Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 oktober 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/10/2006 numac 2006009723 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 1 september 2006, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 1 september 2006, is machtiging verleend aan de genaamde ****-****(...) type wet prom. -- pub. 04/10/2006 numac 2006009760 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 In de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werden aangewezen, overeenkomstig de artikelen 4 en Rechtsgebied van het hof van beroep te Luik Plaatsvervangende leden openbaar ministerie : De (...) type wet prom. 20/07/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006011411 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, en van de Bijlage, opgemaakt te Parijs op 18 november 1974

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006000589 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2004 houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 26 april 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en van het ministerieel besluit van 19 juni 2006 tot wijziging van hetzelfde besluit type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006000591 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 mei 2006 houdende diverse bepalingen betreffende de werking van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006000588 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006000594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006000592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006000593 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot de effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006000597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 18 mei 2006 tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod op submunitie type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk met betrekking tot de Codex over het welzijn op het werk en van reglementaire bepalingen tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006003404 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Super 13", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2006 numac 2006009762 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Beheerscommissie. - Wijziging van zijn samenstelling Artikel 2, 2e, van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 wordt, bij koninklijk besluit van 24 september 2006, vervangen als volgt type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2006 numac 2006009764 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 september 2006 is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Mechelen van de heer Keulemans, P., wonende te Sint-Katelijne-Waver, vernieuwd voor een ter Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2006 numac 2006009763 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Bevordering tot werkleider Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 wordt de heer De Boeck, Geert, bevorderd tot werkleider in het Nederlandse taalkader van het Nationaal In(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006012200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot toekenning van een sociaal voordeel door het « Fonds voor bestaanszekerheid voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid » ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2002 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2006 numac 2006021112 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006 wordt Jonkheer de Moreau de Gerbehaye, Claude, geboren op 28 augustus 1958, ontlast met ingang van 1 juni 2006 van de functie van Hoofd van de Afdeling Bij koninklijk besluit van 12 juni 2006 wordt Mevr. Jacquemin, Madeleine, geboren op 9 december(...) type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006022964 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 25/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006022979 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor het ziekenhuis « Jules Bordet Instituut » type koninklijk besluit prom. 25/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006022980 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor het ziekenhuis « Universitair Psychiatrisch Centrum Salve Mater » type koninklijk besluit prom. 25/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006022982 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor het ziekenhuis « Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola » type koninklijk besluit prom. 25/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006022981 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor het ziekenhuis « Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter » type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006022998 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2006 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006201615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006201762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1969 betreffende de koppeling van de lonen en uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006022972 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 18/09/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006022977 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2006 numac 2006203147 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 3 augustus 2006, dat in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad , wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur uit Grâce-Hollogne onder de handelsnaam BiopurR Deze erkenning heeft het nummer 2006/01/23/a. Bij ministerieel besluit van 3 augustus 2006, (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2006 numac 2006203148 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 4 augustus 2006 wordt de "SA Stratec" vanaf 4 augustus 2006 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 1. " 2. "Projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie"; 8. "Vergunningen v(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2006 numac 2006203146 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 14 juli 2006 wordt de heer Stéphane Dauvister, woonachtig rue Tiège 76, te 4845 Jalhay, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning wordt verleend voor een verlengbare periode van twee(...) Bij ministerieel besluit van 14 juli 2006 wordt de "SPRLu BMG Services", waarvan de m(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 04/10/2006 numac 2006203112 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 125/2006 van 28 juli 2006 Rolnummer 3781 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 42, § 1, tweede lid, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houden Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/04/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006031458 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2005/587bis van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de criteria en modaliteiten voor de toekenning van subsidies voor de aankoop of het optrekken van gebouwen bestemd voor het inrichten van crèches, oudercrèches, peutertuinen, gemeentelijke opvangvoorzieningen voor kinderen en gespecialiseerde opvangdiensten, en voor de uitbreiding, de verbouwing, de zware herstellingen, de uitrusting en de eerste meubilering van deze gebouwen

document

type document prom. -- pub. 04/10/2006 numac 2006012462 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Luik Op 15 september 2006 werd Mevr. Jacquemin, Lambertine, raadsheer in sociale zaken, als werknemer arbeider, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraa type document prom. -- pub. 04/10/2006 numac 2006012463 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Luik Op 15 september 2006 werd de heer Verwee, Michel, raadsheer in sociale zaken, als werknemer bediende, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2006 numac 2006015142 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 wordt Mevr. Hilde Aerts, stagedoend attaché, met ingang van 1 juni 2006, met ranginneming op 1 juni 2005, in het Nederlands taalkader van de Federale Overheidsdiens Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2006 numac 2006022969 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 wordt de heer De Decker, Eduard, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 augustus 2006, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar de Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen met ingan(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2006 numac 2006022970 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 wordt de heer Proot, Frédéric, met ingang van 1 maart 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Aan belanghebbende wordt de vrakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen met inga(...)
^