Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 september 2006

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006054413 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van Mevr. ****, **** Mevr. ****, ****, geboren te **** op 22 februari 191 Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006003403 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 100 years », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het B.O.I.C. type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van gouden herdenkingsmuntstukken van 12 1/2 euro ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de Belgische Koninklijke Dynastie in 2006 type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006009746 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 is aan Mevr. Happe, E., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 au Bij koninklijk besluit van 1 september 2006, is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank v(...) type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging en van de wet van 10 juni 2006 tot oprichting van een Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006009749 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie en tot uitvoering van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006011428 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2006 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006014217 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 1 op de spoorlijn 96/2 : Masnuy-Saint-Pierre - Lens machtigt mits omleiding van het verkeer langs bestaande wegenis type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006014218 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006014221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de vereffenaar van het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van Brussels International Airport Company type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022540 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022951 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022950 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022953 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de erkende ondernemingsloketten voor het beheer van de machtigingen van ambulante activiteiten en van de machtigingen van kermisactiviteiten type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022952 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een **** voor de uitoefening van een zelfstandige **** type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022989 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006023001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006023000 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 1991 betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006201766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de uitvoering van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen - Hoofdstuk III - Afdeling VI - Bepalingen betreffende het interprofessioneel akkoord 1999-2000 - Onderafdeling 1 - Inspanningen ten voordele van de werklozen type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006201773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1969 betreffende de koppeling van de lonen en uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006202207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de sociale vorming en de voorlichting van de werklieden en werksters die in de ondernemingen van de leerlooierij zijn tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006202489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen in de Franstalige en Duitstalige sector van de gezondheidsinrichtingen en -diensten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006202944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006202505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen in de Franstalige en Duitstalige sector opvang van kinderen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006202707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de aanvullende sociale toelage voor de werklieden en werksters van de ondernemingen van leerlooierij, zeemtouwerij en witlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006002115 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit inzake de samenstelling van de raadgevende commissie voor de gecertificeerde opleidingen van de niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 18/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006003450 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van gouden herdenkingsmuntstukken van 12 1/2 euro ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de Belgische Koninklijke Dynastie in 2006 type ministerieel besluit prom. 14/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006003455 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006009752 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 22 september 2006 is verlengd, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 oktober 2006, de duur van de stage van : - de heer Blockx, Fr., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arro - Mevr. Verbruggen, M., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Mechelen; - M(...) type ministerieel besluit prom. 03/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 32 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot bepaling van de gevallen die kunnen aanleiding geven tot een medische beslissing op stukken in het kader van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden type ministerieel besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot bepaling van de gevallen die kunnen aanleiding geven tot een medische beslissing op stukken in het kader van de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type ministerieel besluit prom. 26/07/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022790 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2006-2007 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type ministerieel besluit prom. 25/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006036568 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 januari 2006 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006203104 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 27 juli 2006 wordt de beslissing van 8 juni 2006 goedgekeurd, waarbij de gewone algemene vergadering van de CVBA "Intercommunale de Mouscron" Mevr. Hackx als bestuurder aanwijst ter v Bij ministerieel besluit van 27 juli 2006 wordt de beslissing van 29 juni 2006 goedgekeurd, waa(...)

arrest

type arrest prom. 19/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006003451 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging type arrest prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006203040 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 137/2006 van 14 september 2006 Rolnummer 3764 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 52, 54, 55, 87 en 138 van het programmadecreet van het Waalse Gewest van 3 februari 2005 betreffende de economisc Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006203041 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 139/2006 van 14 september 2006 Rolnummers 3784, 3812, 3813 en 3814 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezon Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

beschikking

type beschikking prom. 20/07/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006031477 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ter wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006203101 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de procedure voor de subsidiëring van de infrastructuren en uitrustingen van zieken- en rusthuizen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006009750 bron federale overheidsdienst justitie Ministeriële omzendbrief nr. 1/2006 betreffende de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006022959 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dienst « Contractueel Onderzoek », deelt mede dat zij een openbare oproep lanceert voor het indienen van toelageaanvragen inzake voedselveiligheid, sanitair Bij de RT-projecten wordt een « top-down » benadering gevolgd op basis van gerichte onderzoeksthema(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006012455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 15 september 2006 is het laboratorium Lisec VZW, Craenevenne 140, te 3600 Genk, erkend geworden voor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006041709 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 335e AANVULLING Bijwerking op 11 september 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006203130 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige architecten (niveau A) voor het RIZIV (AFG06018) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006203129 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Transition managers (niveau A) voor Fedict (AFG06017) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste pl(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006203132 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmanagers (niveau A) voor Fedict FOD Informatie- en Communicatietechnologie (ANG06830) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. In(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006203136 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen luchtvaart (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG06022) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de to(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006203134 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige justitieassistenten (niveau B) voor de FOD Justitie (ANG06832) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 150 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning va(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006203135 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige maatschappelijke assistenten (niveau B) voor het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen voor de FOD Justitie ( ANG06836) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 100 ges(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006203133 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige infrastructure service manager (niveau A) voor Fedict FOD Informatie- en Communicatietechnologie (ANG06831) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar ge(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006203137 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés burgerlijk ingenieur-inspecteur havenstaat (niveau A) bij het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer, FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG06025) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20(...) Naast deze lijst van de laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type lijst prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006203138 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepvaartinspecteurs (m/v) (niveau B) bij het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer, FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG06026) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangele(...) Naast deze lijst van de laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...)

erratum

type erratum prom. 22/08/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006003454 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan. - Errata type erratum prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006007268 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Nationaal Geografisch Instituut. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006040309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2006 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand september 2006, 104.96 punten bedraagt, te Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006042409 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand september 200 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type indexcijfers prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006043009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006203110 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige attachés P&O Monitoring Internationaal (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG06823). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor to(...) 1. DEVADDER, JOCHEN, 9000 GENT. 2. DESPRETS, FILIP, 1770 LIEDEKERKE. 3. DAUWE, ILSE, 9240 ZEL(...) type document prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006203109 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige attachés P&O Monitoring Internationaal (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (AFG06823). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelati(...) 1. STRAUWEN, ERIC, 7050 JURBISE. 2. MASQUELIER, AUDREY, 1050 IXELLES. 3. DOYEN, GEOFFREY, 469(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006009747 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier : - van de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen : 1, vanaf 7 april 2007 ; - van de rechtbank van koophandel te Brugge : 1, vanaf 1 maart 2007; - adjunct-griffier : - Mechelen : 1; - Turnhout : 1, vanaf 1 maart 20(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006009751 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetbo(...)

document

type document prom. -- pub. 29/09/2006 numac 2006018118 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde de tarieven voor de distributienetbeheerders voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna aangeduide periode 1 oktober 2006 - 31 december 200(...) SIMOGEL, IEH, INTERLUX, IDEG, INTERMOSANE, INTEREST, SEXILEC, GASELWEST, INTERGEM, IVERLEK, IVEKA, (...)
^