet

type decreet prom. 15/02/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007200722 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap "Société de rénovation et d'assainissement des sites industriels " (1) type decreet prom. 15/02/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007200721 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de identificatie van de meewerkende echtgenoten in de landbouwsector

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007031106 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 februari 2007 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de gevels, de bedaking en, binnenin, van de totaliteit van de gelijkvloerse verd Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007035319 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de erkenning en de subsidiëring van de inrichters van VLAO-aanspreekpunten en van de VLAO-aanspreekpunten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007035337 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, wat betreft de natuurinrichtingsprojecten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007035339 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het verlenen van machtiging aan de Katholieke Universiteit te Leuven tot het aanvaarden van een legaat haar gedaan door de heer Paul Triphon Vancraesbeeck type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007035340 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding "European Master in Human Rights and Democratisation" als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 16/02/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007035338 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2006 pub. 08/03/2007 numac 2007200580 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Fléron type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007200587 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor gelijkstelling, opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 september 2002 houdende toepassing van artikel 29 van het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007200606 bron ministerie van de franse gemeenschap Sociale Raad van de « Haute Ecole Albert Jacquard ». - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 2006 worden volgende personen benoemd tot lid van de sociale Raad van de « Haute Ecole Albert Jacquard », v de heer Guy BRIFFOZ; Mevr. Lucille HOUYOUX; Mevr. Marie-Christine LIGOT; Mevr. Delphine MO(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/01/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007200667 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2002 houdende benoeming van de leden van de "Conseil général des Hautes Ecoles"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007200676 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 november 2005 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Logis Saint-Ghislainois", SC, te Saint-Ghislain

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007200666 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Toekenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 januari 2007, met uitwerking op 21 december 2006, wordt een beroepsbekendheid met betrekking tot het ambt van meester-assistent voor de te begeven cu Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 januari 2007, met uitwerking op 21 dec(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/09/2006 pub. 08/03/2007 numac 2007000137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 52 inzake de wet van 1 april 2006 betreffende de agenten van politie, hun bevoegdheden en de voorwaarden waaronder hun opdrachten worden vervuld. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 07/03/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007009222 bron federale overheidsdienst justitie Ministeriële omzendbrief nr. 2/2007 betreffende de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type omzendbrief prom. 07/03/2007 pub. 08/03/2007 numac 2007009232 bron federale overheidsdienst justitie Ministeriële omzendbrief nr. 1/2007 betreffende de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type omzendbrief prom. 08/11/2006 pub. 08/03/2007 numac 2007022271 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Omzendbrief betreffende de koninklijke besluiten van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige en tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen. - Duitse vertaling

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007000218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 9 januari 20

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007000058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. 23/11/2006 pub. 08/03/2007 numac 2007031092 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 06/02 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2006 bekrachtigd bij collegebesluit nr. 06/454

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007020020 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 9 maart 2007 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingneming. - Voorstel van ordonnantie (van de heer Michel C(...) 2. Mondelinge vragen. - Mondelinge vraag (nr. 67) van Mevr. Caroline Persoons aan de heer Pascal(...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007020021 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 9 maart 2007, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m 1. Ontwerp van ordonnantie. - Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst(...) - Rapporteur : de heer Mohamed LAHLALI - Bespreking. 2. Interpellaties. - Interpellatie va(...)

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007015015 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationale Overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen inzake bijstand en berging op zee, gedaan te Brussel op 23 september 1910. - Opzegging door de Republiek Finland Op 12 januari 2007 ontving de Federale Overheidsdienst Buite(...) Overeenkomstig artikel 19 van de Overeenkomst, zal deze opzegging ten aanzien van de Republiek Finl(...)

document

type document prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007200698 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige Directeur Opleiding (klasse A3) voor de Algemene Directie Civiele Veiligheid voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Nummer van de selectie : MNG07025 Opgepast! Voor deze sele(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's : geen specifieke diplomavereisten. 2. No(...) type document prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007200713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007012103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007 is de heer Van Lancker, Hugo, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Oudenaarde, ter vervanging van de heer De W type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007012104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007 is Mevr. De Bosscher, Nathalie, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Bergen, ter vervanging van de heer Lallemand, Raph type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007022237 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Beheerscomité. - Eervol ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 februari 2007 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit haar mandaa - wordt Mevr. Ancaer, Nelly, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, in d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007022243 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 februari 2007, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad : 1° als vertegenwoordigsters (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007009234 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt : 1, vanaf 1 september 2007; - griffier bij de politierechtbank te Brussel : 1 ; - adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel (...) - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007009243 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Bergen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2007, dient al type vacante bettreking prom. -- pub. 08/03/2007 numac 2007012101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Turnhout, ter vervanging van de heer Jan Vochten De betrokken orga De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^