Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 augustus 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/08/2006 numac 2006021104 bron arbitragehof Voorzitterschap Overeenkomstig artikel 33 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof is op 17 juli 2006 de heer Michel Melchior gekozen tot Franstalig voorzitter van het Hof tot 17 augustus 2009.

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006009576 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 22 maart 2006 tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006012178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds type koninklijk besluit prom. 08/02/2000 pub. 01/08/2006 numac 2006012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de carenstijd bij een arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet, gelegen op het grondgebied van de stad Ottignies-Louvain-la-Neuve en de gemeente Court-Saint-Etienne, van algemeen nut wordt verklaard - Aanvullende innemingen type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006201753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003 betreffende de arbeidsduur, de overuren en de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006201213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende het bedrag en toekennings- en uitkeringsmodaliteiten van de aanvullende voordelen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen" type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006201583 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1994 betreffende het sectorieel brugpensioen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006201758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003 betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006201763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003 betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006201788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003 betreffende de classificatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/08/2006 numac 2006202374 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 13 juni 2006 wordt de heer Marc Wauquier op 16 januari 2005 op eigen verzoek ontheven van zijn functies van attaché. Bij besluit van de secretaris-generaal van 23 mei 2006 wordt Mevr. Véronique Van Bij besluit van de secretaris-generaal van 14 juni 2006 wordt de heer Etienne Guillaume op 15 j(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/08/2006 numac 2006202375 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 10 mei 2006 wordt de heer Erick Clignet, eerste attaché, op 1 mei 2006 van rechtswege in ruste gesteld. Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn graad te dragen. Bij ministerieel besluit v Bij hetzelfde besluit wordt het ministerieel besluit van 17 maart 2006 ingetrokken waarbij de heer (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/08/2006 numac 2006202378 bron ministerie van het waalse gewest Landbouw Bij ministerieel besluit van 26 juni 2006, dat in werking treedt op 26 juni 2006, wordt het bestek "Bleue des prés", gehouden door de VZW Proaniwal, erkend en wordt de toepassing van de vermelding "La Bleue des prés - le Bij hetzelfde besluit wordt de VZW Procerviq erkend als onafhankelijke instelling belast met de con(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/08/2006 numac 2006202377 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 25 april 2006 wordt de "Grotte de la Porte Aïve" erkend als ondergrondse grot met een wetenschappelijk belang. Haar toegang is gelegen op het perceel gekadastreerd als volgt : Gemeente Hott Genoemde kaart ligt ter inzage bij het "Direction générale des Ressources naturelles et de l'E(...) type ministerieel besluit prom. 12/06/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006202404 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 51 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 12/06/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006202405 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 28/06/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006202411 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

decreet

type decreet prom. 07/07/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006202436 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren voor zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 01/08/2006 numac 2006202376 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 wordt op 30 juni 2006 eervol ontslag uit zijn functies van kabinetschef van de Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen verleend aan de Bij besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 wordt de heer Jean Séquaris op 1 juli 2006 (...) type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006202380 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer marcinellois, SC", te Marcinelle

bericht

type bericht prom. 26/07/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006022757 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/08/2006 numac 2006022711 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 30 juni 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document

type document prom. 13/07/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006003344 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het registratiekantoor Sint-Jans-Molenbeek en van het Eerste registratiekantoor Jette

erratum

type erratum prom. 20/07/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006022763 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de leeftijdstoeslagen bedoeld in de artikelen 44 en 44bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag. - Erratum
^