Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 oktober 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006009754 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 24 september 2006, is machtiging verleend aan de **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****, **** Bij koninklijk besluit van 24 september 2006, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006009761 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 september 2006, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om Bij koninklijk besluit van 24 september 2006, is machtiging verleend aan de genaamde ****(...) type wet prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006009775 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 24 september 2006, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoud Bij koninklijk besluit van 26 september 2006, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006040207 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 juli 2006 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 24 september 2006 wordt de aanwijzing van de heer Crispel, Mark, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Sint-Pieters-Leeuw met ingang van 1 type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006000762 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 24 september 2006 wordt de aanwijzing van de heer Boudin, Jean-Marie, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Kruibeke/Temse met ingang van 1 type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006000763 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 24 september 2006 wordt de aanwijzing van de heer Wandelseck, Cris, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Herselt/Hulshout/Westerlo met ing type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 24 september 2006 wordt de aanwijzing van de heer Mol, Roger, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Balen - Dessel - Mol met ingang van 1 ja type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006000764 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 24 september 2006 wordt de aanwijzing van de heer Van Thienen, Jean-Pierre, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Zaventem met ingang van 1 type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006003456 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen en hoofdcontroleur van de vastleggingen type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006003464 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006012127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers in geval van halvering van de arbeidsprestaties type koninklijk besluit prom. 05/07/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006012198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers in geval van halvering van de arbeidsprestaties type koninklijk besluit prom. 14/07/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006014196 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 37 op de spoorlijn 34 Hasselt-Luik machtigt mits het aanleggen van een fietspad naar de afgeschafte overweg nr. 38, op het grondgebied van de gemeente Hoeselt en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor benodigde percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006022859 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006022860 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006022876 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006022993 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006023009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006023008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2001 tot regeling van de vernietiging van de gegevensbanken van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de sociale gegevensbanken of de sociale gegevens van persoonlijke aard die erin worden bewaard, in uitvoering van artikel 29 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006201665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het havenbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006202473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het conventioneel brugpensioen in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006201757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vaststelling van de minimumleeftijd waarop de oudere werknemers een bijkomende uitkering kunnen genieten in geval van afdanking krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006202522 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de syndicale premie in de subsector van de afhandeling op de luchthavens type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006202617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tewerkstellingcel in de subsector van de afhandeling op de luchthavens type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006202616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de koopkracht en ploegenpremies in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006202621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de opleiding en vorming in de subsector van de afhandeling op de luchthavens type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006202619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de betaling van de eerste carenzdag in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006202623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de overgang naar het bediendestatuut in de subsector van de afhandeling op de luchthavens type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006202631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het tijdskrediet in de subsector van de afhandeling op de luchthavens type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006202635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het tijdskrediet in de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006202652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de permanente vorming in de subsector voor verhuisondernemingen meubelbewaring en hun aanverwante activi-teiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006202642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de werkgeversbijdrage voor de financiering van maatregelen ter bevordering van de vorming en tewerkstelling van risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006009808 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2006 is het verzoek tot associatie van de heer Vanhalewyn, Ph., notaris ter standplaats Kraainem, en van de heer Vanhalewyn, Q., kandidaat-notaris, om de associatie « Vanhalew De heer Vanhalewyn, Q., wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Kraainem. Het (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006023003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Commissie voor sociaal hulpbetoon aan de personen met een handicap Ontslag en aanwijzing van een secretaris Bij ministerieel besluit van 18 september 2006, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking, wordt aan Mevr. Keukeleire, adm Bij hetzelfde besluit wordt de heer Draguet, Chr., administratief assistent, aangewezen als secreta(...) type ministerieel besluit prom. 25/09/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006023018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de ambtenaar aangesteld door de Minister van Volksgezondheid in de Commissie Sociale Maribel type ministerieel besluit prom. 25/09/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de ambtenaar aangesteld door de Minister van Sociale Zaken in de Commissie Sociale Maribel

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006203174 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 134/2006 van 29 augustus 2006 Rolnummer 4034 In zake : de vordering tot schorsing van het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 juni 2006 « tot regeling van het aantal studenten in sommige cursussen van de eer Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

decreet

type decreet prom. 19/07/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006027137 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006009806 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Namen Bij beschikking van 26 september 2006 werd de heer Delanghe, L., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Namen aangewezen, vanaf 1 oktober 2006, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handels

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006203266 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van een openbare huisvestingsmaatschappij type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006203265 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de in artikel 148bis van de Waalse Huisvestingscode bedoelde ethische en deontologische code in de openbare huisvestingsmaatschappijen

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006031494 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief van 28 september 2006. - Validatie van de verkiezingen en installatie van de gemeenteraadsleden Verkiezing van de schepenen en benoemingsprocedure voor de burgemeesters Aan Mevr. de Gouverneur van het administratief arrondissement Aan de heer Voorzitter van het Rechtscollege, Aan de dames en heren Burgemeesters en Schepenen.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006000624 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verl type vergunning prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006000626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verl

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006009810 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 322 van 6 oktober 2006, bl. 53674, bericht nr. 2006/09781, moet de zesde alinea vervangen worden door : « - is het verzoek tot associatie van de heer Duerinck, A., not type erratum prom. 30/06/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006027144 bron ministerie van het waalse gewest Voorlopige administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit. - Bedrag van het kijk- en luistergeld dat geïnd dient te worden voor de periodes die in de loop van het jaar 2007 beginnen. - Bericht. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006012475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 wordt Mevr. Elke De Vits, met ingang van 1 februari 2006, tot rijksambtenaar benoemd als attaché in de vakklasse A1-Tewerkstelling, met ranginneming op 1 feb(...) Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 wordt de heer Christian Halsberghe, met ingang van 1 maar(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006012478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 september 2006 is de heer Tierens, Peter, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Van Thie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006009807 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/10/2006 numac 2006031485 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Vacantverklaring van twee betrekkingen : I) een betrekking van directeur-generaal voor de algemene directie van de Stadsvernieuwing van de GOMB II) een betrekking van directeur-generaal (rang A5) voor de algemene directie van de Economisc(...) I) een betrekking van directeur-generaal (rang A5) voor de algemene directie van de Stadsvernieuwin(...)
^