Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 oktober 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006003488 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstigde wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 10 oktober 2006, wordt ingeschreve type wet prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006041310 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand oktober 2006 is sa Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3,572 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 3(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006009820 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde gegeven op 8 september 2006, is ten verzoeke van de heer Michielsens, André, wonende te 3600 Genk, Ruisstraat 41; Mevr. Michielsens, Josée Franci(...) type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006009819 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren gegeven op 6 september 2006 is ten verzoeke van Mevr. O

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006000785 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige regenval die heeft plaatsgevonden op 6 juli 2006 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006000786 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 5 mei 2006 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincie Waals-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 5 maart 2006, wordt, met ingang van 1 januari 2007, Mevr. Toussaint, Anne-Marie, Attaché bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund haar pensioenaansprake type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006000787 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juli 2005 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 3 en 4 juli 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Henegouwen, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006002128 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2006, wordt de heer Ben Smeets, adviseur van het Openbaar Ambt bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie - klasse A3, door verhoging in de klasse tot de k Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006002129 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006, wordt de heer Peter Bastiaens, attaché - klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personee Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006, wordt Mevr. Tania Dekens, attaché - klasse A1, doo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006007269 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van **** naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6159 van 15 september 2006, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de **** **** op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006007274 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 6165 van 15 september 2006 wordt luitenant beroepsofficier ****. ****, op 1 oktober 2006 ten definitieve titel op **** gesteld. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006007275 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 6170 van 15 september 2006, wordt luitenant ****. ****, op 31 juli 2006 aangewezen voor het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006007276 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddenschalen voor sommige graden van het burgerlijk onderwijzend personeel van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 04/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006007285 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever type koninklijk besluit prom. 04/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006007286 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de professionele heroriëntering van de militairen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006009842 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 1 september 2006 worden bevorderd door verhoging in weddenschaal tot de graad van adviseur 13 A bij de Centrale Diensten : in het Franse taalkader : - met ingang De heer Eric BRASSEUR, adjunct-adviseur 10 C; Mevr. Isabelle DEBRUYNE, adjunct-adviseur 10 C; type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006009841 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Personeel. - Bevorderingen Bij ministeriële besluiten van 19 juli 2006 worden bevorderd door verhoging in weddenschaal tot de graad van adjunct-adviseur 10 C bij de Centrale Diensten : in het Franse taalkader : - met i Mevr. Monique Beuken, adjunct-adviseur 10 B; De heer Hervé Briet, adjunct-adviseur 10 B; (...) type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006011397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet met het oog op het invoeren van een maximale nulstellingstermijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006011451 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2006, wordt de beslissing van de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van Henegouwen van 6 juli 2006 waarbij aan de NV Elia, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, ee type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006023054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 06/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006023084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden betreffende de bedrijfsgeassisteerde keuring in pluimveeslachthuizen type koninklijk besluit prom. 13/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006023087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006036596 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Plantentuin van België Wetenschappelijk personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 wordt de heer Fraiture, André, attaché, met ingang van 1 augustus 2004, in het Frans taalkader, bevordert tot werkleider e type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006036597 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Plantentuin van België Wetenschappelijk personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 wordt Mevr. De Block, Petra, eerstaanwezend assistent, met ingang van 1 mei 2006, in het Nederlands taalkader bevordert to type koninklijk besluit prom. 13/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006203328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 2004 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006203327 bron federale overheidsdienst sociale zkerheid, federale overheidsdienst personeel en organisatie federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 26, 27, eerste lid, 2°, 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 40bis, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot delegatie van de bevoegdheid een verzoek tot inzage of een afschrift van een bestuursdocument dat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken onder zich heeft, af te wijzen type ministerieel besluit prom. 14/09/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006011422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel beluit tot bepaling van de modellen van vragenlijsten voor de verzameling van gegevens met betrekking tot de petroleumbalans type ministerieel besluit prom. 19/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006023085 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006023086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 29/09/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006036694 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het financieringsprogramma voor jongerenstages bij internationale organisaties type ministerieel besluit prom. 05/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006036698 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op zwarte koolvis in de i.c.e.s.-gebieden II, III, IV

decreet

type decreet prom. 07/07/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006036311 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Servië en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Belgrado op 4 maart 2004 type decreet prom. 07/07/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006036313 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Sirte op 15 februari 2004 type decreet prom. 07/07/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006036316 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de republiek Guatemala inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 14 april 2005

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006031484 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2003 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingsresiduen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/06/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006031520 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 128 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 betreffende de loopbaan van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006031526 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de varenbeuk gelegen Geraniumlaan 21, te Sint-Pieters-Woluwe(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006031524 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoeming bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 september 2006, wordt mevrouw Caroline Vinckenbosch in vast verband benoemd, in de hoedanigh

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006036405 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de incorporatie van sommige bijwedden en vergoedingen in de salarisschalen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006036518 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overschrijving van kredieten tussen basisallocaties ter uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006036517 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van kredieten tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006036693 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financieringsprogramma voor jongerenstages bij internationale organisaties

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006203445 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende tijdelijke afwijking van de vierdagenweekregeling

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006203472 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratief deskundigen « Betalingsgeschillen i.v.m. openbare aanbestedingen » (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (AFG06006) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aan(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006203473 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch deskundigen-documentatiebeheerders (niveau B) voor Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (AFG06027) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aang(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006203474 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijke attachés - algemeen (niveau A) voor het Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANG06837) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006203475 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijke attachés - specifiek (niveau A) voor het Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANG06838) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd,(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006042010 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006002126 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 2 oktober 2006, wordt de heer John De Baerdemaeker, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Brusselse Buitendiensten 2 - Jourdanstraat van de Regie der Gebouwen te brussel, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006002127 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2006, wordt de heer Alexandre Devouge, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006002130 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 september 2006 wordt Mevr. Ilse Vanhoutteghem, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2006 wordt de heer Benedikt Verhaeghe, tot rijksambtenaar (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006007271 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - **** Bij koninklijk besluit ****. 6161 van 15 september 2006, worden kapitein-commandant ****.-****. **** en kapitein van het vliegwezen ****. **** benoemd in het ambt van ordonnansofficier van de Koning type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006007273 bron ministerie van landsverdediging Vaderlandslievende Verenigingen Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 6164 van 15 september 2006, wordt de heer G. Lippens, benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold, voor « Zijn toewijding en zi Hij zal van heden af rang in de Orde innemen als houder van deze nieuwe onderscheiding. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006007270 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** personeel Benoemingen. - **** Bij koninklijk besluit ****. 6160 van 15 september 2006 : **** benoemd in het ambt van militair **** bij de directie van de militaire en sportieve vorming van de **** **** 20 april 2006, kapitein ****. ****. Op 15 maart 2006, luitenant ****. ****. Op 12 juni 20(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006012473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 september 2006, is de heer Millet, Luc, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van Mevr. Momigny, Anett type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006036598 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Plantentuin van België Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 wordt aan de heer Ertz, Damien, met ingang van 16 april 2006, een tweede verlenging voor een mandaat van twee jaar, in het F type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006036599 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Plantentuin van België Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 wordt de heer Speliers, Wim, met ingang van 1 juni 2006, in het Nederlands taalkader, benoemd tot attaché bij de Nationale Plantentuin (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006009836 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 ; - Kalmthout : 1 (in associatie); - Duffel : 1 (vanaf 26 februari 2007). Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het (...) - Herselt : 1; - Tongeren : 1 (in associatie); - Brussel : 1. In toepassing van artikel 4(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006009839 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 1; - te Brussel : 3. - te Nijvel : 1; - te Luik : 1; (vanaf 18 november 2006) (...) Elke kandidatuur voor een benoeming in de rechterlijke orde moet, op straffe van verval, bij een te(...)

document

type document prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006000806 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Bezwaar Een bezwaar is ingediend bij het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de heer Guy Van Ackere, met als raadsmannen Mrs. Arnaud Jansen en Indiravus Akcay, advocaten bij Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift bij het gemeentesecretariaat van Vorst. (Artike(...) type document prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006000808 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Rechtscollege Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Bezwaar Een bezwaar is ingediend bij het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de heer Kommer Kleijn op basis van artikel 74, § 1, van het Brussels Gemeent Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift bij het gemeentesecretariaat van Elsene. (Artik(...) type document prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006000820 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Rechtscollege Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Bezwaar Een bezwaar is ingediend bij het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de heer François Jacob, met als raadsmannen Mrs. Arnaud Jansen, François De Grave Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift bij het gemeentesecretariaat van Vorst. (Artike(...) type document prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006000819 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Rechtscollege Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Bezwaar Een bezwaar is ingediend bij het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door Mevr. Viviane Cocagne, met als raadsmannen Mr. Arnaud Jansen, François De Grave e Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift bij het gemeentesecretariaat van Vorst. (Artike(...) type document prom. -- pub. 20/10/2006 numac 2006000821 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Rechtscollege Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Bezwaar Een bezwaar is ingediend bij het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de heer Rachid Amraoui, met als raadsmannen Mrs. Arnaud Jansen, François De Grave Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift bij het gemeentesecretariaat van Vorst. (Artike(...)
^