Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 oktober 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006003470 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 De Belgische Staat, het Ministerie van Defensie is voornemens uit te hand te verkopen(...) Gemeente Bastenaken (1e afdeling) Een militair gebouw (oude officierenmess), Stationsstraat 11, (...) type wet prom. 04/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006023010 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet van 2 juni 2006 tot wijziging van artikel 1, 3°, tweede lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006000775 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 1 september 2006 wordt de heer Pierre Vermeulen als rijksambtenaar overgeplaatst in de hoedanigheid van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Fransta Brussel, 4 oktober 2006. type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006003480 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal management- en staffuncties bij de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006009826 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 oktober 2006 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, de heer Milh, G., beambte bij de griffie van deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking o - adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Leuven, Mevr. Vanhacht, K., opsteller bij de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006009827 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2006 is aan de heer Johansen, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel. Bij koninklijk besluit van 4 o Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de af(...) type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006011440 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006012215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders-wegvervoer-ders type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006018126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006023007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 13, § 3 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006023033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 12.000 EUR aan de VZW « Natagora » type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006023058 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de erkenning van audiciens betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006201223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het brugpensioen en het aanvullend pensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006202639 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006202708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de regeling van de gedeeltelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006202769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de aanvullende sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006201103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, de bevordering van de werkgelegenheid, de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen en de vormingsinitiatieven ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006202812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, inzake de toekenning van een eindejaarspremie voor het omkaderingspersoneel in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006202813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, inzake de toekenning van een eindejaarspremie voor de doelgroepwerknemers in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006202814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, houdende de invoering van een premie voor het omkaderingspersoneel, in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit sector voor de periode 2006-2010, aldaar betiteld "verhoging van de eindejaarspremie"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/10/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006011392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor boekhoudkundige normen type ministerieel besluit prom. 26/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006011429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de centrale examencommissie voor schoonheidsspecialist type ministerieel besluit prom. 27/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006021114 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 1986 houdende oprichting en samenstelling van de basisoverlegcomités en van een tussenoverlegcomité in de wetenschappelijke instellingen van de Staat type ministerieel besluit prom. 29/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006023066 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot aanduiding van de personeelsleden belast met het toezicht op de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Voedselketen en de uitvoeringsbesluiten ervan type ministerieel besluit prom. 25/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006031498 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 februari 2004 betreffende de benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen type ministerieel besluit prom. 07/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006203314 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de aanvragen om vaststelling of aanpassing van de bedrijfstoeslagrechten in 2005 door het gebruik van de nationale reserve ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. 07/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006203316 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de herzieningsaanvragen voor herziening van de bedrijfstoeslagrechten die aan de landbouwers voorlopig genotificeerd zijn ter uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. 07/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006203315 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende toepassing van de randvoorwaarden voorzien bij artikel 27 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en betreffende de criteria en bedragen van boetes in geval van bepaalde onregelmatigheden vastgesteld op het gebied van voornoemde regelingen

arrest

type arrest prom. 18/05/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006031450 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 06/219 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2006. - Uittreksel type arrest prom. 15/06/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006031451 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 06/257 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2006. - Uittreksel type arrest prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006203191 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 148/2006 van 28 september 2006 Rolnummer 4039 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen L4112-22, L4125-2, § 7, L4134-1, § 2, L4142-26, § 4, en L4145-17 van het Wetboek van de plaatselij Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006009828 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Tongeren Bij beschikking van 20 april 2006 werd Mevr. Renard, M.-J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Tongeren aangewezen, vanaf 1 november 2006, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenstelling van de raad van beroep van het niet-universitaire hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006029135 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning en de financiering van schoolboeken, schoolsoftware en andere pedagogische hulpmiddelen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006031491 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 mei 2006 wordt Mevr. Marchal, Christiane, assistent bij de Dienst van Secretaris- generaal /VZW Sociale Dienst, gemachtigd aanspraak te maken op het rustpe(...) Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 mei 2006 wordt Mevr. Meeus, Colette(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006031503 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Brussels Hoofdstedelijk besluit van 10 juli 2003 tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 13/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006033091 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006036524 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006203203 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2003 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de raad van bestuur van het psychiatrisch ziekenhuis "Le Chêne aux Haies" type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006203204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2003 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de raad van bestuur van het psychiatrisch ziekenhuis "Les Marronniers" type besluit van de waalse regering prom. 05/10/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006203287 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Froidchapelle

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006031443 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de contractuele verbintenissen tussen aanbestedende overheden type omzendbrief prom. 10/10/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006031522 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de inzage en bekendmaking van de bezwaren bedoeld in artikel 74 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006009829 bron federale overheidsdienst justitie Bericht. - Examen met het oog op de werving van effectieve en plaatsvervangende assessoren in **** gespecialiseerd in penitentiaire zaken en van effectieve en plaatsvervangende assessoren gespecialiseerd in sociale reïntegratie. - In het Belgisch **** ****. 322 van 6 oktober 2006, ****. 53722, regel 24 van de ****(...) type bericht prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006011443 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Specifieke beperkende maatregelen tegen Libanon. - Bericht van verbod. - Verordening nr. 1412/2006 van de Raad van 25 september 2006 Het is voor een Belg of een houder van om het even welke nationaliteit, handelend vanuit het nationaal gron(...) Artikel 2, alinea c, van de Verordening (EG) nr. 1412/2006, verbiedt een Belg of een houder van om (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006203354 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige psychologen (niveau A), voor het Ministerie van Defensie (AFG06016) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaren geldig blijft. Indien er voor de toekenning va(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006203356 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige doctors in de geneeskunde - adviseurs - diensthoofd medische kwalificatie (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG06022) Na deze selectie wordt een li(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

erratum

type erratum prom. 18/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006002123 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten. - Erratum type erratum prom. 07/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006036652 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVI. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006009794 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 2006 wordt de heer Jacques Robert, met ingang van 1 februari 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. De Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006009796 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 2006 wordt Mevr. Caroline Famerée, met ingang van 1 januari 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. De v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006009821 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 maart 2006 wordt Mevr. Anja Billooye, met ingang van 1 januari 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. Overeen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006009822 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 wordt de heer Steven Van De Steene, met ingang van 1 juli 2005, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006009825 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Leuven : 1, vanaf 1 julli 2007; - Aarlen : 1; bij het vredegerecht van het kanton Etterbeek : 1, vanaf 1 januari 2007 ; - adju(...) - opsteller bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt : 1; - beambte bij de grif(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/10/2006 numac 2006018124 bron nationale kamer van notarissen Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van plaatsvervangend lid-notaris van de Nederlandstalige Benoemingscommissie voor het Notariaat De Nationale Kamer van notarissen zal, overeenkomstig artikel 38 van de wet van 2(...) Samenstelling van de benoemingscommissie De Nederlandstalige benoemingscommissie bestaat uit ach(...)
^