Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 december 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003589 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de investeringsaftrek ten gunste van de horecasector type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006003596 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Chapelle-lez-Herl(...) Straat « du Nord » en straat « Trompette », twee gronden voor een oppervlakte volgens het meten van(...) type wet prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006010027 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 november 2006 is machtiging verleend aan : de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, handelend in eigen naam en als **** de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en ****. ****, ****, geboren te (...) type wet prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006001033 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006001035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006002159 bron regie der gebouwen Onteigening Bij koninklijk besluit van 26 september 2000 is voorgeschreven dat de bepalingen van de wetten van 17 april 1835, van 27 mei 1870 en van 31 mei 1923, gewijzigd bij de domaniale wet van 2 juli 1969 en de wet van 6 juli 1989 inzake ont Het plan nr. 31.0200$/U.30.37012 is ter inzage bij de Regie der Gebouwen, Algemene Raad Vlaanderen (...) type koninklijk besluit prom. 18/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003586 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing en tot invoering van de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006010042 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 november 2006 is aan Mevr. Vermeersch, S., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Nijvel. Dit besluit heeft uitwerking met ingang Bij koninklijk besluit van 7 december 2006 is aan de heer De Koker, P., op zijn verzoek, ontsla(...) type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Bloemenbinderij type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Beenhouwerij, spekslagerij, kleinhandel in wild en gevogelte type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Beenhouwerij, spekslagerij, detailhandel in wild en gevogelte type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Architect, Burgerlijk Ingenieur-Architect type koninklijk besluit prom. 15/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor openbare uitlening type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot inlassing van een artikel 271bis in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 274 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011564 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011566 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de marine gasolie type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011565 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het sluiten van de collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011579 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de controle op de Compensatiekas Natuurrampen type koninklijk besluit prom. 20/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006012546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen van het Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 11/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006014282 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de verplichting voor luchtvervoerders om passagiersgegevens door te geven type koninklijk besluit prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006021353 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2005 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006022958 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 2004 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006022957 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 23/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023292 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen belast met de controle op de naleving van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 23/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023291 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023290 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 september 2002 betreffende het gebruik van bepaalde epoxyderivaten in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen type koninklijk besluit prom. 12/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit van 30 mei 2002 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 15/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023376 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006010038 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende het ontslag van de voorzitter van de Commissie van Toezicht te Vorst en de benoeming van de nieuwe voorzitter type ministerieel besluit prom. 16/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006010037 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag van leden van de Commissie van Toezicht te Turnhout en Merksplas type ministerieel besluit prom. 28/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006010039 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag van leden van de Commissie van Toezicht te Lantin type ministerieel besluit prom. 04/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van het proces-verbaal van het controlebezoek van huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallaties, genomen in uitvoering van artikel 273 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij bedoeld Algemeen Reglement bindend wordt verklaard voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006014288 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Plaatsvervanging in de functie van Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart Bij ministerieel besluit van 13 december 2006 werd de heer M. Damar, Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Ve type ministerieel besluit prom. 30/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanwijzing in de Belgische Transplantatieraad van de geneesheer, ambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023382 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas « Steunt Elkander, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen » belast met het uitvoerbaar verklaren van de kohieren type ministerieel besluit prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006204148 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van de methode voor de bepaling van de primaire energiebronnen die gebruikt worden om elektriciteit te produceren

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006009999 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 164.258 van 30 oktober 2006 van de Raad van State wordt vernietigd het ministerieel besluit van 18 september 2002 tot vaststelling van het normaal bedrag van de honoraria van de personen opgeroepen i

arrest

type arrest prom. 12/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006037030 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur en de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat houdende wijziging van de bijlage bij het Besluit loodsgelden en loodsvergoedingen Scheldereglement

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006011569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom , ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006012618 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 5 december 2006 werd de heer Walter Arts, ereraadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Antwerpen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf 1 januari 2007, het a

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006031612 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop op het grondgebied van de gemeente Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006031624 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan 2007-2011 van de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2007-2011 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006031625 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan van de NV Elia System Operator, beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit, voor de periode 2007-2014 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006031623 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan van de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2007-2011

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006036275 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanduiding van de begrenzing van de afgesloten watervoerende lagen en heffingsgebieden ter uitvoering van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006036933 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging, vanaf het schooljaar 2005-2006, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006037005 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006022889 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen voor humaan gebruik waarvan het wettelijke regime voor de aflevering gewijzigd werd in toePASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 JULI 1969 BETREFFENDE DE REGISTRATIE VAN GENEESMIDDELEN Tussen 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006022891 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik geregistreerd tussen 1 juni 2003 en 30 juni 2003 (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006022890 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen geregistreerd tussen 1 juni 2003 en 30 juni 2003 (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006003594 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Mededeling aan personen die goederen aangeven inzake douane en accijnzen in België Ten behoeve van personen die in België goederen inzake douane en accijnzen aangeven wordt volgende mededeling verricht.

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006007337 bron ministerie van landsverdediging type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006007338 bron ministerie van landsverdediging

erratum

type erratum prom. 31/10/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011562 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het indienen van de klachten en verzoeken bedoeld bij artikel 44, § 1, 2° en 3°, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006012609 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Luik Op 7 december 2006 werd de heer Denis, René, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Luik, door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen to

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006015172 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 4 december 2006 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort gans België.

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006015173 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 12 december 2006 hebben H.E. de Heer Luis Sica Bergara, de Heer Constantinos Eliades, de Heer Jorgen Molde en de Heer Azusa Hayashi de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te ove H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006010034 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 is Mevr. Caroline Criel, stagedoend directeur bij het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, i Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 is Mevr. Ann De Meyer, stagedoend directeur bij het (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006023245 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 november 2006 wordt de heer Monet, Francis, met ingang van 1 september 2006, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché bij de Federale Overheidsdienst

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006001034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Adviesraad van burgemeesters Oproep tot kandidaten Artikel 8 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, heeft een Adviesraad van burgemeesters opgericht. Deze is belast Het koninklijk besluit van 6 april 2000 betreffende de Adviesraad van burgemeesters bepaalt de same(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006007335 bron ministerie van landsverdediging Samenstelling van een **** voor de werving van **** inspecteurs Functiebeschrijving : inspecteur - **** **** voor de werving van mannelijke en vrouwelijke **** inspecteurs wordt samengesteld voor het Minis(...) **** **** blijft 3 jaar geldig. Momenteel zijn er te **** bij **** **** **** ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006007336 bron ministerie van landsverdediging type vacante bettreking prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006010041 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen -hoofdgriffier : - van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant : 1, vanaf 1 september 2007; - van de politierechtbank te Turnhout : 1, vanaf 2 september 2007; - adjunct-griffier : - bij h - bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : 1; - bij de rechtbank van koophandel te (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006007345 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren kapelmeesters in 2007 1. In 2007 wordt een **** van de bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren kapelmeesters, die houder zijn van, hetzij een master in **** 2. **** ****. **** **** moeten ingediend worden bij een ****. ****(...)

document

type document prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006010000 bron federale overheidsdienst justitie Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2007 Art.6. (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006018198 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Hoeselt. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Joeri Jackers. In zake : Gemeenteraadsverkiezingen te Hoeselt. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat te Ho (Artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 juli 1956, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van (...) type document prom. -- pub. 22/12/2006 numac 2006031628 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van een parochie van de protestantse eredienst Bij besluit van 4 oktober 2005 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt erkend de protestantse erediensten genaamd Elim gevestigd in de stad Brussel. (...)
^