Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 september 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006003434 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit te hand te verkopen : Stad La Louvière (vro(...) Laan « Arthur Pouplier », ter plaatse genaamd « Champ du Bois des Vignes », een grond gekadastreerd(...) type wet prom. 19/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006009626 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 19/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006009625 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 19/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006009627 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006009695 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 is machtiging verleend aan : de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ***** beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006003433 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzonderheid inzake het pensioensparen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006003431 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006007240 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2005 betreffende het statuut van de militaire muzikanten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006007241 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het burgerpersoneel van de centrale diensten van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006007239 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 6113 van 7 augustus 2006 wordt aan de heer Christian Masson, leraar aan de Koninklijke Technische School, op 1 januari 2007 eervol ontslag uit zijn ambt verleend, me Bij koninklijk besluit nr. 6114 van 7 augustus 2006 wordt aan Mevr. Luitgarde Dekeyser, leraar (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006009713 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 september 2006 : - is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Thijs, E., griffier bij de rechtbank van koophandel te Tongeren, met ingang van 31 juli 2006 's avonds. Betrokkene mag haar - is op haar verzoek ontslag verleend aan Mevr. Renson, B., uit haar ambt van adjunct-griffier bij (...) type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006012247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006012389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006022842 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006201824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2002, houdende coördinatie van de beslissingen en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Fonds voor sociale vrede in de porseleinaarde- en zandgroeven in het zuiden van België" genoemd type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006201883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006201936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006201957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006201960 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006201980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006202000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006202137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in de Paritaire Subcomités voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen en voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1990 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006202227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, betreffende bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006202303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006003428 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2006 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 03/08/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006036372 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de erkenning van de fokkersvereniging « Het Belgisch Mérens Stamboek VZW - Le Studbook belge du Mérens ASBL » en tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen

arrest

type arrest prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006202913 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 107/2006 van 21 juni 2006 Rolnummer 3945 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Verviers. Het Arbitragehof, I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006202915 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 110/2006 van 28 juni 2006 Rolnummer 3782 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, gesteld door de Arbeidsrechtbank Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters R. Henn(...) type arrest prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006202914 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 108/2006 van 28 juni 2006 Rolnummer 3741 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 203, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. Het Arbitragehof, samengeste wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006202916 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 111/2006 van 28 juni 2006 Rolnummers 3788 en 3829 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 19 februari 1990, gesteld door het Hof van Beroe Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006202917 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 114/2006 van 28 juni 2006 Rolnummer 3970 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 28, § 5, tweede lid, en § 6, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement b Het Arbitragehof, beperkte kamer, samengesteld uit rechter M. Bossuyt, waarnemend voorzitter, en(...)

decreet

type decreet prom. 26/06/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006033077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale Commissie voor de rechten van het kind, ondertekend op 16 september 2005 in Brussel type decreet prom. 07/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006036310 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen ondertekend in Brussel op 18 mei 2004 type decreet prom. 07/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006036312 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Bosnië-Herzegovina, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Sarajevo op 3 maart 2004 type decreet prom. 07/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006036441 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap de kosten van bijstand door doventolken ten laste neemt type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006036331 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tijdelijke waarneming van de managementfunctie van N-niveau in de diensten van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006036359 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006202862 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende oprichting van de sociale dienst van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de "Conseil supérieur de l'Audiovisuel" en van de instellingen van openbaar nut ressorterend onder het Comité van Sector XVII, met uitzondering van het "Commissariat général aux Relations internationales" (Commissariaat-generaal voor internationale betrekkingen van de Franse Gemeenschap)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006202946 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan van het onderstroomgebied van de Maas stroomopwaarts type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006202952 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode wat betreft de ambtenaren-generaal

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006021109 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden. - Bericht 1° Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden die opgenomen zijn in de bijlage van Dezelfde rentevoet is van toepassing vanaf 1 september 2006 op de overheidsopdrachten waarvan de ui(...)

document

type document prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006008015 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een administrateur-generaal voor het Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij(...) - ten minste houder te zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat) van universitair(...) type document prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006008016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een gedelegeerd bestuurder voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectiepro(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - ten minste houder te zijn van een bas(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006007237 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 6111 van 7 augustus 2006 : wordt Mevr. Laurence De Graeve in vast verband tot attaché benoemd, op datum van 1 september 2005; wordt de heer Sébastien Trouillez in vast verband tot Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006007238 bron ministerie van landsverdediging Leger. - **** Benoeming in de **** van kandidaat-**** gesproten uit de uitzonderlijke werving 2001 Bij koninklijk besluit ****. 6112 van 7 augustus 2006 worden de aangestelde onderluitenants kandidaat-**** **** van de artillerie : ****. ****. Korps van de logistiek : ****. ****, ****. ****.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006009696 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde De Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde, ingesteld bij de wet van 20 juli 2006 Het is essentieel om een efficiëntere en snellere Justitie ten dienste te stellen van de burger. Da(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006009714 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel : 1; - bij de rechtbank van koophandel te Tongeren : 1; - bij het vredegerecht van het vierde kanton Brugge : 1, vanaf 1 oktober200 - adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te Gent : 1; - bij de rechtbank van eerste aa(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Oproep tot kandidaten voor een betrekking als senior deskundige De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking financiert de aanwerving door de **** **** **** **** on ****/AIDS (****) van een senior deskundige. De kandidaat(...) - Titularis zijn van een diploma van hoger onderwijs en van een diploma van gespecialiseerde of pro(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/09/2006 numac 2006007236 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-beroeps- en korte termijn vrijwilligers in 2007 1. In 2007 worden **** van kandidaat-beroeps- en korte termijn vrijwilligers georganiseerd. 2. **** ****. **** **** moeten **** ****. De voorwaarden tot deelneming aan de wedstrijd, de **** en de vakken van de we(...)
^