Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 augustus 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006003408 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole federale overheidsdienst financien Wet houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij type wet prom. -- pub. 30/08/2006 numac 2006009645 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, **** genaamde ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006000434 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van titel XI, hoofdstuk II, van de programmawet van 9 juli 2004, tot wijziging van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006000437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2005 waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 29 juni 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Namen en van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006000452 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 betreffende marktmisbruik type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006000482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006000490 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de bijzondere wet van 27 maart 2006 tot aanpassing van diverse bepalingen aan de nieuwe benaming van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006000491 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 27 maart 2006 tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten type koninklijk besluit prom. 26/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006003409 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 26 augustus houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006009628 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot oprichting van een afdeling voor sociaal verweer bij het penitentiair complex te Brugge type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2006 numac 2006009664 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 31 juli 2006, is het aan de heer Lejeune, R., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik ee Bij koninklijke besluiten van 22 augustus 2006 : -is Mevr. Vanroy, A., advocaat, plaatsverva(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2006 numac 2006009665 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Weyts, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standp Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 30(...) type koninklijk besluit prom. 26/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006011380 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006012406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006014167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de aanleg van een derde en vierde spoor, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Waterloo en Eigenbrakel van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006200341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoerskosten van de werknemers in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 29/03/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006200821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende bewarende maatregelen inzake sommige brugpensioenregelingen in de diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006201623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het brugpensioen op 58 jaar in de sector van de diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006201742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende vaststelling van de periodes en de minimumlonen in het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten voor de jaren 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006201752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoerskosten van de werknemers in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006201755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vaststelling van nadere maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming in de diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006201756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende maatregelen betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de werknemers in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006201764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende instelling van een aanvullende werkloosheidsuitkering aan bepaalde werknemers van de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006201789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende vaststelling van nadere maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming in de diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006201794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende bewarende maatregelen inzake sommige brugpensioenregelingen in de diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006201831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de regeling van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen voor sommige werknemers in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006201840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de vakbondspremie in de sector van de diamantnijverheid en -handel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/08/2006 numac 2006011385 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EP-2006-0015-A Bij ministerieel besluit van 22 augustus 2006 wordt een individuele vergunning voor de productie van elektriciteit aan de NV ELECTRABEL toegekend voor de vervan type ministerieel besluit prom. 24/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006015119 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden inzake administratieve aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006015134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van notariële bevoegdheid type ministerieel besluit prom. 19/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006036277 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2005 betreffende de erkenning van voedselkwaliteitsregelingen met toepassing van Verordening nr. 1257/1999

arrest

type arrest prom. 24/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006015118 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Besluit houdende delegatie van bevoegdheden inzake administratieve aangelegenheden

decreet

type decreet prom. 07/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006036280 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag inzake het merken van kneed- en bladspringstoffen ten behoeve van de opsporing ervan, opgemaakt in Montreal op 1 maart 1991 type decreet prom. 07/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006036303 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 16/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006202777 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de samenwerkingsovereenkomsten voor de organisatie van studies tussen universitaire instellingen en houdende diverse bepalingen inzake hoger onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/08/2006 numac 2006031418 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006, wordt ingesteld de procedur(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006036305 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de leeftijdsgrenzen voor deelneming aan sportmanifestaties en opleidingen op de weg met motor- of bromfietsen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006036306 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen inzake medisch verantwoorde sportbeoefening bij de deelname van minderjarigen aan sportmanifestaties, proeven, wedstrijden en opleidingen in bepaalde sporttakken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006202778 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2002 tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006202779 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2002 houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Omzendbrief inzake de verkiezingsreglementering type omzendbrief prom. 09/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006031411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief. - Gemeenteraadsverkiezingen 2006. - Terugbetaling van de reiskosten aan sommige kiezers

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/08/2006 numac 2006202835 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 augustus 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 augustus Die zaak is ingeschreven onder nummer 4036 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erratum

type erratum prom. 16/12/2004 pub. 30/08/2006 numac 2006031441 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening van grondinnemingen in onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de gemeente Molenbeek. - Erratum type erratum prom. 09/03/2005 pub. 30/08/2006 numac 2006202765 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de lijst van de universitaire academiën en hun samenstelling bekend worden gemaakt. - Erratum

document

type document prom. 09/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Administratieve onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureaus type document prom. 09/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Onderrichtingen voor de voorzitters van de hoofdbureaus
^