Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 augustus 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003332 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003355 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 26 november 2004, 28 juni 2005, 12 juli 2005, 15 december 2005 en van 2 februari 2006 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type wet prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006040205 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 mei 2006 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006009610 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juli 2006 is, op haar verzoek, aan Mevr. Lannoy, J., ontslag verleend uit haar ambt van referendaris binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen bij de rechtbank van eerst Dit besluit treedt in werking op 30 september 2006 's avonds. Bij koninklijk besluit van 18 (...) type koninklijk besluit prom. 20/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006011337 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het sociale element van de universele dienst inzake elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006022696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 48 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006022697 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1999 tot toekenning aan de geneesheren-ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van een toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening van enige andere medische praktijk type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006201195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende individueel recht op vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006201196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende opleiding en vorming ten voordele van risicogroepen, ten laste van het "Sociaal Fonds voor de vezelcement" type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006201317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende vervroegd uittreden vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006201895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende vastheid van betrekking en waarborg van inkomen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006201900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006201981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende verbetering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006201982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende indexatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006201989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende arbeidsduur type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006201987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende bestaanszekerheidsvergoeding type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006201991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende verhoging van het quotum overuren type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006201994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006201998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende ploegenpremies type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006202001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende aanvullend sociaal voordeel toegekend door het "Sociaal Fonds voor de vezelcement" type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006202004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende invoering van nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006202003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende minimumloon type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006202015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het anciënniteitsverlof

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006202471 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 4 juli 2006, dat op 4 juli 2006 in werking treedt, wordt de « YER » voor een periode van twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening baanzoeken(...) Deze erkenning heeft het nummer W.RE.323. Bij ministerieel besluit van 4 juli 2006, dat op 4(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006202498 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 juni 2006 wordt de « GmbH & Co. KG Spedition Keutmann Heinz » vanaf 23 juni 2006 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's. Bij min Bij ministerieel besluit van 23 juni 2006 wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel beslu(...)

decreet

type decreet prom. 19/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006202501 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2005 tussen de federale Regering en de gewestelijke Regeringen betreffende het gebruik van geautomatiseerde stemsystemen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen 2006 en voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers 2007 type decreet prom. 19/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006202500 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, met het Protocol, de Akte en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 april 2005 (1) type decreet prom. 19/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006202499 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, met het Protocol, de Akte en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 april 2005 (1)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006027130 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de verlaagde tarieven van de successie- en de schenkingsrechten, meer bepaald bij overdracht van ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006202464 bron ministerie van het waalse gewest Beroepsopleiding Bij besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006, dat in werking treedt op 29 juni 2006, wordt de heer Jean-Marc Urbain ter vervanging van de heer Alain Louviaux benoemd tot gewoon lid van het beheerscomité van het "Ins

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006014148 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006014149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006014150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006014152 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006014151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006014153 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006014154 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erratum

type erratum prom. 20/07/2005 pub. 08/08/2006 numac 2006009585 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1997 tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen. - Errata

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006095178 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte De levensverzekeringscontracten van de ondernemingen naa Deze overdracht werd in het Verenigd Koninkrijk op 7 juli 2006 door de « Court » goedgekeurd. D(...)

document

type document prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006202689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006009611 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant : 1, vanaf 1 januari 2007; - adjunct-griffier bij het Hof van Cassatie : 1; - secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Verviers en - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg(...)

document

type document prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006012388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 juli 2006, dat in werking treedt de dag waarop het in worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen : type document prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006095179 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 25 juli 2006, wordt aan de voorzorgsi Deze beslissing treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. (36717) type document prom. -- pub. 08/08/2006 numac 2006202502 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein Bij besluit van de secretaris-generaal van 3 juli 2006, dat in werking treedt op 3 juli 2006, wordt Mevr. Yolande Gastiaux, attachée, met administratieve standplaats te Namen, Bij besluit van de secretaris-generaal van 3 juli 2006, dat in werking treedt op 3 juli 2006, w(...)
^