Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 oktober 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/10/2006 numac 2006023070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Besluit van het Beheerscomité van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeits Het Beheerscomité : Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellinge(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 30/10/2006 numac 2006054428 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Ghysbrecht, Gaston De heer Ghysbrecht, Gaston Jean Romain, geboren te Sint-Gillis op 13 Alvorens te beslissen over de vraag van de gewestelijke directeur der registratie te Aarlen, namens(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2006 numac 2006000854 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 12 oktober 2006 wordt de aanwijzing van de heer Gerarts, Godfried, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Dilsen-Stokkem met ingan(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2006 numac 2006000855 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 12 oktober 2006 wordt de aanwijzing van de heer Pacolet, Roland, tot korpschef van de lokale politiezone Diest , met ingang van 27 no(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2006 numac 2006000856 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 12 oktober 2006 wordt de aanwijzing van de heer Luypaert, Geert, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Heusden-Zolder met ingang van 17 dec type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2006 numac 2006009871 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2006 wordt de heer Alain Winants, geboren te Tongeren op 5 augustus 1952, aangewezen in de hoedanigheid van administrateur-generaal bij de Veiligheid van de Staat voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2006 numac 2006011426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Professionele en interprofessionele organisaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2006 numac 2006011425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Professionele en interprofessionele organisaties type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006023068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, UZL, voor het opmaken en het bijhouden, in 2006, van het Nationaal Register voor Anthropogenetica type koninklijk besluit prom. 16/10/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006023073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2006 numac 2006202643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006202825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het nationaal akkoord 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006202882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot verlenging van het nationaal akkoord 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006202892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het nationaal akkoord 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006203086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006003494 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 02/10/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006011442 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 33 houdende registratie van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 27/09/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006036593 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de Women's Tennis Association en van een controlelaboratorium in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006202836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid vallen van het Paritair comité voor het vervoer en behoren tot de subsector van het goederenvervoer te land voor rekening van derden of tot de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/10/2006 numac 2006203491 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 26 september 2006 wordt de heer Thierry Hastray vanaf 26 september 2006 voor een periode van twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening baanzoeken wat betreft de volgende c Deze erkenning heeft het nummer W.RE.374. Bij ministerieel besluit van 26 september 2006 wo(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 30/10/2006 numac 2006203435 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 150/2006 van 11 oktober 2006 Rolnummer 3817 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 58, 65, 67, 68 en 69 van de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 30/10/2006 numac 2006203523 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 158/2006 van 18 oktober 2006 Rolnummer 4033 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van Het Arbitragehof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter A. Artsen de rechters-verslaggever(...) type arrest prom. -- pub. 30/10/2006 numac 2006203569 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 140/2006 van 14 september 2006 Rolnummer 3855 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2253 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. Het Arbitragehof, sameng wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006027154 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999 betreffende de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006027158 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode wat betreft de ambtenaren-generaal. - Addendum

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006036774 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van aanvullende beoordelingscriteria ter uitvoering van artikel 8, § 2, van het kunstendecreet van 2 april 2004 voor tweejarige of vierjarige financieringsbudgetten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006203477 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de deelname aan en het afleggen van de externe evaluatie, die niet bekrachtigd wordt met een getuigschrift, van de verworven kennis van leerlingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 30/10/2006 numac 2006203478 bron ministerie van de franse gemeenschap Adviescommissie. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006, in artikel 1, 3° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 september 2005 houdende benoeming van de leden van de Advi

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/10/2006 numac 2006000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2006 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

document

type document prom. -- pub. 30/10/2006 numac 2006009854 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Luik De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 6 oktober 2006, heeft Mevr. Despiegeleer, M.-Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/10/2006 numac 2006203479 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 januari 2005 en onder voorbehoud dat de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 april 1969 tot vaststelling van de lichamelijke geschiktheid vereist van Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 januari 2005 en onder voorbehoud d(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/10/2006 numac 2006012500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van administratief agent bij de griffie van het arbeidshof te Antwerpen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst van de i(...) Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkend examen (...)
^