Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/02/2007 numac 2007003063 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van een bedrijfstak tussen een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging en een kredietinstelling Overeenkomstig de artikelen 164 van de wet van 20 juli 2004 en 30 van de wet van 22 maart 1993, hee(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2006 pub. 08/02/2007 numac 2006000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 07/12/2006 pub. 08/02/2007 numac 2006000993 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 5 juli 2006 betreffende de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 type koninklijk besluit prom. 07/12/2006 pub. 08/02/2007 numac 2006000995 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 juni 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 07/12/2006 pub. 08/02/2007 numac 2006000994 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 08/02/2007 numac 2006001005 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 maart 2006 tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 08/02/2007 numac 2006001010 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 oktober 2006 tot vaststelling van de voorwaarden betreffende de bedrijfsgeassisteerde keuring in pluimveeslachthuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2007 numac 2006012620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 december 2006 wordt aan de heer Juzenka, Philippe, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van L type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 08/02/2007 numac 2006203525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 08/02/2007 numac 2006204241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, gericht op de verlaging van de werkdruk in de beschutte werkplaatsen, in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2007 numac 2007000112 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 22 januari 2007 wordt de aanwijzing van de heer Vandenbosch, Jacques, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Pe type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 08/02/2007 numac 2006203428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 houdende het reglement op de arbeidsduur van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 08/02/2007 numac 2006203985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van het brugpensioen voor het personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 08/02/2007 numac 2006204055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté" en vaststelling van zijn statuten" type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 08/02/2007 numac 2006204155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, gericht op het herstellen van de loonspanning tussen bepaalde categorieën van werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen, afgesloten in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector, bedoeld om bestaande anomalieën weg te werken type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 08/02/2007 numac 2006204154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, gericht op de financiering van het fonds voor bestaanszekerheid met het oog op de organisatie van economische, sociale en technische vorming, de toekenning van een jaarlijkse syndicale toelage en de toekenning van aanvullende vergoedingen en voordelen allerhande, afgesloten in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector, bedoeld om bestaande anomalieën weg te werken type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2007 numac 2007009160 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 februari 2007, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is de heer Hombroise, Ch., aangewezen tot de functies van eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik, voor - is de heer Rans, P., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, aangewezen (...) type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 08/02/2007 numac 2006204239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de gevolgen van de toepassing van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen in de beschutte werkplaatsen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 1 januari 1999 (1) type koninklijk besluit prom. 21/01/2007 pub. 08/02/2007 numac 2007011045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2007 numac 2007012018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 januari 2007 wordt aan de heer Poncelet, Léopold, op het einde van de maand december 2006, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het amb type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2007 numac 2007012059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 januari 2007 wordt aan Mevr. Uyttersprot, Ilse, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Den type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2007 numac 2007012057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 januari 2007 wordt aan de heer Coopman, Luc, op zijn verzoek, ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Gent. type koninklijk besluit prom. 25/01/2007 pub. 08/02/2007 numac 2007022096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit type koninklijk besluit prom. 21/01/2007 pub. 08/02/2007 numac 2007022137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit met toepassing van artikel 12, § 3 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 08/02/2007 numac 2007200005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de beroepsopleidingen van werkgevers en vakbonden type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 08/02/2007 numac 2007200013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 08/02/2007 numac 2007200028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vorming

arrest

type arrest prom. 23/01/2007 pub. 08/02/2007 numac 2007003062 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging

decreet

type decreet prom. 18/01/2007 pub. 08/02/2007 numac 2007200384 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 08/02/2007 numac 2007009162 bron rechterlijke macht Strafuitvoeringsrechtbank Rechtsgebied hof van beroep Luik Bij beschikking van 1 februari 2007 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik is Mevr. Wauthier, L., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 08/02/2007 numac 2007009161 bron rechterlijke macht Strafuitvoeringsrechtbank Rechtsgebied hof van beroep Brussel. - Franstalige kamer Bij beschikking van 30 januari 2007 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, is Mevr. Toledo, E., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied v

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 08/02/2007 numac 2007035104 bron vlaamse overheid Besluit houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 08/02/2007 numac 2007035128 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 08/02/2007 numac 2007035136 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een tweede herverdeling van kredieten voor projecten inzake rationeel energieverbruik in scholen, centra en instellingen hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 08/02/2007 numac 2007035143 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een experimenteel curriculum in een aantal instellingen voor voltijds secundair onderwijs in Ronse type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 08/02/2007 numac 2007035138 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/01/2007 pub. 08/02/2007 numac 2007200392 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van hoofdstuk Iquinquies van titel I van boek IV van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/02/2007 numac 2007012063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Koningsstraat 180, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de K 1) Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer (nr. 140), vastgesteld bij konin(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2007 numac 2007012055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 januari 2007 is de heer Buysse, Bart, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van Mevr. Reybroeck, Lucrèce, wier

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/02/2007 numac 2006012627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Léopold Poncelet De betrokken organisati De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/02/2007 numac 2007012056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer Luc Coopman De betrokken organisaties worde De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/02/2007 numac 2007012058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde ter vervanging van Mevr. Ilse Uyttersprot De betrokken organisa De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 08/02/2007 numac 2007003060 bron federale overheidsdienst financien Documentatie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen. - Jaar 2007 De hierna opgesomde publicaties kunnen bekomen worden, hetzij rechtstreeks op het verkoopkantoor van de administratie van de patrimoniumdocumentatie, North Galaxy, Ko Het verkoopkantoor is toegankelijk voor het publiek van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 11 u. 45 (...) type document prom. 24/01/2007 pub. 08/02/2007 numac 2007022146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2007-2008
^